Dienstleistungen - 490251-2020

16/10/2020    S202

Polen-Jastrowie: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2020/S 202-490251

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jastrowie
Nationale Identifikationsnummer: 7650007803
Postanschrift: ul. Roosevelta 8
Ort: Jastrowie
NUTS-Code: PL411 Pilski
Postleitzahl: 64-915
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Nadleśnictwo Jastrowie, ul. Roosevelta 8, 64-915 Jastrowie, POLSKA
E-Mail: jastrowie@pila.lasy.gov.pl
Telefon: +48 672662361
Fax: +48 672663396
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.jastrowie.pila.lasy.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_jastrowie/zamowienia_publiczne
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_jastrowie/zamowienia_publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: skarb państwa państwowe gospodarstwo leśne lasy państwowe, nadleśnictwo Jastrowie
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jastrowie w roku 2021

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.1.5.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki łąkowo – rolnej, gospodarki szkółkarskiej, gospodarki łowieckiej, nasiennictwa i selekcji, a także prac z zakresu zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz utrzymania dróg i urządzeń wodno - melioracyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jastrowie w roku 2021.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 10 026 540.74 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 5
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jastrowie w roku 2021 - leśnictwo Jeziora, Ptusza.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
77110000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Agrarproduktion
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
75251120 Waldbrandbekämpfung
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
45233140 Straßenarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
45232452 Entwässerungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL411 Pilski
Hauptort der Ausführung:

Tereny leśne Nadleśnictwa Jastrowie - leśnictwo Jeziora i Ptusza

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac

Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania

I zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, gospodarki łąkowo – rolnej, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz urządzeń melioracyjnych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

3.1 Opis przedmiotu Zamówienia - Rozmiar prac wg czynności

3.2 Opis przedmiotu Zamówienia - Pozyskanie Drewna

3.2.1 Zestawienie struktury sortymentowej wg. rodzaju cięć.

3.2.2 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu wg. rodzaju cięć.

3.2.3 Zestawienie odległości zrywki W i S.

3.2.4 Zestawienie mas drewna S+W wg. odległości zrywki.

3.2.5 Zestawienie klas długości dla grupy jakościowo-wymiarowej "S2" wg. rodzaju cięć.3.2.6 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z ręczną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

3.2.7 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z mieszaną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

3.2.8 Zestawienie pozycji wykonania zabiegu TWP, TWN w drzewostanach

O niskim pozyskaniu masy, gdy nie ma możliwości wyodrębnienia powierzchni kwalifikującej się do zabiegu CP, a zabieg ze względów hodowlanych jest niezbędny i zastosowanie ma rozliczenie z wykorzystaniem godzin ręcznych.

3.2.9 Zestawienie powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotów

I podrostów.

3.3 Opis przedmiotu Zamówienia – Układ sortymentowy pozyskania drewna.

3.4 Opis przedmiotu Zamówienia – Zrywka drewna - Mapa poglądowa docelowych miejsc zrywki drewna z wykazem.

Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac, dostosowany do warunków lokalnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 766 928.63 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamaw. przewi. możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podst.. Zam. te będą polegały na powtórzeniu usł. zgodnych z usł. stanowiącymi przedmiot niniejszego zam oraz usł. podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykon. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 40 % wartości niniejszego zam. Wadium 33 100,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jastrowie w roku 2021 - leśnictwo Wądołek, Brzeźnica, Budy.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
77110000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Agrarproduktion
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
75251120 Waldbrandbekämpfung
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
45233140 Straßenarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
45232452 Entwässerungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL411 Pilski
Hauptort der Ausführung:

Tereny leśne Nadleśnictwa Jastrowie - leśnictwo Wądołek, Brzeźnica, Budy.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac

Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania

I zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, gospodarki łąkowo – rolnej, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz urządzeń melioracyjnych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

3.1 Opis przedmiotu Zamówienia - Rozmiar prac wg czynności

3.2 Opis przedmiotu Zamówienia - Pozyskanie Drewna

3.2.1 Zestawienie struktury sortymentowej wg. rodzaju cięć.

3.2.2 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu wg. rodzaju cięć.

3.2.3 Zestawienie odległości zrywki W i S.

3.2.4 Zestawienie mas drewna S+W wg. odległości zrywki.

3.2.5 Zestawienie klas długości dla grupy jakościowo-wymiarowej "S2" wg. rodzaju cięć.3.2.6 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z ręczną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

3.2.7 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z mieszaną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

3.2.8 Zestawienie pozycji wykonania zabiegu TWP, TWN w drzewostanach

O niskim pozyskaniu masy, gdy nie ma możliwości wyodrębnienia powierzchni kwalifikującej się do zabiegu CP, a zabieg ze względów hodowlanych jest niezbędny i zastosowanie ma rozliczenie z wykorzystaniem godzin ręcznych.

3.2.9 Zestawienie powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotów

I podrostów.

3.3 Opis przedmiotu Zamówienia – Układ sortymentowy pozyskania drewna.

3.4 Opis przedmiotu Zamówienia – Zrywka drewna - Mapa poglądowa docelowych miejsc zrywki drewna z wykazem.

Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac, dostosowany do warunków lokalnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 225 639.43 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamaw. przewi. możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podst.. Zam. te będą polegały na powtórzeniu usł. zgodnych z usł. stanowiącymi przedmiot niniejszego zam oraz usł. podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykon. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 40 % wartości niniejszego zam. Wadium 41 700.00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jastrowie w roku 2021 - leśnictwo Hajda, Prądy, Gospodarstwo Szkółkarskie Hajda.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
77110000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Agrarproduktion
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
75251120 Waldbrandbekämpfung
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
45233140 Straßenarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
45232452 Entwässerungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL411 Pilski
Hauptort der Ausführung:

Tereny leśne Nadleśnictwa Jastrowie - leśnictwo Hajda, Prądy, Gospodarstwo Szkółkarskie Hajda.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac

Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania

I zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, gospodarki łąkowo – rolnej, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz urządzeń melioracyjnych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

3.1 Opis przedmiotu Zamówienia - Rozmiar prac wg czynności

3.2 Opis przedmiotu Zamówienia - Pozyskanie Drewna

3.2.1 Zestawienie struktury sortymentowej wg. rodzaju cięć.

3.2.2 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu wg. rodzaju cięć.

3.2.3 Zestawienie odległości zrywki W i S.

3.2.4 Zestawienie mas drewna S+W wg. odległości zrywki.

3.2.5 Zestawienie klas długości dla grupy jakościowo-wymiarowej "S2" wg. rodzaju cięć.3.2.6 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z ręczną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

3.2.7 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z mieszaną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

3.2.8 Zestawienie pozycji wykonania zabiegu TWP, TWN w drzewostanach

O niskim pozyskaniu masy, gdy nie ma możliwości wyodrębnienia powierzchni kwalifikującej się do zabiegu CP, a zabieg ze względów hodowlanych jest niezbędny i zastosowanie ma rozliczenie z wykorzystaniem godzin ręcznych.

3.2.9 Zestawienie powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotów

I podrostów.

3.3 Opis przedmiotu Zamówienia – Układ sortymentowy pozyskania drewna.

3.4 Opis przedmiotu Zamówienia – Zrywka drewna - Mapa poglądowa docelowych miejsc zrywki drewna z wykazem.

Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac, dostosowany do warunków lokalnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 578 259.33 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamaw. przewi. możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podst.. Zam. te będą polegały na powtórzeniu usł. zgodnych z usł. stanowiącymi przedmiot niniejszego zam oraz usł. podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykon. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 40 % wartości niniejszego zam. Wadium 48 300.00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jastrowie w roku 2021 - leśnictwo Zacisze, Sypniewo.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
77110000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Agrarproduktion
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
75251120 Waldbrandbekämpfung
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
45233140 Straßenarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
45232452 Entwässerungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL411 Pilski
Hauptort der Ausführung:

Tereny leśne Nadleśnictwa Jastrowie - leśnictwo Zacisze, Sypniewo;

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac

Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania

I zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, gospodarki łąkowo – rolnej, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz urządzeń melioracyjnych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

3.1 Opis przedmiotu Zamówienia - Rozmiar prac wg czynności

3.2 Opis przedmiotu Zamówienia - Pozyskanie Drewna

3.2.1 Zestawienie struktury sortymentowej wg. rodzaju cięć.

3.2.2 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu wg. rodzaju cięć.

3.2.3 Zestawienie odległości zrywki W i S.

3.2.4 Zestawienie mas drewna S+W wg. odległości zrywki.

3.2.5 Zestawienie klas długości dla grupy jakościowo-wymiarowej "S2" wg. rodzaju cięć.3.2.6 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z ręczną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

3.2.7 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z mieszaną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

3.2.8 Zestawienie pozycji wykonania zabiegu TWP, TWN w drzewostanach

O niskim pozyskaniu masy, gdy nie ma możliwości wyodrębnienia powierzchni kwalifikującej się do zabiegu CP, a zabieg ze względów hodowlanych jest niezbędny i zastosowanie ma rozliczenie z wykorzystaniem godzin ręcznych.

3.2.9 Zestawienie powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotów

I podrostów.

3.3 Opis przedmiotu Zamówienia – Układ sortymentowy pozyskania drewna.

3.4 Opis przedmiotu Zamówienia – Zrywka drewna - Mapa poglądowa docelowych miejsc zrywki drewna z wykazem.

Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac, dostosowany do warunków lokalnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 666 406.16 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamaw. przewi. możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podst.. Zam. te będą polegały na powtórzeniu usł. zgodnych z usł. stanowiącymi przedmiot niniejszego zam oraz usł. podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykon. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 40 % wartości niniejszego zam. Wadium 31 200,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jastrowie w roku 2021 - leśnictwo Drzewiec, Szwecja.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
77110000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Agrarproduktion
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
75251120 Waldbrandbekämpfung
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
45233140 Straßenarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
45232452 Entwässerungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL411 Pilski
Hauptort der Ausführung:

Tereny leśne Nadleśnictwa Jastrowie - leśnictwo Drzewiec, Szwecja.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac

Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania

I zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, gospodarki łąkowo – rolnej, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz urządzeń melioracyjnych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

3.1 Opis przedmiotu Zamówienia - Rozmiar prac wg czynności

3.2 Opis przedmiotu Zamówienia - Pozyskanie Drewna

3.2.1 Zestawienie struktury sortymentowej wg. rodzaju cięć.

3.2.2 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu wg. rodzaju cięć.

3.2.3 Zestawienie odległości zrywki W i S.

3.2.4 Zestawienie mas drewna S+W wg. odległości zrywki.

3.2.5 Zestawienie klas długości dla grupy jakościowo-wymiarowej "S2" wg. rodzaju cięć.3.2.6 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z ręczną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

3.2.7 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z mieszaną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

3.2.8 Zestawienie pozycji wykonania zabiegu TWP, TWN w drzewostanach

O niskim pozyskaniu masy, gdy nie ma możliwości wyodrębnienia powierzchni kwalifikującej się do zabiegu CP, a zabieg ze względów hodowlanych jest niezbędny i zastosowanie ma rozliczenie z wykorzystaniem godzin ręcznych.

3.2.9 Zestawienie powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotów

I podrostów.

