Dienstleistungen - 490119-2020

16/10/2020    S202

België-Brussel: Diensten voor ophalen van vuilnis

2020/S 202-490119

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VRT
Postadres: Auguste Reyerslaan 52
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1043
Land: België
Contactpersoon: de heer Marc Leysen
E-mail: marc.leysen@vrt.be
Telefoon: +32 27413111
Fax: +32 27360765
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vrt.be/nl/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1993/CJ/2020
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Media (Radio- en televisieomroep)

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Ophalen bedrijfsafval

Referentienummer: HRFD 2005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Extra toelichting:

Met deze opdracht wenst de VRT zich te verzekeren van een geregelde ophaling van zijn afval op twee locaties in Brussel en Leuven (het omroepcentrum en het radiogebouw in Leuven)

De opdracht omvat het bij middel van verhuring ter beschikking stellen van afvalcontainers voor diverse soorten afval én het reglementair afvoeren en verwerken van dit afval.

De opdracht is opgedeeld in twee percelen als volgt:

— perceel 1: ophalen van divesre soorten afval in het VRT omroepcenter.

Locatie: Reyerslaan 52 te 1043 Brussel.

Ophalen van door de VRT reeds geselecteerd afval:

—— papier,

—— glas,

—— klein gevaarlijk afval,

—— restafval,

—— PMD,

—— houtafval van de decorafdeling (+/- 200 ton/jaar),

—— enz[...],

— perceel 2: ophalen van diverse soorten afval in het VRT Radiohuis te Leuven.

Locatie: Radiohuis Boekhandelsstraat 2 te 3000 Leuven. [...] (zie opdrachtdocumenten).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: ophalen diverse soorten afval in het VRT hoofdgebouw

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

VRT, Auguste Reyerslaan 52 te 1043 Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/01/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Totale looptijd van deze raamovereenkomst is 48 maanden.

VRT wenst een raamovereenkomst te sluiten voor een jaar. Deze periode kan drie keer stilzwijgend verlengd worden met telkens een jaar.

De overeenkomst kan, tijdens de gebeurlijke verlening ervan, steeds door de ene of de andere partij worden opgezegd bij een aangetekend schrijven van drie maanden.

[...] (zie opdrachtdocumenten).

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ophalen van diverse soorten afval in het VRT Radiohuis te Leuven

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

VRT, Auguste Reyerslaan 52 te 1043 Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Locatie: RadiohuisKoophandelstraat 2 te 3000 Leuven

Ophalen van alle door de VRT geselecteerd afval (restafval & papier).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/01/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De VRT wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor een periode van een jaar. Deze periode kan drie keer stilzwijgend verlengd worden met telkens een jaar.

De overeenkomst kan, tijdens de gebeurlijke verlenging ervan, steeds door de ene of de andere partij worden opgezegd bij een aangetekend schrijven, mits een opzegtermijn van drie maanden.

Deze opzegtermi[...] (zie opdrachtdocumenten).

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2. Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

— het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

— de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. jaarrekening en balans van de voorbije drie jaren (2012 - 2013 - 2014).

Eventuele minimumeisen:

1. Minimumeis: geen negatief eigen vermogen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. gelieve in uw aanvraag tot deelneming expliciet volgende zaken te vermelden:

— BTW-nummer,

— contactpersoon (naam/functie/e-mail/telefoonnummer),

— indien van toepassing: de percelen waarvoor wordt ingeschreven,

2. certificaten in het kader van ecologie en recyclage.

Lijst van soortelijke diensten van de laatste drie jaar gestaafd door document va goede uitvoering.

Eventuele minimumeisen:

2. minimum drie referenties.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Als bijkomende toelichting bij de publicatie kandidaatstelling is de selectieleidraad elektronisch te consulteren via: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1993/CJ/2020

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 37
Plaats: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 22349611
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020