Diensten - 490141-2020

16/10/2020    S202

Kroatië-Zagreb: Onderhouds- en reparatiediensten voor software

2020/S 202-490141

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Državna geodetska uprava
Nationaal identificatienummer: 84891127540
Postadres: Gruška 20
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Ana Cigula
E-mail: nabava@dgu.hr
Telefoon: +385 16165432
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dgu.gov.hr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0036978
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Geodetski i katastarski poslovi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usluga osnovnog i proširenog održavanja sustava Registra prostornih jedinica

Referentienummer: 29/20 Ev-V
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72267000 Onderhouds- en reparatiediensten voor software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet nabave su usluge osnovnog i proširenog odražavanja sustava Registra prostornih jedinica.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 400 000.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72267000 Onderhouds- en reparatiediensten voor software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sjedišta i poslovni prostori Naručitelja i Izvršitelja, odnosno lokacija gdje je sustav udomljen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave su usluge osnovnog i proširenog odražavanja sustava Registra prostornih jedinica.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Način i razina pružanja usluga održavanja – metodologija rada – nefinancijski kriterij / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Specifično iskustvo tehničkih stručnjaka / Weging: 50 %
Prijs - Weging: 30 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 400 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Državna geodetska uprava, Gruška 20, Zagreb.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: www.dkom.hr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Rok za izjavljivanje žalbe je deset dana od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020