3.3 Opis przedmiotu Zamówienia – Układ sortymentowy pozyskania drewna.

3.4 Opis przedmiotu Zamówienia – Zrywka drewna - Mapa poglądowa docelowych miejsc zrywki drewna z wykazem.

Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac, dostosowany do warunków lokalnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 789 307.19 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamaw. przewi. możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podst.. Zam. te będą polegały na powtórzeniu usł. zgodnych z usł. stanowiącymi przedmiot niniejszego zam oraz usł. podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykon. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 40 % wartości niniejszego zam. Wadium 33 500,00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

I) dla Pakietu I

165 000,00 zł

II) dla Pakietu II

208 000,00 zł

III) dla Pakietu III

241 000,00 zł

IV) dla Pakietu IV

156 000,00 zł

V) dla Pakietu V

167 000,00 zł

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

War.zakr.dośw.zost.uzn.za speł., jeśli Wyk.wyk., że w okr.ost.3 lat przed upł.term.skł.of.(jeżeli okr.prow.dział. jest krót. -w tym okr.):

I)dla Pak.I zreal.lub real.(bd licz.wart. zreal.cz. przedm. um.)min.1usł.(wyk. prac na podst.1um.)poleg.na wyk.prac z zakr.zagosp.lasu,zryw.i poz.drew.,na kw.min.niż 597000,00zł br.

II)dla Pak.II zreal.lub real.(bd licz.wart. zreal.cz. przedm. um.)min.1usł.(wyk. prac na podst.1um.)poleg.na wyk.prac z zakr.zagosp.lasu,zryw.i poz.drew.,na kw.min.niż 753000,00zł br.

III)dla Pak.III zreal.lub real.(bd licz.wart. zreal.cz. przedm. um.)min.1usł.(wyk. prac na podst.1um.)poleg.na wyk.prac z zakr.zagosp.lasu,zryw.i poz.drew.,na kw.min.niż 871000,00zł br.

IV)dla Pak.IVzreal.lub real.(bd licz.wart. zreal.cz.przedm.um.)min.1usł.(wyk.prac na podst.1um.)poleg.na wyk.prac z zakr.zagos.lasu,zryw.i poz.drew.,na kw.min.niż 563000,00zł br.

V)dla Pak.Vzreal.lub real.(bd licz.wart. zreal.cz.przedm.um.)min.1usł.(wyk.prac na podst.1 um.)poleg.na wyk.prac z zakr.zagos.lasu,zryw.i poz.drew.,na kw.min.niż 605000,00 zł br.

War.w zakr.os.skier.przez wyk.do real.zam.zost.speł., jeśli Wyk.wykaże, że dysp. lub bd.dysp.:

I)dla Pak.I:

a)min.10 os.,które ukończ.z wyn.poz.szkol.dop.do pr.z pilarką.Gdy Wyk.dekl.pos. 1 szt. masz.typ.harw.- warunek zost.speł., przy dysp.min.4os., które ukoń.z wyn.poz.szkol.dop.d pr. z pil. i 1os. - oper.harw., kt.pos.zaśw.kwalif.UDT

b)min.1os.nadz. z wykszt.leś.wyż.,leś.średn.lub z dypl.ukoń.stud.zawodow.świadcz.usł. na rzecz leśn.

c)min.1os., które ukoń.szkol.w zakr.pr.ze środk.chem.lub pos.odp.im upraw.wydane na podst.poprz.obow.przep. które uprawn.do pr.w kontak.ze środk.ochr.roś.

d)3 os. – kierow.ciągn.

II)dla Pak.II:

a)min.11os.,które ukończ.z wyn.poz.szkol.dop.do pr.z pilarką.Gdy Wyk.dekl.pos.1 szt.masz.typ.harwester - warunek zost.speł.,przy dysp.min.5 os.,które ukoń.z wyn.poz.szkol.dop.do pr.z pil. i 1os.-oper.harw.,kt.pos.zaśw.kwalif.UDT

b)min.1os.nadz.z wykszt.leś.wyż.,leś.średn.lub z dypl.ukoń.stud.zawodow.świadcz.usł.na rz.leśn.

c)min.1os.,które ukoń.szkol.w zakr.pr.ze środk.chem.lub pos.odp.im upraw.wyd.na podst.poprz.obow.przep. kt.uprawn.do pr.w kontak.ze środk.ochr.roś.

d)3os.–kierow.ciągn.

