Diensten - 490108-2020

16/10/2020    S202

Slovenië-Ljubljana: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2020/S 202-490108

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode
Nationaal identificatienummer: 2516152000
Postadres: Hajdrihova ulica 28C
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Rok Penec
E-mail: gp.drsv@gov.si
Telefoon: +386 14783100
Fax: +386 14783199
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/
Adres van het kopersprofiel: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/javne-objave/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21507
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Izdelava DGD, PZI ter tehničnih specifikacij in izvedbo projektantskega nadzora za objekt "Ureditev Merinščice, Podgrajščice in Cerknice do vtoka v Bolsko ter izvedba zadrževalnika na Merinščici"

Referentienummer: 43015-21/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) s projektantskim popisom in predračunom, tehničnih specifikacij (TS) in dokumentacije za izvedbo predhodnega postopka ter pridobitev sklepa iz katerega bo razvidno ali je za predvidene ureditve potrebna presoja vplivov na okolje ter izvedba projektantskega nadzora za »Ureditev Merinščice, Podgrajščice in Cerknice do vtoka v Bolsko ter izvedbe suhega zadrževalnika na Merinščici«.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) s projektantskim popisom in predračunom, tehničnih specifikacij (TS) in dokumentacije za izvedbo predhodnega postopka ter pridobitev sklepa iz katerega bo razvidno ali je za predvidene ureditve potrebna presoja vplivov na okolje ter izvedba projektantskega nadzora za »Ureditev Merinščice, Podgrajščice in Cerknice do vtoka v Bolsko ter izvedbe suhega zadrževalnika na Merinščici«.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 44
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami ZJN-3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Pogoji so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je objavljena na spletni strani naročnika.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Sloveens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:10
Plaats:

V sistemu e- JN in na sedežu naročnika.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 4.11.2020 12:00:00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode
Postadres: Hajdrihova ulica 28C
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020