Dienstleistungen - 490250-2020

16/10/2020    S202

Polen-Wronki: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2020/S 202-490250

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Lasy Państwowe.Państwowe Gospodarstwo Leśne. Nadleśnictwo Wronki
Postanschrift: Nadolnik 1
Ort: Wronki
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 64-510
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karina Zasłona
E-Mail: wronki@pila.lasy.gov.pl
Telefon: +48 672540148
Fax: +48 672540578
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wronki.pila.lasy.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_wronki/zamowienia_publiczne
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_wronki/zamowienia_publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: usługi gospodarki leśnej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wronki w roku 2021.

Referenznummer der Bekanntmachung: SZ.270.2.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, a także prace z zakresu zadrzewień do wykonania na terenie Nadleśnictwa Wronki w roku 2021.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawiera zał. 3 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne zostały opisane w zał.nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w zał. nr 4 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na części („Pakiet”)”

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 9 328 561.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usług w leśnictwach: Jasionna, Smolnica, Szkółka Leśna Lubowo

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45233140 Straßenarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
45232452 Entwässerungsarbeiten
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
77110000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Agrarproduktion
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418 Poznański
Hauptort der Ausführung:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Wronki na obszarze leśnictw właściwych dla danego Pakietu.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – Ustawa o lasach) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony p.poż, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, a także prace z zakresu zadrzewień, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Wronki w roku 2021.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji oraz zadrzewień wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: odpowiednio do części zamówienia:-Zał. 3.1. – Opis przedmiotu zamówienia -Rozmiar prac wg czynności, -Zał.3.2. – Opis przedmiotu zamówienia -Pozyskanie drewna,-Zał.3.3 – Opis przedmiotu zamówienia -układ sortymentowy pozyskania drewna, -Zał.3.4 – Zrywka drewna – mapa poglądowa docelowych miejsc zrywki drewna z wykazem.Zakresy rzeczowe zestawione w Załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy.Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych został zawarty w zał.4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne wchodzące w skład przedmiotu zam. zostały opisane w zał. 4 do SIWZ.Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w zał.4 do SIWZ. Przedmiot zam. został podzielony na części (Pakiet).Pakiet I –leśnictwa: Jasionna, Smolnica, Szkółka Leśna Lubowo; Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Wronki. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu. Wskazana w zał. 3.1.–3.3.lokalizacja poszczególnych prac leśnych ma charakter wstępny. Lokalizacja poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1).Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zam. na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego. Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zam. publicznego (zał.12 SIWZ). Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej. Pozostałe zasady ogólne przedmiotu zam. zawiera rozdz.3 pkt3.3 SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 120 345.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla Pakietu I - 39000 zł.

Szacunkowa wartość Pakietu I zawiera: wartość zamówienia podstawowego netto 1325215,34 zł+opcja

20%ceny netto zam.podstawowego + zamówienie o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. 40 % ceny netto zam. podstawowego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usług w leśnictwach: Mokrz, Lutyniec

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45233140 Straßenarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
45232452 Entwässerungsarbeiten
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
77110000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Agrarproduktion
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418 Poznański
Hauptort der Ausführung:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Wronki na obszarze leśnictw właściwych dla danego Pakietu.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – Ustawa o lasach) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony p.poż, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, a także prace z zakresu zadrzewień, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Wronki w roku 2021.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji oraz zadrzewień wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: odpowiednio do części zamówienia:-Zał. 3.1. – Opis przedmiotu zamówienia -Rozmiar prac wg czynności, -Zał.3.2. – Opis przedmiotu zamówienia -Pozyskanie drewna,-Zał.3.3 – Opis przedmiotu zamówienia -układ sortymentowy pozyskania drewna, -Zał.3.4 – Zrywka drewna – mapa poglądowa docelowych miejsc zrywki drewna z wykazem.Zakresy rzeczowe zestawione w Załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy.Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych został zawarty w zał.4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne wchodzące w skład przedmiotu zam. zostały opisane w zał. 4 do SIWZ.Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w zał.4 do SIWZ. Przedmiot zam. został podzielony na części (Pakiet).Pakiet II –leśnictwa: Mokrz, Lutyniec; Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Wronki. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu. Wskazana w zał. 3.1.–3.3.lokalizacja poszczególnych prac leśnych ma charakter wstępny. Lokalizacja poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1).Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zam. na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego. Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zam. publicznego (zał.12 SIWZ). Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej. Pozostałe zasady ogólne przedmiotu zam. zawiera rozdz.3 pkt3.3 SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 728 600.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla Pakietu II - 32000 zł.