III)dla Pak.III:

a)min.9os., kt.ukończ.z wyn.poz.szkol.dop. do pr.z pil..Gdy Wyk.dekl.pos.1 szt.masz.typ.harwester - warunek zost.speł.,przy dysp.min.5 os.,które ukoń.z wyn.poz szkol.dop.do pr.z pil. i1os.-oper.harw.,kt.pos.zaśw kwalif.UDT

b)min.1os.nadz.z wykszt.leś.wyż., leś.średn.lub z dypl.ukoń.stud.zaw.świadcz.usł na rz.leśn.

c)min.1os., kt.ukoń.szkol.w zakr.pr.ze środk.chem.lub pos.odp.im upraw.wyd.na podst.poprz.obow.przep.kt.uprawn.do pr.w kontak.ze środk.ochr.roś.

d)3 os.–kierow.ciągn.

Przy pracach w Gosp.Szkół.min.: 1os. z upr.do obs.masz.samojez.i w.widł.,2os. z upr.do obs.masz.roln.,1os.kier.ciąg.,3os. ze zn.rozp.roś.na szk.z dośw.szk.i w obsł.kli., 1os. z upr.do pr. na wys.15-25m(zb.nas.),2os. k.uk. szk.w zak.pr.ze śr.chem.

IV)dla Pak.IV:

a)min.9os.,kt.ukończ.z wyn.poz.szkol.dop.do pr.z pil.Gdy Wyk.dekl.pos.1 szt.masz.typ.harw.-warunek zost.speł.,przy dysp.min.4 os.,które ukoń.z wyn.poz.szkol.dop.do pr.z pil. i 1os.-oper.harw.,kt.pos.zaśw.kwalif.UDT

b)min.1os.nadz. z wykszt.leś.wyż.,leś.średn.lub z dypl.ukoń.stud.zawodow.świadcz.usł. na rzecz leśn.

c)min.1os., które ukoń.szkol.w zakr.pr.ze środk.chem. lub pos.odp. im upraw.wydane na podst.poprz.obow.przep. które uprawn.do pr.w kontak.ze środk.ochr.roś.

d)3 os.-kierow.ciągn.

V)dla Pak.V:

a)min.10os., które ukończ.z wyn. poz.szkol. dop.do pr. z pilarką.Gdy Wyk.dekl.pos.1 szt. masz.typ.harwester - warunek zost. speł., przy dysp.min.5 os., które ukoń.z wyn.poz. szkol.dop.do pr.z pil. i 1 os. - oper.harw.,kt.pos.zaśw.kwalif. UDT

b)min.1os.nadz.z wykszt.leś.wyż., leś.średn. lub z dypl.ukoń.stud.zawodow.świadcz.usł.na rzecz leśn.

c)min.1os., które ukoń.szkol.w zakr.pr.ze środk.chem. lub pos.odp.im upraw.wydane na podst.poprz.obow.przep.które uprawn. do pr.w kontak.ze środk.ochr. roś.

d)3 os.–kierow.ciągn.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Warunek w zakresie potencjału techn. zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

I) dla Pakietu I

a) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drew.

b) co najmniej 1 szt. ciągników

c) co najmniej 1 szt. maszyn i urz.niezbędnych do wyk. zam., typu: pług LPZ z pogłębiaczem

d) co najmniej 1 szt. maszyn i urz. niezbędnych do wyk. zam., typu: pług aktywny (frezowy) z pogłębiaczem

e) co najmniej 1 szt. maszyn i urz. niezbędnych do wyk. zam., typu: rozdrab. do pozostałości zrębowych

f) co najmniej 1 szt. maszyn i urz. niezbędnych do wyk. zam., typu: pług do orki pod okapem drzewostanu (podszyty i podsadzenia produkcyjne)

II) dla Pakietu II

a) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciąg. przystosowanych do zryw. drew.

b) co najmniej 1 szt. ciągników

c) co najmniej 1 szt. maszyn i urz.niezb. do wyk.zamówienia, typu: pług LPZ z pogłębiaczem

d) co najmniej 1 szt. maszyn i urz.niezb. do wyk.zamówienia, typu: rozdrab. do pozostałości zręb.

