Diensten - 490061-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Reinigingsdiensten

2020/S 202-490061

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy
Postadres: ul. Walewska 4
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 04-022
Land: Polen
Contactpersoon: Mariola Matusik
E-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Telefoon: +48 222773025
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zgnpragapld.waw.pl
Adres van het kopersprofiel: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w latach 2021–2022 na terenie administracji nieruchomości nr 5

Referentienummer: ZP/PN/U/44/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy w latach 2021–2022, położonych na terenie AN 5.

2. Zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprzątania, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Zakres prac dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa pkt 10 SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren AN-5 administrowany przez ZGN Praga Południe.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy w latach 2021–2022, położonych na terenie administracji nieruchomości nr 5.

2. Zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprzątania, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, m.in.:

1) sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej, powierzchni terenów zielonych na terenach nie obsługiwanych przez dozorców realizowane w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego;

2) odśnieżanie i odladzanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, jest usługą okresową – realizowaną zgodnie z częstotliwością i zakresem określonym przez Zamawiającego – bez wystawienia zlecenia;

3) wykonywanie usług, o których mowa w pkt 1 i 2 na terenach obsługiwanych przez dozorców, w tym wewnątrz budynków, w razie ich nieobecności – realizowanych wyłącznie na zlecenie wystawione z 24 godzinnym wyprzedzeniem;

4) sprzątanie lokali użytkowych będących w zasobach ZGN Praga – Południe, realizowane każdorazowo na odrębne pisemne zlecenie.

3. Wymagania zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust. 3a:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osobę(y), które świadczą pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji).

2. Zakres prac przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę:

1) sprzątanie, zamiatanie i usuwanie zanieczyszczeń z terenów zewnętrznych i terenów zielonych;

2) codzienne opróżnianie koszy na śmieci będących własnością ZGN usytuowanych na terenie ZGN;

3) grabienie terenów zielonych, wyrywanie chwastów, zgrabianie i pakowanie w worki;

4) bieżące informowanie Zamawiającego o zauważonych zagrożeniach (np. wiatrołomach, przechylonych drzewach, wiszących gałęziach), również informacja o stanie placów zabaw (widoczne uszkodzenia, braki);

5) pozostałe zapisy dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o prace zostały szczegółowo opisane w pkt 10 SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2021
Einde: 31/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 200 % całkowitej wartości umowy. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone na warunkach określonych we wzorze umowy z uwzględnieniem ewentualnych rynkowych zmian cen materiałów, minimalnego wynagrodzenia.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia:

Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej jak od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż: 400 000,00 PLN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Wykaz usług – szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w pkt 16 SIWZ (nr postępowania ZP/PN/U/44/20 zamieszczonej na stronie internetowej (http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne)).

2. Wykaz osób – szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w pkt 16 SIWZ (nr postępowania ZP/PN/U/44/20 zamieszczonej na stronie internetowej (http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne)).

3. Wykaz narzędzi – szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w pkt 16 SIWZ (nr postępowania ZP/PN/U/44/20 zamieszczonej na stronie internetowej (http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne)).

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, wymienione w pkt 16 SIWZ (nr postępowania ZP/PN/U/44/20 zamieszczonej na stronie internetowej (http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne)).

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej (http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne)

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

1. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

2. Wykonawcy chcąc wziąć udział w aukcji muszą się zalogować na platformie aukcyjnej na stronie internetowej (wskazanej w pkt 23 SIWZ) wpisując kod dostępu.

3. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji jest dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

W siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe przy ul. Walewskiej 4 (świetlica).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: 2022 rok.

VI.3)Nadere inlichtingen:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu i opisane poniżej;

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

a) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy,

b) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 ustawy.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 24aa („procedura odwrócona”) ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, oferta powinna składać się z:

a) wypełnionego formularza oferty wraz z kalkulacją cenową;

b) dowodu wniesienia wadium: 9 000,00 PLN;

c) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

W części IV Wykonawca wypełnia jedynie sekcję „α”, tj. „ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”, nie wypełnia sekcji A–D w części IV;

e) dowodów, o których mowa w pkt 29 SIWZ – w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa;

f) zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów;

g) pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

4. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji, o której mowa art. 86 ust. 5 ustawy.

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni:

a) dokumentu ubezpieczenia od OC;

b) wykazu osób;

c) wykazu usług;

d) wykazu narzędzi;

e) informacji z KRK;

f) zaświadczenia właściwego naczelnika US;

g) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS;

h) informacji z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument;

i) oświadczenia o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego i oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

j) Zamawiający wezwie Wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ.

6. Zasady składania ofert przez Wykonawców z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polski zostały opisane w pkt 26 SIWZ.

7. Szczegółowy opis dokumentów i oświadczeń wymagany w postępowaniu znajduje się w SIWZ (nr sprawy ZP/PN/U/44/20) zamieszczonej na stronie internetowej (http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne)

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje pisemność po-stępowania przy czym komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej, co obejmuje w szczególności składanie ofert w postępowaniu, oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), wezwania, zawiadomienia oraz informacje.

9. Ofertę wraz z załącznikami oraz JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w pkt 9, za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego (https://www.zgnpragapld.waw.pl/)

Złożenie ww. dokumentów wymaga założenia konta na stronie (https://www.zgnpragapld.waw.pl/)

11. Instrukcja założenia konta znajduje się na stronie (https://www.zgnpragapld.waw.pl)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i ust. 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020