Szacunkowa wartość Pakietu I zawiera: wartość zamówienia podstawowego netto 1080374,98 zł+opcja

20%ceny netto zam.podstawowego + zamówienie o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. 40 % ceny netto zam. podstawowego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usług w leśnictwach: Dębogóra, Gogolice

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45233140 Straßenarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
45232452 Entwässerungsarbeiten
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
77110000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Agrarproduktion
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418 Poznański
Hauptort der Ausführung:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Wronki na obszarze leśnictw właściwych dla danego Pakietu.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – Ustawa o lasach) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony p.poż, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, a także prace z zakresu zadrzewień, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Wronki w roku 2021.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji oraz zadrzewień wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: odpowiednio do części zamówienia:-Zał. 3.1. – Opis przedmiotu zamówienia -Rozmiar prac wg czynności, -Zał.3.2. – Opis przedmiotu zamówienia -Pozyskanie drewna,-Zał.3.3 – Opis przedmiotu zamówienia -układ sortymentowy pozyskania drewna, -Zał.3.4 – Zrywka drewna – mapa poglądowa docelowych miejsc zrywki drewna z wykazem.Zakresy rzeczowe zestawione w Załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy.Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych został zawarty w zał.4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne wchodzące w skład przedmiotu zam. zostały opisane w zał. 4 do SIWZ.Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w zał.4 do SIWZ. Przedmiot zam. został podzielony na części (Pakiet).Pakiet III –leśnictwa: Dębogóra, Gogolice; Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Wronki. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu. Wskazana w zał. 3.1.–3.3.lokalizacja poszczególnych prac leśnych ma charakter wstępny. Lokalizacja poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1).Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zam. na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego. Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zam. publicznego (zał.12 SIWZ). Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej. Pozostałe zasady ogólne przedmiotu zam. zawiera rozdz.3 pkt3.3 SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 843 805.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla Pakietu III - 34000 zł.

Szacunkowa wartość Pakietu I zawiera: wartość zamówienia podstawowego netto 1152378,03 zł+opcja

20%ceny netto zam.podstawowego + zamówienie o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. 40 % ceny netto zam. podstawowego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usług w leśnictwach: Smolarnia, Pustelnia, Kłodzisko

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45233140 Straßenarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
45232452 Entwässerungsarbeiten
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
77110000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Agrarproduktion
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418 Poznański
Hauptort der Ausführung:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Wronki na obszarze leśnictw właściwych dla danego Pakietu.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – Ustawa o lasach) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony p.poż, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, a także prace z zakresu zadrzewień, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Wronki w roku 2021.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji oraz zadrzewień wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: odpowiednio do części zamówienia:-Zał. 3.1. – Opis przedmiotu zamówienia -Rozmiar prac wg czynności, -Zał.3.2. – Opis przedmiotu zamówienia -Pozyskanie drewna,-Zał.3.3 – Opis przedmiotu zamówienia -układ sortymentowy pozyskania drewna, -Zał.3.4 – Zrywka drewna – mapa poglądowa docelowych miejsc zrywki drewna z wykazem.Zakresy rzeczowe zestawione w Załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy.Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych został zawarty w zał.4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne wchodzące w skład przedmiotu zam. zostały opisane w zał. 4 do SIWZ.Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w zał.4 do SIWZ. Przedmiot zam. został podzielony na części (Pakiet).Pakiet IV –leśnictwa: Smolarnia, Pustelnia, Kłodzisko; Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Wronki. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu. Wskazana w zał. 3.1.–3.3.lokalizacja poszczególnych prac leśnych ma charakter wstępny. Lokalizacja poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1).Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zam. na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego. Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zam. publicznego (zał.12 SIWZ). Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej. Pozostałe zasady ogólne przedmiotu zam. zawiera rozdz.3 pkt3.3 SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 155 789.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla Pakietu IV - 40000 zł.

