Diensten - 490195-2020

16/10/2020    S202

Polen-Bielawy: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 202-490195

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Bielawy
Nationaal identificatienummer: 53260700000000
Postadres: ul. Garbarska 11
Plaats: Bielawy
NUTS-code: PL71 Łódzkie
Postcode: 99-423
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Dróżka
E-mail: odpady@bielawy.pl
Telefoon: +46 8382695
Fax: +46 8382695
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://bip.ugbielawy.nv.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bip.ugbielawy.nv.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru gminy Bielawy

Referentienummer: ZP.271.5.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z obszaru gminy Bielawy; dostarczaniu kontenerów, pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 5 ust. 1, 2 i 3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (rozdział 2 SIWZ), na czas realizacji umowy dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych – odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez gminę Bielawy; odbiorze i transporcie odpadów komunalnych do miejsca ich zagospodarowania z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z obszaru gminy Bielawy oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez gminę Bielawy.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępniona jest na stronie https://bip.ugbielawy.nv.pl

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
90513100 Verwijderen van huisvuil
90514000 Diensten voor afvalrecycling
90533000 Beheer van afvalstortplaats
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL715 Skierniewicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Bielawy (powiat łowicki, województwo łódzkie)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z obszaru gminy Bielawy; dostarczaniu kontenerów, pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 5 ust. 1, 2 i 3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (rozdział 2 SIWZ), na czas realizacji umowy dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych – odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Gminę Bielawy; odbiorze i transporcie odpadów komunalnych do miejsca ich zagospodarowania z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z obszaru gminy Bielawy oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez gminę Bielawy.

2. Wykonawca odpowiada za systematyczne odbieranie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych zgodnie z Harmonogramem oraz za ich transport i zagospodarowanie w instalacjach komunalnych w celu uzyskania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami i ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepisami wykonawczymi do ustawy oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

3. W ramach zagospodarowania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów bezpośrednio do przetwarzania/składowania do instalacji komunalnej.

4. W zakres zamówienia wchodzi wyposażenie mieszkańców gminy Bielawy w pojemniki i worki do zbierania odpadów (pojemniki stanowiły będą własność Wykonawcy).

5. Zestawienie ilości odebranych odpadów w ostatnich trzech latach: 2017 r. – 992,32 Mg; 2018 r. – 1 036,478 Mg; 2019 r. – 1 700,6970 Mg.

6. Orientacyjne ilości poszczególnych frakcji odpadów ujęte są w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w rozdziale 2 SIWZ oraz Załączniku nr 14 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Ww. dokumenty udostępnione są na stronie https://bip.ugbielawy.nv.pl

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium środowiskowe – emisja spalin i hałasu (Ś) / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Edukacja ekologiczna / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wszystkie aktualne wpisy do rejestrów wskazane w punktach a–b poniżej:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 11439 ze zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Bielawy w

Zakresie odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia,

b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – rejestru BDO, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), prowadzonego przez właściwego marszałka województwa,

W zakresie: zbierania odpadów o kodach objętych zamówieniem, transportu odpadów o kodach objętych

Zamówieniem, zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia wszystkie wymogi wskazane w punktach a– b:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie – Wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze lub odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 600 Mg w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa(i) została wykonana oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający dopuszcza wskazanie masy odpadów w m3 – w takim przypadku zostanie ona przeliczona zgodnie ze wskaźnikiem 1 m3 = 0,125 Mg;

b) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej: 2 pojazdami specjalistycznymi przeznaczonymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, bezpylnymi, posiadającymi funkcję kompaktującą, 1 pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (w workach i w pojemnikach), 1 pojazdem ciężarowym skrzyniowym przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych (np. osiatkowany), 1 pojazdem z dźwigiem hakowym lub bramowym, przystosowanym do odbioru kontenerów z odpadami, 1 pojazdem do odbioru odpadów z nieruchomości o trudnym dojeździe – tzw. mała śmieciarka o ładowności co najmniej 1 000 litrów i każdy ze środków transportu wyposażony jest w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający monitorowanie tras, w tym trwałe zapisywania, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów, system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, jest trwale i czytelnie oznakowany nazwą firmy.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 4 do SIWZ – Wzorze umowy. Wzór umowy dostępny jest na stronie https://bip.ugbielawy.nv.pl. Okoliczności umożliwiające zmianę umowy zostały określone we Wzorze umowy

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Urząd Gminy Bielawy ul. Garbarska 22, 99-423 Bielawy, pokój nr 2.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12– 23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w oparciu o przesłanki z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj.:

2.1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz.U.z 2020 r. poz. 814 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.) – podstawa wykluczenia art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – podstawa wykluczenia art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy p.z.p, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – podstawa wykluczenia art.24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

3. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawarte są w rozdziale 10 SIWZ.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu usług tego samego rodzaju tj.:

— odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z obszaru gminy Bielawy,

— dostarczanie kontenerów, pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 5 ust. 1, 2 i 3. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (rozdział 2 SIWZ), na czas realizacji umowy dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

— odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Gminę Bielawy,

— odbiór i transport odpadów komunalnych do miejsca ich zagospodarowania z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z obszaru gminy Bielawy oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Gminę Bielawy, do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy ośrodkach ochrony prawnej dotyczące zamówień o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określa w szczególności dział VI ustawy Pzp.

1. Wykonawcom, oraz innym podmiotom, którzy mają, lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 180 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.

3. Terminy wnoszenia odwołań:

3.1. Odwołanie wnosi się: - w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3.1 i 3.2 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 4.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

5.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020