Dienstleistungen - 490061-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Reinigungsdienste

2020/S 202-490061

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy
Postanschrift: ul. Walewska 4
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 04-022
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mariola Matusik
E-Mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Telefon: +48 222773025
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zgnpragapld.waw.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w latach 2021–2022 na terenie administracji nieruchomości nr 5

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/PN/U/44/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy w latach 2021–2022, położonych na terenie AN 5.

2. Zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprzątania, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Zakres prac dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa pkt 10 SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Teren AN-5 administrowany przez ZGN Praga Południe.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy w latach 2021–2022, położonych na terenie administracji nieruchomości nr 5.

2. Zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprzątania, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, m.in.:

1) sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej, powierzchni terenów zielonych na terenach nie obsługiwanych przez dozorców realizowane w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego;

2) odśnieżanie i odladzanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, jest usługą okresową – realizowaną zgodnie z częstotliwością i zakresem określonym przez Zamawiającego – bez wystawienia zlecenia;

3) wykonywanie usług, o których mowa w pkt 1 i 2 na terenach obsługiwanych przez dozorców, w tym wewnątrz budynków, w razie ich nieobecności – realizowanych wyłącznie na zlecenie wystawione z 24 godzinnym wyprzedzeniem;

4) sprzątanie lokali użytkowych będących w zasobach ZGN Praga – Południe, realizowane każdorazowo na odrębne pisemne zlecenie.

3. Wymagania zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust. 3a:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osobę(y), które świadczą pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji).

2. Zakres prac przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę:

1) sprzątanie, zamiatanie i usuwanie zanieczyszczeń z terenów zewnętrznych i terenów zielonych;

2) codzienne opróżnianie koszy na śmieci będących własnością ZGN usytuowanych na terenie ZGN;

3) grabienie terenów zielonych, wyrywanie chwastów, zgrabianie i pakowanie w worki;

4) bieżące informowanie Zamawiającego o zauważonych zagrożeniach (np. wiatrołomach, przechylonych drzewach, wiszących gałęziach), również informacja o stanie placów zabaw (widoczne uszkodzenia, braki);

5) pozostałe zapisy dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o prace zostały szczegółowo opisane w pkt 10 SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/02/2021
Ende: 31/08/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 200 % całkowitej wartości umowy. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone na warunkach określonych we wzorze umowy z uwzględnieniem ewentualnych rynkowych zmian cen materiałów, minimalnego wynagrodzenia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin realizacji zamówienia:

Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej jak od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż: 400 000,00 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykaz usług – szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w pkt 16 SIWZ (nr postępowania ZP/PN/U/44/20 zamieszczonej na stronie internetowej (http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne)).

2. Wykaz osób – szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w pkt 16 SIWZ (nr postępowania ZP/PN/U/44/20 zamieszczonej na stronie internetowej (http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne)).

3. Wykaz narzędzi – szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w pkt 16 SIWZ (nr postępowania ZP/PN/U/44/20 zamieszczonej na stronie internetowej (http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne)).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, wymienione w pkt 16 SIWZ (nr postępowania ZP/PN/U/44/20 zamieszczonej na stronie internetowej (http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne)).

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej (http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne)

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

1. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

2. Wykonawcy chcąc wziąć udział w aukcji muszą się zalogować na platformie aukcyjnej na stronie internetowej (wskazanej w pkt 23 SIWZ) wpisując kod dostępu.

3. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji jest dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

W siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe przy ul. Walewskiej 4 (świetlica).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: 2022 rok.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu i opisane poniżej;

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

a) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy,

b) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 ustawy.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 24aa („procedura odwrócona”) ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, oferta powinna składać się z:

a) wypełnionego formularza oferty wraz z kalkulacją cenową;

b) dowodu wniesienia wadium: 9 000,00 PLN;

c) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

W części IV Wykonawca wypełnia jedynie sekcję „α”, tj. „ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”, nie wypełnia sekcji A–D w części IV;

e) dowodów, o których mowa w pkt 29 SIWZ – w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa;

f) zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów;

g) pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

4. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji, o której mowa art. 86 ust. 5 ustawy.

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni:

a) dokumentu ubezpieczenia od OC;

b) wykazu osób;

c) wykazu usług;

d) wykazu narzędzi;

e) informacji z KRK;

f) zaświadczenia właściwego naczelnika US;

g) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS;

h) informacji z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument;

i) oświadczenia o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego i oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

j) Zamawiający wezwie Wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ.

6. Zasady składania ofert przez Wykonawców z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polski zostały opisane w pkt 26 SIWZ.

7. Szczegółowy opis dokumentów i oświadczeń wymagany w postępowaniu znajduje się w SIWZ (nr sprawy ZP/PN/U/44/20) zamieszczonej na stronie internetowej (http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne)

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje pisemność po-stępowania przy czym komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej, co obejmuje w szczególności składanie ofert w postępowaniu, oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), wezwania, zawiadomienia oraz informacje.

9. Ofertę wraz z załącznikami oraz JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w pkt 9, za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego (https://www.zgnpragapld.waw.pl/)

Złożenie ww. dokumentów wymaga założenia konta na stronie (https://www.zgnpragapld.waw.pl/)

11. Instrukcja założenia konta znajduje się na stronie (https://www.zgnpragapld.waw.pl)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i ust. 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020