Diensten - 490217-2020

16/10/2020    S202

Polen-Łupawa: Bosbouwdiensten

2020/S 202-490217

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łupawa
Nationaal identificatienummer: 770528325
Postadres: Łupawa 49
Plaats: Łupawa
NUTS-code: PL636 Słupski
Postcode: 76-242
Land: Polen
Contactpersoon: Wiesław Łabenda
E-mail: lupawa@szczecinek.lasy.gov.pl
Telefoon: +48 598463546
Fax: +48 598463549
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lupawa.szczecinek.lasy.gov.pl/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_lupawa/zamowienia_publiczne
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portal.smartpzp.pl/nadl_lupawa
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gospodarka leśna

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łupawa w roku 2021

Referentienummer: ZG.270.10.2020.AK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77200000 Bosbouwdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz usługi rolnicze, wznoszenie grodzeń, wywóz odpadów, usługi sprzątania i wynajem pojazdów do transportu towarów, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Łupawa w roku 2021.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 974 482.82 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet I – leśnictwa: Łupawa, Podole Małe, obsługa biurowca nadleśnictwa;

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75251120 Bosbrandbestrijdingsdiensten
45342000 Plaatsen van hekwerk
60180000 Verhuur van voertuigen voor goederenvervoer met chauffeur
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90910000 Reinigingsdiensten
77100000 Diensten voor de landbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL636 Słupski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar administr. Nadl. Łupawa, na terenie leśnictw Łupawa i Podole Małe oraz transp. sadzonek spoza terenu nadl.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej (w tym obsługa PAD), pozyskania i zrywki drewna oraz usługi rolnicze, grodzenie upraw, wywóz odpadów, transport towarów i usługi sprzątania. Zakres rzeczowy, szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawierają załączniki do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 253 840.34 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium 30 tys. PLN. Najpierw ocena ofert, następnie zbadanie, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki -„procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Zamówienia podobne z Art 67 ust 1 pkt 6 ustawy do 50 % wartości zam. podst. w okresie 3 lat. Wartość w pkt II.2.6 obejmuje 180 % zam. podstawowego (zam. podst.+ opcja +zamów. podobne).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet II – leśnictwa: Flisów, Czarna Dąbrówka

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75251120 Bosbrandbestrijdingsdiensten
45342000 Plaatsen van hekwerk
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
77100000 Diensten voor de landbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL636 Słupski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar administr. Nadl. Łupawa, na terenie leśnictw Flisów, Czarna Dąbrówka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz usługi rolnicze, grodzenie upraw, wywóz odpadów. Zakres rzeczowy, szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawierają załączniki do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 747 670.96 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium 23 tys. PLN. Najpierw ocena ofert, następnie zbadanie, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki -„procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Zamówienia podobne z Art 67 ust 1 pkt 6 ustawy do 50 % wartości zam. podst. w okresie 3 lat. Wartość w pkt II.2.6 obejmuje 180 % zam. podstawowego (zam. podst.+ opcja +zamów. podobne).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet III – leśnictwa: Święchowo, Nożyno

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75251120 Bosbrandbestrijdingsdiensten
45342000 Plaatsen van hekwerk
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
77100000 Diensten voor de landbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL636 Słupski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar administr. Nadl. Łupawa, na terenie leśnictw Święchowo, Nożyno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej (w tym obserwacja terenu z wieży ppoż.), pozyskania i zrywki drewna oraz usługi rolnicze, grodzenie upraw, wywóz odpadów. Zakres rzeczowy, szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawierają załączniki do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 025 780.66 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium 27 tys. PLN. Najpierw ocena ofert, następnie zbadanie, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki -„procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Zamówienia podobne z Art 67 ust 1 pkt 6 ustawy do 50 % wartości zam. podst. w okresie 3 lat. Wartość w pkt II.2.6 obejmuje 180 % zam. podstawowego (zam. podst.+ opcja +zamów. podobne).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet IV – leśnictwa: Gogolewo, Kotowo

