Fournitures - 48997-2023

25/01/2023    S18

Tchéquie-Brno: Accumulateurs électriques

2023/S 018-048997

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 003-006697)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Teplárny Brno, a.s.
Numéro national d'identification: 46347534
Adresse postale: Okružní 828/25
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 63800
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Markéta Šimková
Courriel: simkova@teplarny.cz
Téléphone: +420 545169277
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.teplarny.cz
Adresse du profil d’acheteur: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0005315

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Bateriový systém akumulace elektrické energie na PČM

II.1.2)Code CPV principal
31430000 Accumulateurs électriques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Předmětem plnění veřejné zakázky realizace stavby „Bateriový systém akumulace elektrické energie na PČM“ (dále jen „BSAE“) podle PROJEKTU. Jedná se o výstavbu kompletního bateriového úložiště o garantovaném výkonu 4,0 MW (5 MVA) s garantovanou užitnou kapacitou ve výši 3,1 MWh v areálu provozu zadavatele Červený mlýn (dále jen „PČM“). Součástí předmětu plnění je i dopracování výrobní dokumentace pro konkrétní typ BSAE, projednání a schválení EG.D, a.s. a zpracování dokumentace skutečného provedení. Další podrobnosti k rozsahu předmětu plnění jsou uvedeny v dokumentu „Zadávací dokumentace - obecné podmínky“ a ve smlouvě.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
20/01/2023
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 003-006697

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Au lieu de:
Date: 31/01/2023
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 14/02/2023
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek
Au lieu de:
Date: 31/01/2023
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 14/02/2023
Heure locale: 10:00
VII.2)Autres informations complémentaires: