Diensten - 489986-2020

Submission deadline has been amended by:  551443-2020
16/10/2020    S202

Polen-Stawiguda: Diensten voor afvalvervoer

2020/S 202-489986

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Stawiguda
Postadres: ul. Olsztyńska 10
Plaats: Stawiguda
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Postcode: 11-034
Land: Polen
E-mail: przetargi@stawiguda.pl
Telefoon: +48 895126824
Fax: +48 896500360
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://bip.stawiguda.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: administracja samorządowa

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Stawiguda w okresie od 1.1.202

Referentienummer: BiZ/OŚiP.271.1.29.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część I – odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru A

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90514000 Diensten voor afvalrecycling
90513100 Verwijderen van huisvuil
90533000 Beheer van afvalstortplaats
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622 Olsztyński
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II – odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru B

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90514000 Diensten voor afvalrecycling
90513100 Verwijderen van huisvuil
90533000 Beheer van afvalstortplaats
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622 Olsztyński
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020