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75251120 Bosbrandbestrijdingsdiensten
45342000 Plaatsen van hekwerk
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
77100000 Diensten voor de landbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL636 Słupski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar administr. Nadl. Łupawa, na terenie leśnictw Gogolewo, Kotowo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz usługi rolnicze, grodzenie upraw, wywóz odpadów. Zakres rzeczowy, szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawierają załączniki do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 228 223.65 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium 29 tys. PLN. Najpierw ocena ofert, następnie zbadanie, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki -„procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Zamówienia podobne z Art 67 ust 1 pkt 6 ustawy do 50 % wartości zam. podst. w okresie 3 lat. Wartość w pkt II.2.6 obejmuje 180 % zam. podstawowego (zam. podst.+ opcja +zamów. podobne).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet V – leśnictwo Jasień

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75251120 Bosbrandbestrijdingsdiensten
45342000 Plaatsen van hekwerk
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
77100000 Diensten voor de landbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL636 Słupski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar administr. Nadl. Łupawa, na terenie leśnictwa Jasień.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz usługi rolnicze, grodzenie upraw, wywóz odpadów. Zakres rzeczowy, szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawierają załączniki do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 909 196.02 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium 12 tys. PLN. Najpierw ocena ofert, następnie zbadanie, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki -„procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Zamówienia podobne z Art 67 ust 1 pkt 6 ustawy do 50 % wartości zam. podst. w okresie 3 lat. Wartość w pkt II.2.6 obejmuje 180 % zam. podstawowego (zam. podst.+ opcja +zamów. podobne).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet VI – leśnictwa: Brzezinki, Skotawsko

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75251120 Bosbrandbestrijdingsdiensten
45342000 Plaatsen van hekwerk
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
77100000 Diensten voor de landbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL636 Słupski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar administr. Nadl. Łupawa, na terenie leśnictw: Brzezinki, Skotawsko.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz usługi rolnicze, grodzenie upraw, wywóz odpadów. Zakres rzeczowy, szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawierają załączniki do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 642 560.19 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium 21 tys. PLN. Najpierw ocena ofert, następnie zbadanie, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki -„procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Zamówienia podobne z Art 67 ust 1 pkt 6 ustawy do 50 % wartości zam. podst. w okresie 3 lat. Wartość w pkt II.2.6 obejmuje 180 % zam. podstawowego (zam. podst.+ opcja +zamów. podobne).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet VII – rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na terenie nadleśnictwa

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77231000 Diensten voor bosbouwbeheer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL636 Słupski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar administr. Nadl. Łupawa, na terenie wszystkich leśnictw.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli lasu. Zakres rzeczowy, szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawierają załączniki do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 167 211.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium 2 tys. PLN. Najpierw ocena ofert, następnie zbadanie, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki -„procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Zamówienia podobne z Art 67 ust 1 pkt 6 ustawy do 50 % wartości zam. podst. w okresie 3 lat. Wartość w pkt II.2.6 obejmuje 180 % zam. podstawowego (zam. podst.+ opcja +zamów. podobne).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji finansowej,Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego potencjału finansowego w więcej niż jednym Pakiecie. W odniesieniu do środków finansowych lub zdolności kredytowej wykazywana kwota musi być nie mniejsza niż suma wartości środków finansowych lub zdolności kredytowej wymaganej dla wszystkich Pakietów, na które wykonawca składa swoją ofertę.

Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Eventuele minimumeisen:

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

I) dla Pakietu I 187 tys. zł

II) dla Pakietu II 145 tys. zł

III) dla Pakietu III 168 tys. zł

IV) dla Pakietu IV 185 tys. zł

V) dla Pakietu V 75 tys. zł

VI) dla Pakietu VI 136 tys. zł

VII) dla Pakietu VII 13 tys. zł

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

(I) Na potwierdzenie spełn. tego warunku w zakresie doświadczenia Wykon. zawrze w JEDZ informacje nt. usług wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) polegających na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna (pakiety I-VI); rozdrabniania pozostałości pozrębowych (pakiet VII). W JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi ze wskazaniem nazwy i jego siedziby, terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług.Wykon. obowiązany będzie przedłożyć dowody, że usługi wykazane w JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

(II) Na potwierdzenie spełn. tego warunku w zakresie potencjału technicznego Wykon. zawrze w JEDZ informacje nt. ilości(1) ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna oraz (2) ciągnika z urządzeniem do rozdrabniania, którymi dysponuje.

