Diensten - 489952-2020

16/10/2020    S202

Portugal-Guarda: Diensten voor het ophalen van ziekenhuisafval

2020/S 202-489952

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E.
Nationaal identificatienummer: 508752000
Postadres: Avenida Rainha Dona Amélia
Plaats: Guarda
NUTS-code: PT16J Beiras e Serra da Estrela
Postcode: 6301-858
Land: Portugal
E-mail: nuno.matias2@ulsguarda.min-saude.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ulsguarda.min-saude.pt
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.ulsguarda.min-saude.pt
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.ulsguarda.min-saude.pt
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de serviços para a recolha, transporte e tratamento de resíduos hospitalares para o ano 2021

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90524100 Diensten voor het ophalen van ziekenhuisafval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de serviços para a recolha, transporte e tratamento de resíduos hospitalares para o ano 2021.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16J Beiras e Serra da Estrela
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de serviços para a recolha, transporte e tratamento de resíduos hospitalares para o ano 2021.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Preço / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 365
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Aberto a todos.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:35
Plaats:

Guarda.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conselho de Administração
Postadres: Avenida Rainha Dona Amélia
Plaats: Guarda
Postcode: 6301-858
Land: Portugal
E-mail: nuno.matias2@ulsguarda.min-saude.pt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020