Diensten - 489958-2020

16/10/2020    S202

Malta-Floriana: Ontwerpadviezen

2020/S 202-489958

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Department of Contracts
Nationaal identificatienummer: MT25645419
Postadres: Notre Dame Ravelin
Plaats: Floriana
NUTS-code: MT MALTA
Postcode: FRN-1600
Land: Malta
E-mail: info.contracts@gov.mt
Telefoon: +356 21220212
Fax: +356 21247681
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.etenders.gov.mt/epps
Adres van het kopersprofiel: https://www.etenders.gov.mt/epps
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CT2382/2020 — Provision of Civil Engineering Designs, Tender Documentation, and Project Management Services for the Bulk Excavations and Service Tunnel for the new Outpatients Facility at MDH

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79415200 Ontwerpadviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72224000 Advies over projectmanagement
71315210 Advies inzake bouwdiensten
71311000 Adviezen inzake bouwkunde
71530000 Bouwadviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT00 Malta
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020