Diensten - 490226-2020

16/10/2020    S202

Polska-Olsztyn: Usługi związane z odpadami

2020/S 202-490226

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 011263946
Adres pocztowy: ul. Kasprowicza 1
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 10-219
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Ewczyński
E-mail: dzp.ol@amw.com.pl
Tel.: +48 895363100
Faks: +48 895363180
Adresy internetowe:
Główny adres: https://amw.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://amw.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://amw.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: agencja wykonawcza
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa odbioru, transportu, przetwarzania lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej OR AMW Olsztyn

Numer referencyjny: DZP-OO.2610.505.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przetworzenie lub przekazanie do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Olsztynie o masie 46 107,42 kg (wyszczególnionych w załączniku nr 1a o następujących kodach odpadu: 030105, 060999, 120113, 120121, 150102, 150110*, 150202*, 150203, 160107*, 160112, 160119, 160120, 160199, 160213*, 160216, 160507*, 160508*, 160509, 170107, 170201, 170202, 170204*, 170904, 191204, 191208. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia zamówienia, dotychczasowemu Wykonawcy, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o wartości do 99,93 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1, 1a do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik 1a – na 7 ark – Wykaz odpadów z miejscem magazynowania i ilością odpadów (tabela Excel).

Przedmiot zamówienia oraz opis sposobu realizacji usługi:

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Olsztynie o masie 46 107,42 kg (wyszczególnionych w załączniku nr 1a) o

następujących kodach odpadu: 030105, 060999, 120113, 120121, 150102, 150110*,150202*, 150203, 160107*, 160112, 160119, 160120, 160199, 160213*, 160216, 160507*, 160508*, 160509, 170107, 170201, 170202, 170204*, 170904, 191204, 191208.

4. Kody przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV – 90500000-2 usługi związane z odpadami;

CPV – 90512000-9 usługa transportu odpadów.

5. Masa odpadów, skład, kody odpadów oraz miejsca ich magazynowania przedstawiono w załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia.

6. Masa odebranych przez Wykonawcę odpadów nie może przekroczyć masy odpadów podanych przez Zamawiającego.

7. Masa odpadów podana w załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 20%.

8. Podana masa odpadów stanowi masę netto.

9. Odpady składowane są luzem, tym samym Wykonawca musi zabezpieczyć we własnym zakresie opakowanie zastępcze do transportu. Miejsce magazynowania odpadów zostało opisane w kolumnie 6 załącznika nr 1a.

10. Ważenie, załadunek oraz transport odpadów odbywać się będzie na koszt Wykonawcy oraz jego siłami.

11. Na podstawie oświadczeń jednostek i instytucji wojskowych przekazujących odpady stwierdza się, że odpadów wymienionych w załączniku nr 1a nie da się przygotować do ponownego użycia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 797 ze zm.).

12. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:

a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 797 ze zm.);

b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219);

c) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 154 ze zm.) i umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. z 2017 r. poz. 1119 ze zm.);

d) ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1895 ze zm.);

e) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1742 ze zm.);

f) ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2119, ze zm.);

g) rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10),

h) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1403).

13. Zamawiający umożliwia Wykonawcom przeprowadzenie oględzin odpadów. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin oględzin odpadów, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, z:

— Izabelą Basak (e-mail: i.basak@amw.com.pl , tel. +48 895363176),

— Jerzym Marcjanek (e-mail: j.marcjanek@amw.com.pl , tel. +48 895363175).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W ramach zamówień podobnych Zamawiający przewiduje odbiór, transport i przetworzenie lub przekazanie do przetworzenia odpadów pochodzących z JW zlokalizowanych na obszarze działalności OR AMW w Olsztynie, o kodach: 030105; 060999; 120113; 120121; 150102; 150110*; 150202*; 150203; 160107*; 160112; 160119; 160120; 160199; 160213*; 160216; 160507*; 160508*; 160509; 170107; 170201; 170202; 170204*; 170904; 191204; 191208.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunki udziału w postępowaniu, zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca:

1) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów o kodach i masie:

o kodach 030105, 060999, 120113, 120121, 150102, 150110*, 150202*, 150203, 160107*, 160112, 160119, 160120, 160199, 160213*, 160216, 160507*, 160508*, 160509, 170107, 170201, 170202, 170204*, 170904, 191204, 191208 o łącznej masie co najmniej 46 107,42 kg.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów. Jeżeli Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, może na podstawie art. 23 ustawy Pzp, wspólnie z innym podmiotem ubiegać się o zamówienie np. w formie konsorcjum.

3. Wykonawca, który realizuje usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Aktualne zezwolenie w zakresie zbierania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), o kodach określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) i masie: o kodach 030105, 060999, 120113, 120121, 150102, 150110*, 150202*, 150203, 160107*, 160112, 160119, 160120, 160199, 160213*, 160216, 160507*, 160508*, 160509, 170107, 170201, 170202, 170204*, 170904, 191204, 191208 o łącznej masie co najmniej 46 107,42 kg.

2) Aktualny wpis do „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (zwanej dalej BDO) w zakresie transportu odpadów o kodach określonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10): o kodach: 030105, 060999, 120113, 120121, 150102, 150110*, 150202*, 150203, 160107*, 160112, 160119, 160120, 160199, 160213*, 160216, 160507*, 160508*, 160509, 170107, 170201, 170202, 170204*, 170904, 191204, 191208.

4. Wykonawca który realizuje usługę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1) aktualny dokument wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi dla danego kraju, potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbierania odpadów, o kodach i masie: o kodach 030105, 060999, 120113, 120121, 150102, 150110*, 150202*, 150203, 160107*, 160112, 160119, 160120, 160199, 160213*, 160216, 160507*, 160508*, 160509, 170107, 170201, 170202, 170204*, 170904, 191204, 191208 o łącznej masie co najmniej 46 107,42 kg;

2) aktualny dokument wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi dla danego kraju zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. UE z 2006 r. poz. L190/1), potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów, o kodach i masie: o kodach 030105, 060999, 120113, 120121, 150102, 150110*, 150202*, 150203, 160107*, 160112, 160119, 160120, 160199, 160213*, 160216, 160507*, 160508*, 160509, 170107, 170201, 170202, 170204*, 170904, 191204, 191208 o łącznej masie co najmniej 46 107,42 kg.

Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku zobowiązany jest do:

1) wskazania w ofercie powierzonej części (zakresu) zamówienia;

2) wskazania w ofercie firm podwykonawców, o ile jest to wiadome.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Projekt umowy”.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą” – „Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej”. Tym niemniej, jak stanowi przepis szczególny zawarty w art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy: „Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, w następujących przypadkach: [...] jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione”.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/10/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/10/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert, za pośrednictwem platformy zakupowej https://amw.eb2b.com.pl, nastąpi w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie, przy ul. Kasprowicza 1, 10-127 Olsztyn, sala konferencyjna, pokój nr 233, (2 piętro).

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej https://amw.eb2b.com.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Dariusz Ewczyński; Izabela Basak; Ewelina Gulewicz, Jerzy Marcjanek, Tomasz Święczkowski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26 A, 00-911 Warszawa;

2) administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochrona danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku treści umowy przez okres 10 lat lub dłużej w przypadku umowy zawartej na czas powyżej 10 lat, wówczas na okres jej trwania;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10) Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia ogólnego, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcze
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020