III) dla Pakietu III

a) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna

b) co najmniej 1 szt. ciągników

c) co najmniej 1 szt. ciągników rolniczych z osprzętem hydraulicznym o min mocy 45 KW do załad. i rozład. sadzonek z bryłą oraz załad. i rozł. mat.na paletach do nośności ok. 1 t z możliwością poruszania się po pow. nieutwardzonej

d) co najmniej 1 szt. ciągnik rolniczy na wąskich oponach

e) co najmniej 1 szt. pług rolniczy obrotowy

f) co najmniej 1 szt. kultywator

g) co najmniej 1 szt. brona talerzowa

h) co najmniej 1 szt. kultywator 5 rzędowy z elementami do nawożenia

i) co najmniej 1 szt. kultywator GS – do spulchniania na międzyrzędach

j) co najmniej 1 szt. agregat uprawowy

k) co najmniej 1 szt. wyorywacz zagonowo - wibracyjny

l) co najmniej 1 szt. wyorywacz aktywny

m) co najmniej 1 szt. podcinacz korzeni

n) co najmniej 1 szt. podorywacz korzeni

o) co najmniej 1 szt. siewnik Egedal do nasion grubych

p) co najmniej 1 szt. siewnik Egedal do nasion drobnych,

q) co najmniej 1 szt. szparownik

r) co najmniej 1 szt. maszyna do formowania grzędy siewnej

s) co najmniej 1 szt. głębosz leśny

t) co najmniej 1 szt. opryskiwacz ciągnikowy

u) co najmniej 1 szt. rozsiewacz SRS-h

v) co najmniej 1 szt. kosiarka rotacyjna

w) co najmniej 1 szt. wysięgnik lub maszyna specj. do pracy na wys. do 25m poruszająca się w terenie leśnym na pow. nieutwardzonych – plantacje nasienne

x) co najmniej 2 szt. przyczep ciągnikowych do wywozu chwastów

y) co najmniej 3 szt. ciągników zryw. lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna

z) co najmniej 1 szt. maszyn i urz. niezbędnych do wyk. zamówienia, typu: pług LPZ z pogłębiaczem

Aa) co najmniej 1 szt. maszyn i urz. niezbędnych do wyk. zamówienia, typu: rozdrab. do pozostałości zrębowych

Bb) co najmniej 1 szt. Holmac

Istnieje możliwość nieodpłatnego udostępnienia przez Zama. sprzętu do wykonywania prac przez Wyk., objętych niniejszym zam.

IV) dla Pakietu IV

a) co najmniej 2 szt. ciągników zryw. lub ciągników przystosowanych do zryw. drew.

b) co najmniej 1 szt. ciągników

c) co najmniej 1 szt. maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, typu: pług LPZ z pogłębiaczem

d) co najmniej 1 szt. maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, typu: rozdrabniacz do pozostałości zrębowych

e) co najmniej 1 szt. maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, typu: pług do orki pod okapem drzewostanu (podszyty i podsadzenia produkcyjne)

V) dla Pakietu V

a) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna

b) co najmniej 1 szt. ciągników

c) co najmniej 1 szt. masz. i urz. niezb. do wyk. zam., typu: pług LPZ z pogłębiaczem

d) co najmniej 1 szt. masz. i urz. niezb. do wyk. zam., typu: rozdrabniacz do pozostałości zręb.

e) co najmniej 1 szt. masz. i urz. niezb. do wyk. zam. typu: pług do orki pod okapem drzewostanu (podszyty i podsadzenia produkcyjne)

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego ("Zlecenie"). Treść zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 12 do SIWZ).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/01/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 09:30
Ort:

Nadleśnictwo Jastrowie - budynek górny (Administracja).

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części Pakietów.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamaw.przew.zastos.art.24aa ust.1.

