Diensten - 490115-2020

16/10/2020    S202

Italië-Bergamo: Diverse technische dienstverlening

2020/S 202-490115

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincia di Bergamo
Postadres: via T. Tasso 8
Plaats: Bergamo (BG)
NUTS-code: ITC46 Bergamo
Postcode: 24121
Land: Italië
Contactpersoon: il responsabile del procedimento di gara dott. arch. Pier Luigi Assolari
E-mail: protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.provincia.bergamo.it
Adres van het kopersprofiel: www.provincia.bergamo.it
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.ariaspa.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lavori inerenti la concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nella Provincia di Bergamo

Referentienummer: 84395790EA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71330000 Diverse technische dienstverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ex D.Lgs. n. 81/2008 per i lavori inerenti la concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nella Provincia di Bergamo per l’attuazione del programma di investimento denominato Faber da realizzarsi con finanziamento tramite terzi.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 232 978.07 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo
Voornaamste plaats van uitvoering:

Provincia di Bergamo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ex D.Lgs. n. 81/2008 per i lavori inerenti la concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nella Provincia di Bergamo per l’attuazione del programma di investimento denominato Faber da realizzarsi con finanziamento tramite terzi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: offerta tecnica / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: offerta economica / Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 364
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/11/2020
Plaatselijke tijd: 22:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Per quanto non indicato, si rimanda al disciplinare di gara.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale
Plaats: Brescia
Land: Italië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Provincia di Bergamo
Plaats: Bergamo
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020