Diensten - 490125-2020

16/10/2020    S202

Nederland-Amsterdam: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2020/S 202-490125

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Waternet
Nationaal identificatienummer: 41216593
Postadres: Korte Ouderkerkerdijk 7
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1096 AC
Land: Nederland
Contactpersoon: Cees Oldenburg
E-mail: cees.oldenburg@waternet.nl
Telefoon: +31 206086821
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.waternet.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=159449
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=159449
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterschap/drinkwater

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verduurzamen bedrijfsafvalmanagement

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Stichting Waternet

Opdracht Via deze aanbesteding start Waternet ermee om het bedrijfsafvalmanagement te verduurzamen voor alle vestigingen. Deze ambitie past binnen de focus op duurzaamheid en circulariteit binnen Waternet. Om de ambitie te bereiken van een zo hoog mogelijk percentage te verwaarden grondstoffen is Waternet op zoek naar expertise en innovatie vanuit de markt."Deze aanbesteding heeft als doel een overeenkomst af te sluiten voor een periode van zeven jaar en drie optiejaren. De startdatum van de opdracht is voorzien op 1.6.2021.

Gunning

Gunning zal plaatsvinden op: Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (PKV) in de verhouding

Digitale uitvraag

De uitvraag vindt plaats via Negometrix. Alle documenten vindt u in het tabblad "Tenderdocumenten" in Negometrix.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze aanbesteding heeft als doel een overeenkomst af te sluiten voor een periode van zeven jaar en drie optiejaren. De startdatum van de opdracht is voorzien op 1.6.2021.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/06/2021
Einde: 31/05/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Drie x een jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:01
Plaats:

Negometrix.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Stichting Waternet
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020