Diensten - 490171-2020

16/10/2020    S202

Polen-Lublin: Software-implementatiediensten

2020/S 202-490171

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Postadres: pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 20-031
Land: Polen
Contactpersoon: Marek Drewienkowski
E-mail: zampubl@umcs.lublin.pl
Telefoon: +48 815375965
Fax: +48 815375965
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.umcs.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pzp.umcs.pl/umcs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pzp.umcs.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wdrożenie mechanizmów zapobiegających wyciekowi danych osobowych oraz szyfrowania infrastruktury informatycznej służącej do ich przetwarzania.

Referentienummer: PN/86-2020/DZP-p
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72263000 Software-implementatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia mechanizmów zapobiegających wyciekowi danych osobowych oraz szyfrowania infrastruktury informatycznej służącej do ich przetwarzania, oraz wsparcie techniczne wszystkich Systemów przez okres 12 miesięcy. Na wdrożenie to składać się będzie instalacja, uruchomienie i utrzymanie następujących systemów:

1) System DLP (Data Leak Prevention) – system wykorzystujący mechanizmy zapobiegające wyciekowi danych osobowych;

2) System szyfrujący urządzenia końcowe – system wykorzystujący mechanizmy szyfrowania w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego, gdzie realizowane są procesy przetwarzania danych osobowych.

2. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48730000 Beveiligingssoftware
72265000 Softwareconfiguratiediensten
72267000 Onderhouds- en reparatiediensten voor software
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia mechanizmów zapobiegających wyciekowi danych osobowych oraz szyfrowania infrastruktury informatycznej służącej do ich przetwarzania. Na wdrożenie to składać się będzie instalacja, uruchomienie i utrzymanie następujących systemów:

1) system DLP (Data Leak Prevention) – system wykorzystujący mechanizmy zapobiegające wyciekowi danych osobowych;

2) system szyfrujący urządzenia końcowe – system wykorzystujący mechanizmy szyfrowania w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego, gdzie realizowane są procesy przetwarzania danych osobowych.

2. Wdrożenie systemu DLP i systemu szyfrowania Endpointów ma objąć wydzielone segmenty sieci chronionej uczelni obsługiwane przez firewall typu NGFW (posiadany przez Zamawiającego), gdzie znajdują sie systemy przetwarzające dane osobowe, inne systemy i serwery obsługi uczelni, oraz komputery pc i laptopy uprawnionych do pracy w tych sieciach pracowników uczelni. Komputery użytkowników znajdują sie w jednym wydzielonym segmencie sieci, który umożliwia prace w systemach przetwarzających dane osobowe funkcjonujących w segmentach chronionych sieci DMZ. Dla urządzeń w sieci użytkowników wymagana jest ochrona DLP zarówno na poziomie hosta (ochrona agentowa) jak i na poziomie sieci, z możliwością zarówno tylko informowania o incydencie jak i blokowania ruchu zawierającego chronione przed wyciekiem dane. Ochrona na poziomie sieciowego DLP wymagana jest również dla kilku segmentów DMZ sieci chronionej, obsługiwanej przez ten sam firewall NGFW. Wymagana przez system DLP deszyfracja ruchu szyfrowanego będzie realizowana przez firewall NGFW. Łączna liczba urządzeń w segmentach sieci chronionych, przeznaczonych docelowo do objęcia ochroną systemu DLP i systemu szyfrowania to co najmniej 600 urządzeń. W jednym z segmentów DMZ sieci chronionej pracują serwery Exchange systemu pocztowego. Zamawiający wymaga objęcia ochroną przez system DLP całego ruchu pocztowego wychodzącego kanałem smtp z serwerów systemu poczty obsługującego w sumie 3100 aktywnych kont pocztowych. System poczty obsługuje 600 kont pracowników administracji w sieci chronionej oraz 2500 kont pocztowych pracowników użytkujących komputery w sieciach wydziałowych uczelni, nie objętych ochroną systemu DLP. Ochrona poczty dla 600 kont realizowana ma być przez system DLP na poziomie hostowego DLP zatem Zamawiający dla analizowania ruchu poczty wychodzącej w kanale smtp wymaga dostarczenia niezbędnych licencji co najmniej dla pozostałych 2500 pracowników. System poczty chroniony jest systemem antyspamowym z rodziny rozwiązań Fortimail.

