Dienstleistungen - 490036-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Reparatur- und Wartungsdienste

2020/S 202-490036

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AMW Towarzystwo Budownicwa Społecznego „Kwatera” sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 015296322
Postanschrift: ul. Starościńska 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-516
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Naruszkiewicz-Borowska
E-Mail: zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
Telefon: +48 223794561
Fax: +48 223794543
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.amwkwatera.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług konserwacji w zakresie utrzymania sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Na Skarpie 49–54 w Lesznie.

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.DZN.149.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług konserwacji w zakresie utrzymania sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Na Skarpie 49–54 w Lesznie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Hauptort der Ausführung:

ul. Na Skarpie 49–54 w Lesznie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług konserwacji w zakresie utrzymania sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Na Skarpie 49–54 w Lesznie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 08/06/2021
Ende: 08/06/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

2. Szczegółowe informacje w zakresie wznowień zostały opisane w pkt 1 w części VIII SIWZ.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Zamawiający nie skonkretyzował warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, przedstawi na wezwanie zamawiającego przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie skonkretyzował warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie skonkretyzował warunku.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/11/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/11/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert jest jawne – część XX SIWZ

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej w zakładce „Załączniki” informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

IV kwartał 2022 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 1 480,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt złotych i 00/100).

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy wskazane w części XXVIII SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w części XX i formie określonej w części XIX SIWZ, ofertę składającą się z:

a) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

b) wypełnionego formularza cenowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ.

Uwaga! Formularz oferty i formularz cenowy (załącznik nr 1a do SIWZ) są dokumentami powiązanymi. Ceny zastosowane w obu dokumentach powinny być tożsame;

c) wypełnionego dokumentu JEDZ (lub dokumentów JEDZ o ile mają zastosowanie postanowienia części XV pkt 2 – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie lub części XV pkt 3 – w przypadku polegania na potencjale podmiotu trzeciego);

d) wykazu prac, powierzonych podwykonawcom, o ile wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ;

e) pełnomocnictwa – o ile jest wymagane (ze względu na umocowanie do podpisania oferty lub wspólne ubieganie się o zamówienie);

f) zobowiązania podmiotu trzeciego, o którym mowa w części XV pkt 3.3 (lub zobowiązań) – o ile wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego;

g) oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – o ile wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu.

Powyższe dokumenty sporządzone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Niedopuszczalne jest złożenie oferty w inny sposób pod rygorem jej nieważności.

4. W nawiązaniu do sekcji IV.2.6 „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” zamawiający informuje, że za 2 (dwa) miesiące należy przyjąć 60 dni.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z częścią XXIX SIWZ – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020