Dienstleistungen - 490132-2020

16/10/2020    S202

Polen-Nowy Targ: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2020/S 202-490132

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Nowy Targ
Nationale Identifikationsnummer: NIP 735-001-40-12
Postanschrift: ul. Krzywa 1
Ort: Nowy Targ
NUTS-Code: PL219 Nowotarski
Postleitzahl: 34-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
E-Mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl
Telefon: +48 182611244
Fax: +48 182662312
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.nowytarg.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Nowy Targ

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.18.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Nowy Targ.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale II SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90513200 Beseitigung von kommunalem Müll
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL219 Nowotarski
Hauptort der Ausführung:

Nowy Targ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Nowy Targ.

1.1. Odbiór z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:

1) w sposób selektywny: tj. z podziałem na sześć poniżej określonych frakcji wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Nowy Targ:

a) „Papier” – zawierające selektywnie zbierane odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; z tym, że na papier uprawniony przedsiębiorca będzie przekazywał właścicielom worki do tego przeznaczone;

b) „Metale i tworzywa sztuczne” – zawierające selektywnie zbierane odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

c) „Szkło” – zawierające selektywnie zbierane odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; z tym, że na szkło uprawniony przedsiębiorca będzie przekazywał właścicielom worki do tego przeznaczone;

d) „Bio”– zawierające odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpady klasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji); z tym, że na w/w odpady uprawniony przedsiębiorca będzie przekazywał właścicielom worki do tego przeznaczone;

e) „Zmieszane i popiół” – zawierające pozostałe odpady zmieszane niedające się wyselekcjonować (np. pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej, zużyte wyroby z gumy, skóry, drewno, zużyte worki do odkurzaczy, zużyta odzież i tekstylia, itp.) oraz popiół;

2) ogólne liczby charakteryzujące gminę i mające wpływ na szacunkową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w okresie wykonywania zamówienia:

— powierzchnia gminy miasta Nowy Targ: 5 107 ha (51,07 km2),

— liczba mieszkańców zamieszkałych gminę miasto Nowy Targ na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 31 979 osób,

— liczba budynków: 143 budynki wielorodzinne (bloki) i 4 879 budynków jednorodzinnych (nieruchomości zamieszkałe),

— liczba podmiotów: ok.1 152 firmy i instytucje (nieruchomości niezamieszkałe),

— łączna powierzchnia miejskich terenów zielonych corocznie wykaszanych to 31,81 ha.

W oparciu o powstające frakcje odpadów komunalnych wytworzonych w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. – ilość odpadów komunalnych zebrana z terenu miasta Nowy Targ (bez PSZOK) w ww. okresie została zamieszczona w poniższej tabeli.

Tabela 1

Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych w podziale na poszczególne frakcje i rodzaje w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Frakcja odpadów komunalnych / Rodzaj odpadów komunalnych

Ilość odpadów komunalnych [Mg]:

— tworzywa sztuczne/metal – 644,08,

— zmieszane – 7 357,09,

— szkło – 215,62,

— papier – 107,60,

— bioodpady – 1 515,33,

— meble i inne odpady wielkogabarytowe – 721,74,

— popiół – 895,30,

S U M A – 11 456,76.

Należy mieć na uwadze, że podane w/w wartości mogą się nieznacznie zmieniać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę (np. zmiany w ewidencji działalności gospodarczej czy też zmiany wynikające z nowopowstałych nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia.

1/ rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy

2/ zakończenie – do dnia 31 grudnia 2021 r.

W tym:

a) na przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy (wszystkie kwestie organizacyjne) od dnia podpisania umowy do dnia 15 stycznia 2021 r.;

b) na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Nowy Targ od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca obowiązany jest posiadać aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasta Nowy Targ, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Nowy Targ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

b) Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie usług związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej minimum 8 000 Mg rocznie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem jednego dowodu określającego czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie następującymi rodzajami specjalistycznych samochodów do odbierania odpadów komunalnych, uwzględniając przy tym rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

— minimum dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— minimum cztery pojazdy przystosowane do odbierania odpadów komunalnych zebranych selektywnie,

— minimum dwa pojazdy z dźwignikiem hakowym i bramowym do odbioru kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ (mały – do obsługi kontenerów do 7 m3 i duży – do obsługi kontenerów powyżej 7 m3),

— minimum jeden małogabarytowy pojazd z napędem 4x4 o DMC do 3,5 Mg przystosowany do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej – skrzyniowy, przystosowany do odbioru odpadów komunalnych na terenach trudnodostępnych (przysiółki, wąskie dojazdy i uliczki, nieruchomości położone na wzniesieniach),

— minimum dwa małogabarytowe pojazdy, bezpylne z funkcją kompaktującą oraz systemem załadowczym, z czego jeden pojazd o DMC do 3,5Mg, oraz jeden pojazd o DMC do 5,5 Mg z napędem 4x4, przystosowane do odbioru odpadów komunalnych na terenach trudnodostępnych (przysiółki, wąskie dojazdy i uliczki, nieruchomości położone na wzniesieniach).

c) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie przy realizacji niniejszego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj:

— co najmniej jednym pracownikiem legitymującym się wykształceniem wyższym technicznym z zakresu obejmującego gospodarowanie odpadami i ochronę środowiska – jako osoba nadzorująca wykonanie zamówienia w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska,

— co najmniej jednym pracownikiem upoważnionym do kierowania pracami związanymi z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – jako osoba kierująca i nadzorująca kompleksowo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu całej gminy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne postanowienia dotyczące realizacji umowy oraz warunki jej zmiany zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/11/2020
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/01/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/11/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, POLSKA, pok. 117

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg.

I. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie formie wypełnionego i podpisanego jednolitego europejskiego dokumentu zamówień załącznik nr 3 do SIWZ.

II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących ośw. lub dokumentów:

1/ potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasto Nowy Targ;

2/ informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości min. 500 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

3/ potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000,00 PLN;

4/ wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie;

5/ wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

6/ wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

7/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8/ oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

9/ oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne /według załącznika nr 4 do SIWZ/;

10/ zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

11/ zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

12/ ośw. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

13/ odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwości udzielenia wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 6 zamówień. Zamówienie to stanowić będzie nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podst.

IV. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

V. Kryteria wyboru Wykonawcy:

1. cena – 60 %;

2. dysponowanie i realizowanie zamówienia przy użyciu pojazdów do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin EURO 6 – 30;

3. termin płatności – 10.

VI. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 80 000,00 PLN osiemdziesiąt tysięcy złotych).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zmówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zmówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zmówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020