Wykaz oś. i dok. wymag.:

a)akt. na dzień składania ofert ośw. Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”),

b)wyk.usł. wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skł. ofert, a jeżeli okres prowadzenia dział.jest krótszy – w tym okresie (wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 9 do SIWZ),

c) dowody, że wskazane przez wyk. usł. zostały wykonane lub są wykonywane należycie(np. referencje)

d)inf. banku lub spółdz.kasy oszcz.-kredyt.potwierdzającą wysokość posiadanych środ.fin. lub zdolność kred. wyk., w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upł. term. skł.ofert

e)wyk. osób, skierowanych przez wyk.do realizacji zam. public.wraz z inf.na temat ich kwalif. zawod., posiadanych uprawnień, wykszt. (w stosunku do os. nadzoru) niezbędnych do wykonania zam. public., a także zakresu wyk. przez nie czynn. oraz inf.o podst. do dysponowania (wzór wyk. os. skierowanych przez wyk. do realizacji zam. stanowi zał.nr 10 do SIWZ),

f)wyk. urządzeń tech. dost. wyk. w celu wykonania zam. pub. wraz z inf. o podst. do dysp. tymi zasob. (wzór wyk.urz. tech. dostęp. wyk. w celu wyk.zam. stanowi załącznik nr 11 do SIWZ),

g)odpis z wł.rej. lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu w celu potw.braku podst. wykl. na pods.art.24ust.5 pkt1PZP

h)zaśw. wł. naczel. urzędu skarb. potw., że wyk. nie zalega z opł. podatk., wystawione nie wcz. niż 3 mies. przed upł. ter. skł. ofert lub inny dok. potw., że wyk. zawarł poroz. z wł. org.podat. ws spłat tych należn. wraz z ew.odsetk.lub grzywn., w szcz.uzyskał przew.pr.zw., odrocz. lub rozłoż. na raty zaległ. płat. lub wstrz. w całości wyk. dec. wł. org.,

i)zaśw. wł.teren.jedn.org.ZUS lub KRUS lub inny dok.potw., że wyk. nie zal. z opł. skł. na ubezp.społ.lub zdrow.wystaw. nie wcz.niż 3 m. przed upł. term.skł. ofert lub inny dok. potw., że wyk.zawarł poroz. z wł.org. ws spłat tych należn.wraz z ew.ods.lub grzyw., w szcz. uzyskał przewidziane prawem zw., odr. lub rozłożenie na raty zal. płat. lub wstrz. w cał. wyk.dec.wł. org.

j)inf. z KRK w zakresie okr.w art.24 ust.1pkt13,14 i21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykr. na karę ar., w zakr. okr. przez zam. na podst.art.24 ust.5 pkt5 i 6PZP, wyst. nie wcz. niż 6m. przed upł.term. skła. ofert,

k)ośw.wyk. o braku wyd.wobec niego prawomocn.wyroku sądu lub ostat. dec. adm. o zaleg.z uiszcz.pod., opł.lub skł. na ubezp. społ. lub zdr.albo dok. potw. dok. płat. tych należn. wraz z ewe.ods. lub grzyw. lub zaw. wiąż. poroz.w sprawie spłat tych należn. (wg wzoru stan.zał.nr8 do SIWZ)

l)ośw. wyk. o braku orz.wc niego tyt. środ. zapobiegaw. zak. ubiegania się o zam.pub (wg wzoru stanowiącego zał. 8 do SIWZ)

Ł)ośw. wyk. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ogr. wol.lub grzyw. w zakresie okr. przez zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru stan.zał.nr 8 do SIWZ)

m)ośw. wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej dec.administr.j o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochr. środow. lub przepisów o zabezp. społ.w zakr. okr. przez zam. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP(wg wzoru stanow. zał. nr 8 do SIWZ),

n)ośw.wyk.o niezaleganiu z opłacaniem podatk. i opł.lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) (wg wzoru stanow. zał. nr 8 do SIWZ).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Sekretariat Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Sekretariat Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020