(III) Na potwierdzenie spełn. tego warunku w zakresie osób skierowanych przez Wykon. do realizacji zamówienia Wykon. zawrze w JEDZ informacje nt. ilości:

(1) osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadających odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej oraz ilości (2) osób, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

(3). kierowców posiadających uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (prawo jazdy kategorii T lub równoważne).

W JEDZ należy podać info. nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez Wykon.do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania.

Dokumenty potwierdzające spełn. tego warunku (Wykaz wykonanych usług, Wykaz osób i Wykaz urządzeń technn, stanowiące zał. nr 10,11 i 12 do SIWZ) Wykonawca będzie zobowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamaw., nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamaw. do Wykon. po otwarciu ofert. Dokum. te powinny być aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamaw. Ocena spełn. warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzone w dokum. lub oświad. złożonych przez Wykon. Jeżeli Wykon. ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełn. warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego doświadczenia, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, w więcej niż jednym Pakiecie.

Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Eventuele minimumeisen:

(I) Doświadczenie: 1 usługa polegająca na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż:

Dla Pakietu I 685 tys PLN brutto, dla Pakietu II 528 tys PLN brutto, dla Pakietu III 612 tys PLN brutto, dla Pakietu IV 673 tys PLN brutto, dla Pakietu V 274 tys PLN brutto,dla Pakietu VI 495 tys PLN brutto,

Usługi, polegające na na rozdrabnianiu pozostałości pozrębowych, na łączną kwotę nie mniejszą niż: dla Pakietu VII 51 tys PLN brutto,

(II) Potencjał techniczny:

I) dla Pakietu I - co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

II) dla Pakietu II - co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

III) dla Pakietu III - co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

IV) dla Pakietu IV- co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

V) dla Pakietu V - co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

VI) dla Pakietu VI- co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

VII) dla Pakietu VII - co najmniej 1 ciągnik z urządzeniem do rozdrabniania

(III) Osoby skierowane do realizacji zamówienia:

(1). Dysponowanie osobami,które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z

Pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i

Higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub

Posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo

Odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z

Przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65); co najmniej:

Dla Pakietu I - 3 osoby

Dla Pakietu II - 3 osoby

Dla Pakietu III - 4 osoby

Dla Pakietu IV - 4 osoby

Dla Pakietu V - 2 osoby

Dla Pakietu VI - 2 osoby

(2). Dla każdego z pakietów od I do VI co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

(3). Co najmniej 1 kierowcą posiadającym uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (prawo jazdy kategorii T lub równoważne) dla Pakietu VII.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego. Odbiór prac objętych danym Zleceniem będzie dokonywany w imieniu Zamawiającego przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przedmiotem odbioru będą, w zależności od treści Zlecenia, wszystkie prace objęte danym Zleceniem lub poszczególne pozycje Zlecenia, a w przypadku prac z zakresu pozyskania - również jego część. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie prac zawartych w Zleceniu obliczane będzie na podstawie ilości odebranych prac, według cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będą Protokoły Odbioru Robót. Zamawiający wymaga zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 2 % Wartości Przedmiotu Umowy i ubezpieczenia OC na kwotę 500 tys.zł. Postanowienia dotyczące zmiany umowy zawiera SIWZ

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 19/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:15
Plaats:

W siedzibie zamawiającego: Nadleśnictwo Łupawa Łupawa 49 76-242 Łupawa, sala narad pokój nr 6

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zamawiający nie wymaga obecności osób upoważnionych. Bezpośr. przed otwarciem ofert Zamaw. poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinans. zamów. oraz poszczególn. części (Pakietów). Podczas otwarcia ofert Zamaw. poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamaw. zamieści te informacje na stronie internetowej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm. – „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert;

3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem;

5. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem;

6. informację z Krajowego Rejestru Karnego;

7. oświadczenie wykonawcy o braku pozostałych przesłanek do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ;

8. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty opisane w Pkt 7.4 SIWZ.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy Portalu e-Usług SMARTPZP oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy Portalu e-Usług SMARTPZP..

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do otwarcia ofert w formie transmisji on-line o czym poinformuje na platformie Portalu e-Usług SMARTPZP.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.govpl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.govpl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.govpl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020