Diensten - 490174-2020

16/10/2020    S202

België-Brussel: Geven van taalcursussen

2020/S 202-490174

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Iriscare
Nationaal identificatienummer: 0696.977.167_592063
Postadres: Belliardstraat 71, bus 2
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: jacqueline.yang@iriscare.brussels
Telefoon: +32 24356482
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.iriscare.brussels/fr/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389650
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389650
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=IRISCARE-FACILITY%2F2020%2F14%2FIRISCARE-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=32364
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor diensten om het principe van externe tweetaligheid na te leven door een opleidingsprogramma te ontwikkelen op basis van de kennis van de Nederlandse taal van de Franstalige medewerkers en directieleden van de rusthuizen (RH’s) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT’s) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor rekening van Iriscare -Raamovereenkomst

Referentienummer: IRISCARE-FACILITY/2020/14/IRISCARE-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80580000 Geven van taalcursussen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze overheidsopdracht heeft betrekking op de toepassing van de naleving van het principe van externe tweetaligheid door een opleidingsprogramma te ontwikkelen op basis van de kennis van de Nederlandse taal en cultuur van de Franstalige medewerkers en directieleden van de rusthuizen (RH’s) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT’s) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om de tweetalige (Nederlands-Frans) opvang van en communicatie met de bewoners en hun families te garanderen en om te sensibiliseren over het belang van tweetaligheid.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze overheidsopdracht heeft betrekking op de toepassing van de naleving van het principe van externe tweetaligheid door een opleidingsprogramma te ontwikkelen op basis van de kennis van de Nederlandse taal en cultuur van de Franstalige medewerkers en directieleden van de rusthuizen (RH’s) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT’s) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om de tweetalige (Nederlands-Frans) opvang van en communicatie met de bewoners en hun families te garanderen en om te sensibiliseren over het belang van tweetaligheid.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overheidsopdracht vangt aan de derde werkdag volgend op de datum van verzending van de kennisgeving van de sluiting van de overheidsopdracht en wordt afgesloten voor de duur van een jaar, driemaal verlengbaar met een jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van de State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020