Diensten - 489986-2020

Submission deadline has been amended by:  551443-2020
16/10/2020    S202

Polska-Stawiguda: Usługi transportu odpadów

2020/S 202-489986

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Stawiguda
Adres pocztowy: ul. Olsztyńska 10
Miejscowość: Stawiguda
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 11-034
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@stawiguda.pl
Tel.: +48 895126824
Faks: +48 896500360
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.stawiguda.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.stawiguda.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Stawiguda w okresie od 1.1.202

Numer referencyjny: BiZ/OŚiP.271.1.29.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Stawiguda, a także wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych oraz w pojemniki i/lub worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (frakcji papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, popiół, bioodpady).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I – odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru A

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Stawiguda

II.2.4)Opis zamówienia:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru A.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość wywozów odpadów komunalnych z obszaru A / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru B

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Stawiguda

II.2.4)Opis zamówienia:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru B.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość wywozów odpadów komunalnych z obszaru B / Waga: 40,00
Cena - Waga: 40,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stawiguda;

b) posiada aktualne zezwolenia starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady komunalne, w tym niebezpieczne odpady komunalne;

c) posiada wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie koniecznym do realizacji umowy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

— dla części I: znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż: 45 000,00 PLN,

— dla części II: znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż: 90 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

1. dla części I wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odbioru odpadów i przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonywaną w sposób ciągły przez okres łączny co najmniej 12 miesięcy; dla części II wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odbioru odpadów i przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonywaną w sposób ciągły przez okres łączny co najmniej 12 miesięcy;

2. dysponuje (dla części I i II):

a) co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

b) co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

c) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

d) urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

Wyposażenie pojazdów powinno obejmować:

a) konstrukcję, która zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;

b) narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników

Wykonawca biorący udział w kilku częściach musi dysponować ilością sprzętu wykazującą spełnienie warunku dla każdej części, w której bierze udział.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/11/2020
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/11/2020
Czas lokalny: 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2021

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

2. Ustala się wadium w wysokości:

— część I: 10 000,00 PLN: z dopiskiem BiZ/OŚiP.271.1.29.2020 – część I – odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru A,

— część II: 20 000,00 PLN: z dopiskiem BiZ/OŚiP.271.1.29.2020 – część II – odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru B.

*) Wykonawca dopisuje część, w której bierze udział Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu, sposób przekazania przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299).

3. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w okolicznościach określonych w projektach umów stanowiących załączniki 8 i 9 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020