Dienstleistungen - 490215-2020

16/10/2020    S202

Polen-Pieńsk: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2020/S 202-490215

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pieńsk
Nationale Identifikationsnummer: PL515
Postanschrift: ul. Wysoka 2
Ort: Pieńsk
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Postleitzahl: 59-930
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adam Duchaczek
E-Mail: piensk@wroclaw.lasy.gov.pl
Telefon: +48 757786235
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/piensk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_piensk/zamowienia_publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej – Lasy Państwowe
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pieńsk w roku 2021

Referenznummer der Bekanntmachung: Z.270.1.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łąkowo – rolnej, łowieckiej i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Pieńsk w roku 2021.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 7 313 685.86 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet I – leśnictwa: Piaseczno, Bielawa, Ostęp, Stojanów, Dłużyna.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Pieńsk – Obręb leśny Pieńsk (leśnictwa jak w tytule Pakietu I).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące: pakiet I – leśnictwa: Piaseczno, Bielawa, Ostęp, Stojanów, Dłużyna, gospodarka łowiecka na OHZ, gospodarka łąkowo-rolna i nasiennictwo. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa, gospodarki łowieckiej na OHZ, gospodarki łąkowo-rolnej wynikające z załączników nr 3.1–3.3 do SIWZ, Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach 3.1–3.3 mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz procedura odbioru prac zostały zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia z opcją – 3 727 329.48 PLN

Szacunkowa wartość zamówienia z opcją i przewidywanymi zamówieniami z art. 67 Pzp – 5 280 383.43 PLN.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 106 107.90 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same(analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 62 200,00 PLN.

Przy wyborze ofert w każdym pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet II – leśnictwa: Wykroty, Godzieszów, Jerzmanki, Bierna, Posada, Bogatynia.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Pieńsk – obręb leśny Zgorzelec (leśnictwa jak w tytule pakietu II).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące: pakiet I – leśnictwa: Wykroty, Godzieszów, Jerzmanki, Bierna, Posada, Bogatynia. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej i nasiennictwa wynikające z załączników nr 3.1–3.3 do SIWZ, Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach 3.1–3.3 mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz procedura odbioru prac zostały zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia z opcją – 5 049 093.55 PLN

Szacunkowa wartość zamówienia z opcją i przewidywanymi zamówieniami z art. 67 Pzp – 7 152 882.53 PLN

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 207 577.96 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same(analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 84 200,00 PLN.

Przy wyborze ofert w każdym pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp. Wraz z ofertą składa się JEDZ, kosztorys ofert. pełnomocnictwo, zob. podmiotu 3 (wraz z JEDZ), wadium. Wybrany wyk. zostanie wezwany do złożenia inf. z KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz, odnośnie skazania za wykroczenie, w zakresie określonym na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6, zaśw. US potwierdzającego, że wyk. nie zalega z opłatą podatków lub innego dok. potw., że wyk. zawarł porozumienie z organem podatkowym w spr. spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczeg. uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, zaśw. jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dok. pot., że wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubez. społ. lub zdrowotne lub dok. potwierdzającego, że zawarł porozumienie w spr. spłat należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczeg. uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, odpisu z właściwego rejestru lub z CEDiIG, jeżeli przepisy wymagają wpisu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia art. 24 ust. 5 pkt 1, oświadczenia wyk. o braku wydani wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji admin. o zaleganiu z uiszczaniem pod. opłat lub składek na ubezpieczenie społ. lub zdrowotne albo – w przypadku wydania– dok. pot. dokonanie płatności należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spr. spłat tych należności; oświadczenia wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapob. zakaz ubiegania się o zam. pub., ośw. o braku wydania prawom. wyroku sądu skazującego za wykroczenie na kar ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określ. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6; ośw. o braku wydania ostateczne decyzji adm. o naruszeniu ob. wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środ. lub przepisów zabezpieczeniu społ. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 7, ośw. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, ośw. o przynależności albo braku do grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do grupy kapit. możn złożyć wraz z oświad. dok. bądź info. potw. że powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza RP zamiast dok. wymienionych w pkt 7.1 lit j SIWZ składa info. z rejestru albo, w przypadku braku rejestru, inny równoważny dok., w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dot. info. albo dokument, w zakresie określ. art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6. Zamiast 7.1 lit g–i SIWZ składa dok. wystawione w kraju, w którym wyk. ma siedzib lub miejsce zam., potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezp. społ. lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie spr. spłat należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczeg. uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dok. dot. nie wydaje się dok. zastępuje się je dok. zaw. ośw. wyk. ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. dot. złożone przed Notariuszem lub organem sądowym, admin., samorządu zawodowego lub gosp. Wyk. mający siedzibę w RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zam. poza RP składa dok. z 7.4. SIWZ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6. Jeżeli w kraju nie wydaje się dok. zastępuje się ośw. złożonym przed notariuszem, organem sądowym, admin, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

