Diensten - 490226-2020

16/10/2020    S202

Polen-Olsztyn: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 202-490226

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Olsztynie
Nationaal identificatienummer: 011263946
Postadres: ul. Kasprowicza 1
Plaats: Olsztyn
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postcode: 10-219
Land: Polen
Contactpersoon: Dariusz Ewczyński
E-mail: dzp.ol@amw.com.pl
Telefoon: +48 895363100
Fax: +48 895363180
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://amw.com.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa odbioru, transportu, przetwarzania lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej OR AMW Olsztyn

Referentienummer: DZP-OO.2610.505.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-code: PL84 Podlaskie
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020