Szacunkowa wartość Pakietu I zawiera: wartość zamówienia podstawowego netto 1347367,94 zł+opcja

20%ceny netto zam.podstawowego + zamówienie o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. 40 % ceny netto zam. podstawowego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usług w leśnictwach: Lubowo, Chojno

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45233140 Straßenarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
45232452 Entwässerungsarbeiten
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
77110000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Agrarproduktion
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418 Poznański
Hauptort der Ausführung:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Wronki na obszarze leśnictw właściwych dla danego Pakietu.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – Ustawa o lasach) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony p.poż, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, a także prace z zakresu zadrzewień, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Wronki w roku 2021.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji oraz zadrzewień wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: odpowiednio do części zamówienia:-Zał. 3.1. – Opis przedmiotu zamówienia -Rozmiar prac wg czynności, -Zał.3.2. – Opis przedmiotu zamówienia -Pozyskanie drewna,-Zał.3.3 – Opis przedmiotu zamówienia -układ sortymentowy pozyskania drewna, -Zał.3.4 – Zrywka drewna – mapa poglądowa docelowych miejsc zrywki drewna z wykazem.Zakresy rzeczowe zestawione w Załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy.Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych został zawarty w zał.4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne wchodzące w skład przedmiotu zam. zostały opisane w zał. 4 do SIWZ.Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w zał.4 do SIWZ. Przedmiot zam. został podzielony na części (Pakiet).Pakiet V –leśnictwa: Lubowo, Chojno; Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Wronki. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu. Wskazana w zał. 3.1.–3.3.lokalizacja poszczególnych prac leśnych ma charakter wstępny. Lokalizacja poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1).Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zam. na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego. Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zam. publicznego (zał.12 SIWZ). Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej. Pozostałe zasady ogólne przedmiotu zam. zawiera rozdz.3 pkt3.3 SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 480 022.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla Pakietu V - 27000 zł.

Szacunkowa wartość Pakietu I zawiera: wartość zamówienia podstawowego netto 925013,70 zł+opcja

20%ceny netto zam.podstawowego + zamówienie o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. 40 % ceny netto zam. podstawowego.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

I) dla Pakietu I - 198 782,30 zł

II) dla Pakietu II - 162 056,25 zł

III) dla Pakietu III - 172 856,70 zł

IV) dla Pakietu IV - 202 105,19 zł

V) dla Pakietu V - 138 752,06 zł

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej – informacje nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. B (pkt 6) JEDZ;

Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty:

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie): dla Pak.I zrealizował lub realizuje(przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy)co najmniej 1usługę(przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1umowy)polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu,zrywki i pozyskania drewna,gospodarki szkółkarskiej, ochrony p.poż na kwotę nie mniejszą niż 716869,03zł brutto; dla Pak.II zrealizował lub realizuje(przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy)co najmniej 1usługę(przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1umowy)polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu,zrywki i pozyskania drewna,na kwotę nie mniejszą niż 584351,94zł brutto; dla Pak.III zrealizował lub realizuje(przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy)co najmniej 1usługę(przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1umowy)polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu,zrywki i pozyskania drewna,na kwotę nie mniejszą niż 622805,99zł brutto; dla Pak.IV zrealizował lub realizuje(przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy)co najmniej 1usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1umowy)polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu,zrywki i pozyskania drewna,na kwotę nie mniejszą niż 729128,18zł brutto; dla Pak.V zrealizował lub realizuje(przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy)co najmniej 1usługę(przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu,zrywki i pozyskania drewna,na kwotę nie mniejszą niż 500788,46zł brutto.Warunek ten,w zakresie potencjału technicznego,zostanie uznany za spełniony,jeśli Wykonawca wykaże,że dysponuje lub będzie dysponować: Dla Pak.I, co najmniej 1szt ciągników zrywk. lub ciągników przyst. do zrywki drewna,co najmniej 1szt ciągników zrywk. lub ciągników przyst. do zrywki drewna z napędem na cztery koła,o mocy min.120KM,co najmniej 1szt sadzarek,co najmniej 1szt rozdrabniaczy pozostałości pozrębowych,co najmniej 1szt pługiem aktywnym talerzowym do przygotowania gleby,co najmniej 1szt pługiem leśnym, Zamawiający dopuszcza możliwość nieodpłatnego udostępnienia następującego sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonywania prac szkółkarskich:Kultywator Egedal–opielacz szt 1,Kultywator WL szt 1,Siewnik Egedal do nasion drobnych szt 1,Siewnik Egedal do nasion ciężkich szt 1-Udostępniony z innego nadleśnictwa,Głębosz GT szt 1,Kultywator dłutowy szt 1,Brona talerzowa szt 1,Wyorywacz Egedal szt 1,Opryskiwacz polowy P-128/3/412 szt 1,Podorywacz klamrowy Egedal szt 1,Podcinacz sadzonek szt 1.Dla Pak.II:co najmniej 1szt ciągników zrywk. lub ciągników przyst. do zrywki drewna,co najmniej 1szt ciągników zrywk. lub ciągników przyst.do zrywki drewna z napędem na cztery koła,o mocy min. 120KM,co najmniej 1szt rozdrabniaczy pozostałości pozrębowych. Dla Pak.III:co najmniej 1szt ciągników zrywk. lub ciągników przyst. do zrywki drewna, co najmniej 1szt ciągników zrywk. lub ciągników przyst. do zrywki drewna z napędem na cztery koła,o mocy mini. 120KM,co najmniej 1szt rozdrabniaczy pozostałości pozrębowych. Dla Pak.IV:co najmniej 1szt ciągników zrywk. lub ciągników przyst. do zrywki drewna,co najmniej 1szt ciągników zrywk. lub ciągników przyst. do zrywki drewna z napędem na cztery koła,o mocy min. 120KM,co najmniej 1szt rozdrabniaczy pozostałości pozrębowych. Dla Pak.V:co najmniej 1szt ciągników zrywk. lub ciągników przyst. do zrywki drewna,co najmniej 1szt ciągników zrywk. lub ciągników przyst. do zrywki drewna z napędem na cztery koła, o mocy min. 120KM,co najmniej 1szt rozdrabniaczy[..]