3. System DLP - wymagane jest przeprowadzenie autorskich szkoleń (w formie warsztatów) z zakresu administracji i obsługi dostarczonego systemu. Zamawiający oczekuje przeszkolenia co najmniej 6 administratorów systemu, czas trwania szkolenia nie mniejszy niż 2 dni szkoleniowe po 8 godzin dziennie. Szkolenie powinno być realizowane w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę, a zaakceptowanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza szkolenie on-line w formie zdalnej. Szkolenie powinno obejmować część praktyczną i teoretyczną i odbywać się zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego programem. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały dydaktyczne (w formie elektronicznej), co najmniej podręcznik administratora w formie elektronicznej, opis zawierający studium przypadków do zajęć warsztatowych.

4. System szyfrowania urządzeń – Wykonawca zapewni jednodniowe szkolenie autorskie dla dwóch administratorów, z zakresu administracji zamawianego oprogramowania oraz obsługi wszystkich zamawianych funkcjonalności. Szkolenia musi być wykonane nie później niż do zakończenia procesu wdrożenia.

5. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne producenta dla dostarczanego oprogramowania wszystkich systemów będących przedmiotem zamówienia, obejmującego w pełnym zakresie dostarczone i wdrożone elementy zamówienia, przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 400
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Umowa o dofinansowanie numer: POWR.03.05.00-00-ZO12/17-00 z dnia 19 kwietnia 2018 r., w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój, oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w związku z realizacją projektu „Zintegrowany UMCS”.

II.2.14)Nadere inlichtingen

W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp. Wynagrodzenie Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę, w wyniku udzielenia zamówienia po przeprowadzonym postępowaniu w ramach przedmiotowej procedury, w części dotyczącej wdrożenia Systemu DLP oraz Systemu szyfrującego urządzenia końcowe, będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda przedstawienia:

1) Wykazu usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia) opisanego w pkt 5.2 ppkt 3) lit. A) SIWZ, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę usług obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Wykonawca powinien podać całkowitą wartość usług oraz podać wartość usług w zakresie wymaganym warunkiem;

2) wykazu osób, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku kwalifikacji zawodowych opisanego w pkt 5.2 ppkt 3) lit. B) SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizację zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji.

Zobowiązanie winno określać:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.1 oraz pkt 6.2 lit. A. SIWZ.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizowały usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp odbywa się zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy Pzp.

Eventuele minimumeisen:

1) doświadczenie:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) należycie wykonał co najmniej 1 usługę, polegającą na wdrożeniu systemu informatycznego z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem IT wraz z licencjami, na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN brutto*;

Oraz

b) należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej 1 usługę polegającą na utrzymaniu albo utrzymaniu i rozwoju systemu informatycznego z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem IT, na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN brutto*.

Przez wartość 1 usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych lub wykonywanych usług w ramach 1 umowy. W przypadku usług wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie wartości przedstawionej usługi.

* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń, według średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wyżej wymienione informacje;

2) kwalifikacje zawodowe:

Wykonawca spełni Warunek, jeśli wykaże, iż dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę posiadającą umiejętność instalacji, konfiguracji i obsługi zaoferowanego rozwiązania, potwierdzone dokumentem lub dokumentami wystawionymi przez producenta Oprogramowania.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zawiera wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane przez Zamawiającego.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:10
Plaats:

1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy.

2. Otwarcie ofert na platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie.

3. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na platformie w zakładce „Dokumentacja postępowania” i będzie zawierać dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–22, ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy Pzp.

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Dokumenty składane wraz z ofertą: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta niepodlegająca odrzuceniu została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda:

1) Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z US oraz z ZUS Wykonawca składa zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników;

4) Odpisu z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności;

6) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie;

7) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

4. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne zostały określone w dokumentacji postępowania – SIWZ punkt 6.4.

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium – w wysokości 20 000,00 PLN, przed upływem terminu składania ofert – SIWZ punkt 8.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy Pzp odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (Portalu) - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w dwóch punktach poprzedzających wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a ust. 1 ustawy Pzp na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego (art. 198b ust. 1 ustawy Pzp). Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby (art. 198b ust. 2 ustawy Pzp).

6. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020