— dla pakietu I – 260 000,00 PLN,

— dla pakietu II – 350 000,00 PLN.

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca złoży informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 Pzp Wyk. muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w ogłoszeniu. Brak podstaw wykluczenia wykazuje każdy z osobna. Wyk. może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wyk. w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać:

(1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

(2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wyk., przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

(3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

(4) czy podmiot, na zdolnościach którego wyk. polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wyk. do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Jeżeli Wyk., wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp (pkt 6.2. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

1) oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2)zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ.

Wyk., który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp (pkt 6.2 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1, lit. g–n. Dokumenty wymienione w pkt 7.1, lit. g–n Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 Pzp.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie):

— Pakiet I – zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna na kwotę nie mniej niż 1 700 000.00 PLN brutto.

— Pakiet II – zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniej niż 2 300 000.00 PLN brutto.

Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

Pakiet I:

a) co najmniej 2 szt. maszyny leśnej typu harwester;

b) co najmniej 4 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna;

c) co najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby typu LPZ przeznaczonego do przygotowania gleby pod odnowienia, wykonania pasów p.poż oraz ochrony przeciwpoż. – zabezpieczenia pożarzysk.

Pakiet II:

a) co najmniej 2 szt. maszyny leśnej typu harwester;

b) co najmniej 4 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna;

c) co najmniej 2 szt. pługa do przygotowania gleby typu LPZ przeznaczonego do przygotowania gleby pod odnowienia, wykonania pasów p.poż oraz ochrony przeciwpoż. – zabezpieczenia pożarzysk.

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

Pakiet I:

a) co najmniej 6 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką;

b) co najmniej 2 osobami nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa;

c) co najmniej 2 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pakiet II:

a) co najmniej 9 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką;

b) co najmniej 2 osobami nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa;

c) co najmniej 2 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”.

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka pakietów, nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednym pakiecie:

1) wartości tego samego doświadczenia;

2) tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia do pełnienia takich samych funkcji, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby osoba nadzoru była wskazywana w więcej niż w jednym pakiecie;

3) tego samego potencjału finansowego.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia (punkt 3, 15 SIWZ oraz załącznik nr 12 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza w szczególności możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy lub o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w minimalnym wymiarze deklarowanym przez Zamawiającego w § 1 ust. 4 umowy, jeżeli w trakcie obowiązywania umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 listopada 2020 r. w Nadleśnictwie Pieńsk ul. Dąbrowskiego 47.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Adam Duchaczek

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części pakietów. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Wszystkie podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania wymienione są tylko w dokumentacji zamówienia. Całkowita wielkość zamówienia podana w sekcji II.1.5 obejmuje zamówienie podstawowe. Kryteriami oceny ofert, o których jest mowa w punkcie II.2.14 niniejszego ogłoszenia są:

— cena – 60 %,

— samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Kluczowe elementy (części) zamówienia dla poszczególnych pakietów obejmują następujące czynności:

— pakiet I – 100 % prac z zagospodarowania lasu,

— pakiet II – 100 % prac z zagospodarowania lasu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-607
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówien Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-607
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020