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Warunek ten,w zakr. osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony,jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: dla Pak. I co najmniej 7 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką.W przypadku, gdy Wykonawca deklaruje posiadanie 1 szt. maszyny typu harwester (informację o posiadaniu należy podać w Części IV lit.C(pkt 9)JEDZ)powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, przy dysponowaniu co najmniej 3osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką i 1 osobą operatorem harwestera, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Tech.,co najmniej 1 osobą nadzoru z wyk.leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa; co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chem., 1 osoba–kierowca ciągnika.

Dla Pak. II:co najmniej 10 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką; W przypadku, gdy Wykonawca deklaruje posiadanie 1szt. maszyny typu harwester(info.

O posiadaniu należy podać w Części IV lit.C(pkt9)JEDZ)powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, przy dysponowaniu co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką i 1 osobą operatorem harwestera, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Tech.,co najmniej 1 osobą nadzoru z wyk. leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa; co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chem.

Dla Pak. III-co najmniej 11osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką;

W przypadku, gdy Wykonawca deklaruje posiadanie 1szt. maszyny typu harwester (informację o posiadaniu należy podać w Części IV lit.C(pkt9)JEDZ)powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, przy dysponowaniu co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką i 1 osobą operatorem harwestera, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Tech.,co najmniej 1 osobą nadzoru z wyk. leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa; co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chem.

Dla Pak. IV:co najmniej 12osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką; W przypadku, gdy Wykonawca deklaruje posiadanie 1szt. maszyny typu harwester(informację

O posiadaniu należy podać w Części IV lit.C(pkt9)JEDZ) powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, przy dysponowaniu co najmniej 3osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką i 1 osobą operatorem harwestera, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Tech.,co najmniej 1osobą nadzoru z wyk. leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa; co najmniej 1osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chem.

Dla Pakietu V:co najmniej 9osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką; W przypadku, gdy Wykonawca deklaruje posiadanie 1szt. maszyny typu harwester(informację

O posiadaniu należy podać w Części IV lit.C(pkt9)JEDZ) powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, przy dysponowaniu co najmniej 3osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką i 1 osobą operatorem harwestera, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Tech.,co najmniej 1 osobą nadzoru z wyk. leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukoń. studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa; co najmniej 1 osobą, która ukoń. szkol. w zakr. pracy ze śr.chem

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/01/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Siedziba Nadleśnictwa Wronki, Nadolnik 1, 64-510 Wronki, sala narad.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części Pakietów.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej te informacje.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1.oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2.Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej:„JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)2016/7 z dnia 5stycznia2016r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz.UE seria L2016r.Nr 3,s.16). Treść JEDZ określona została w załączniku nr5 do SIWZ.JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.JEDZ Wykonawca sporządza,pod rygorem nieważności,w postaci elektronicznej,opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zasady związane z przesłaniem oświadczeń i dokumentów zostały opisane w rozdziale 8 SIWZ:Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi150MB.Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu (zakładka Szczegóły) oraz stanowią załączniki nr 13 i nr 14 do SIWZ.Ofertę oraz JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Złożenie oferty:Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.W formularzu Oferty(załącznik nr1do SIWZ)Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,na którym prowadzona będzie korespondencja związana z post.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b - n Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 PZP. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b – n powinny być aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zam.w okolicznościach,o których mowa w art.24 ust.1 pkt23PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć ośw.o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7doSIWZ) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej ww.info.z otwarcia ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224597800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224597800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020