Diensten - 490226-2020

16/10/2020    S202

Polen-Olsztyn: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 202-490226

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Olsztynie
Nationaal identificatienummer: 011263946
Postadres: ul. Kasprowicza 1
Plaats: Olsztyn
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postcode: 10-219
Land: Polen
Contactpersoon: Dariusz Ewczyński
E-mail: dzp.ol@amw.com.pl
Telefoon: +48 895363100
Fax: +48 895363180
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://amw.com.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://amw.eb2b.com.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://amw.eb2b.com.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: agencja wykonawcza
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa odbioru, transportu, przetwarzania lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej OR AMW Olsztyn

Referentienummer: DZP-OO.2610.505.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przetworzenie lub przekazanie do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Olsztynie o masie 46 107,42 kg (wyszczególnionych w załączniku nr 1a o następujących kodach odpadu: 030105, 060999, 120113, 120121, 150102, 150110*, 150202*, 150203, 160107*, 160112, 160119, 160120, 160199, 160213*, 160216, 160507*, 160508*, 160509, 170107, 170201, 170202, 170204*, 170904, 191204, 191208. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia zamówienia, dotychczasowemu Wykonawcy, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o wartości do 99,93 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-code: PL84 Podlaskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1, 1a do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik 1a – na 7 ark – Wykaz odpadów z miejscem magazynowania i ilością odpadów (tabela Excel).

Przedmiot zamówienia oraz opis sposobu realizacji usługi:

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Olsztynie o masie 46 107,42 kg (wyszczególnionych w załączniku nr 1a) o

następujących kodach odpadu: 030105, 060999, 120113, 120121, 150102, 150110*,150202*, 150203, 160107*, 160112, 160119, 160120, 160199, 160213*, 160216, 160507*, 160508*, 160509, 170107, 170201, 170202, 170204*, 170904, 191204, 191208.

4. Kody przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV – 90500000-2 usługi związane z odpadami;

CPV – 90512000-9 usługa transportu odpadów.

5. Masa odpadów, skład, kody odpadów oraz miejsca ich magazynowania przedstawiono w załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia.

6. Masa odebranych przez Wykonawcę odpadów nie może przekroczyć masy odpadów podanych przez Zamawiającego.

7. Masa odpadów podana w załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 20%.

8. Podana masa odpadów stanowi masę netto.

9. Odpady składowane są luzem, tym samym Wykonawca musi zabezpieczyć we własnym zakresie opakowanie zastępcze do transportu. Miejsce magazynowania odpadów zostało opisane w kolumnie 6 załącznika nr 1a.

10. Ważenie, załadunek oraz transport odpadów odbywać się będzie na koszt Wykonawcy oraz jego siłami.

11. Na podstawie oświadczeń jednostek i instytucji wojskowych przekazujących odpady stwierdza się, że odpadów wymienionych w załączniku nr 1a nie da się przygotować do ponownego użycia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 797 ze zm.).

12. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:

a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 797 ze zm.);

b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219);

c) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 154 ze zm.) i umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. z 2017 r. poz. 1119 ze zm.);

d) ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1895 ze zm.);

e) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1742 ze zm.);

f) ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2119, ze zm.);

g) rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10),

h) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1403).

13. Zamawiający umożliwia Wykonawcom przeprowadzenie oględzin odpadów. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin oględzin odpadów, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, z:

— Izabelą Basak (e-mail: i.basak@amw.com.pl , tel. +48 895363176),

— Jerzym Marcjanek (e-mail: j.marcjanek@amw.com.pl , tel. +48 895363175).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

W ramach zamówień podobnych Zamawiający przewiduje odbiór, transport i przetworzenie lub przekazanie do przetworzenia odpadów pochodzących z JW zlokalizowanych na obszarze działalności OR AMW w Olsztynie, o kodach: 030105; 060999; 120113; 120121; 150102; 150110*; 150202*; 150203; 160107*; 160112; 160119; 160120; 160199; 160213*; 160216; 160507*; 160508*; 160509; 170107; 170201; 170202; 170204*; 170904; 191204; 191208.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunki udziału w postępowaniu, zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca:

1) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów o kodach i masie:

o kodach 030105, 060999, 120113, 120121, 150102, 150110*, 150202*, 150203, 160107*, 160112, 160119, 160120, 160199, 160213*, 160216, 160507*, 160508*, 160509, 170107, 170201, 170202, 170204*, 170904, 191204, 191208 o łącznej masie co najmniej 46 107,42 kg.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów. Jeżeli Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, może na podstawie art. 23 ustawy Pzp, wspólnie z innym podmiotem ubiegać się o zamówienie np. w formie konsorcjum.

3. Wykonawca, który realizuje usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Aktualne zezwolenie w zakresie zbierania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), o kodach określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) i masie: o kodach 030105, 060999, 120113, 120121, 150102, 150110*, 150202*, 150203, 160107*, 160112, 160119, 160120, 160199, 160213*, 160216, 160507*, 160508*, 160509, 170107, 170201, 170202, 170204*, 170904, 191204, 191208 o łącznej masie co najmniej 46 107,42 kg.

2) Aktualny wpis do „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (zwanej dalej BDO) w zakresie transportu odpadów o kodach określonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10): o kodach: 030105, 060999, 120113, 120121, 150102, 150110*, 150202*, 150203, 160107*, 160112, 160119, 160120, 160199, 160213*, 160216, 160507*, 160508*, 160509, 170107, 170201, 170202, 170204*, 170904, 191204, 191208.

4. Wykonawca który realizuje usługę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1) aktualny dokument wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi dla danego kraju, potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbierania odpadów, o kodach i masie: o kodach 030105, 060999, 120113, 120121, 150102, 150110*, 150202*, 150203, 160107*, 160112, 160119, 160120, 160199, 160213*, 160216, 160507*, 160508*, 160509, 170107, 170201, 170202, 170204*, 170904, 191204, 191208 o łącznej masie co najmniej 46 107,42 kg;

2) aktualny dokument wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi dla danego kraju zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. UE z 2006 r. poz. L190/1), potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów, o kodach i masie: o kodach 030105, 060999, 120113, 120121, 150102, 150110*, 150202*, 150203, 160107*, 160112, 160119, 160120, 160199, 160213*, 160216, 160507*, 160508*, 160509, 170107, 170201, 170202, 170204*, 170904, 191204, 191208 o łącznej masie co najmniej 46 107,42 kg.

Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku zobowiązany jest do:

1) wskazania w ofercie powierzonej części (zakresu) zamówienia;

2) wskazania w ofercie firm podwykonawców, o ile jest to wiadome.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Projekt umowy”.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą” – „Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej”. Tym niemniej, jak stanowi przepis szczególny zawarty w art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy: „Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, w następujących przypadkach: [...] jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione”.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Otwarcie ofert, za pośrednictwem platformy zakupowej https://amw.eb2b.com.pl, nastąpi w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie, przy ul. Kasprowicza 1, 10-127 Olsztyn, sala konferencyjna, pokój nr 233, (2 piętro).

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej https://amw.eb2b.com.pl

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Dariusz Ewczyński; Izabela Basak; Ewelina Gulewicz, Jerzy Marcjanek, Tomasz Święczkowski.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26 A, 00-911 Warszawa;

2) administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochrona danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku treści umowy przez okres 10 lat lub dłużej w przypadku umowy zawartej na czas powyżej 10 lat, wówczas na okres jej trwania;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10) Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia ogólnego, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławcze
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020