Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 490000-2021

28/09/2021    S188

Nederland-Hoorn: Onderhoud van straatverlichting

2021/S 188-490000

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 182-473938)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Hoorn
Nationaal identificatienummer: 341772977
Postadres: Nieuwe Steen 1
Plaats: Hoorn
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1625 HV
Land: Nederland
Contactpersoon: Loraine Bonenkamp
E-mail: inkoop@hoorn.nl
Telefoon: +31 229252200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hoorn.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.hoorn.nl/Inkoop

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RCA onderhoudsbestek openbare verlichting 2022 en 2023

Referentienummer: 1896729
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50232100 Onderhoud van straatverlichting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht heeft ten doel om bij bijzondere gebeurtenissen de bestaande openbare verlichtingsinstallatie zo spoedig mogelijk te herstellen teneinde de bedrijfszekerheid te waarborgen. Tevens is een onderdeel van de opdracht het herstellen van kabelstoringen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/09/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 182-473938

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 03/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 10/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 03-11-2021

Plaatselijke tijd: 10:00

Hoorn

Te lezen:

Datum: 10-11-2021

Plaatselijke tijd: 10:00

Hoorn

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Gewijzigde planning