Dienstleistungen - 490255-2020

16/10/2020    S202

Polen-Zielona Góra: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2020/S 202-490255

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nadleśnictwo Zielona Góra
Postanschrift: Wilkanowo, Przysiółek, Rybno 31
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 65-950
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Gmura
E-Mail: zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl
Telefon: +48 683236405
Fax: +48 683267096
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zielonagora.zielonagora.lasy.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_zielona_gora/zamowienia_publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2021.

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.5.2020.MG
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace z zakresu gospodarki szkółkarskiej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prac szkółkarskich wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna,

Załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,

Załącznik nr 3.4 – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego,

Załącznik nr 3.5 - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 10 003 153.50 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej – pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi na terenie obrębu Nietków (leśnictwa: Łężyce, Nietków, Laski, Przylep, Zagórze)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77211100 Holzfällung
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211400 Fällen von Bäumen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Nadleśnictwo Zielona Góra, obręb Nietków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra (obręb Nietków) w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna,

Załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,

Załącznik nr 3.4 – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego,

Załącznik nr 3.5 - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5 mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 828 619.01 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12.1 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego, wartość opcji oraz wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – „PZP”). Szacowana wartość zamówienia podstawowego wynosi 1 015 899,45 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej – pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi na terenie obrębu Wilkanowo (leśnictwa: Leśniów, Wilkanowo, Buchałów, Ochla, Świdnica)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77211100 Holzfällung
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211400 Fällen von Bäumen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Nadleśnictwo Zielona Góra, obręb Wilkanowo.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra (obręb Wilkanowo) w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna,

Załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,

Załącznik nr 3.4 – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego,

Załącznik nr 3.5 - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5 mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 826 977.39 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12.1. do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego, wartość opcji oraz wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – „PZP”). Szacowana wartość zamówienia podstawowego wynosi 1 014 998,55 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej – pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77211100 Holzfällung
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211400 Fällen von Bäumen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Nadleśnictwo Zielona Góra.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu mieszanego (maszynowego lub pilarkami ręcznymi) pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna,

Załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,

Załącznik nr 3.4 – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego,

Załącznik nr 3.5 - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5 mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 049 251.59 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12.1. do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego, wartość opcji oraz wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – „PZP”). Szacowana wartość zamówienia podstawowego wynosi 582 917,55 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej – zagospodarowanie lasu i pozyskanie drewna na terenie obrębu Nietków (leśnictwa: Łężyce, Nietków, Laski, Przylep, Zagórze).

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77211100 Holzfällung
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211400 Fällen von Bäumen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
34928200 Zäune
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
45342000 Errichtung von Zäunen
77231600 Aufforstung
77211300 Rodung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Nadleśnictwo Zielona Góra, obręb Nietków.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra (obręb Nietków) w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna,

Załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,

Załącznik nr 3.4 – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego,

Załącznik nr 3.5 - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5 mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 377 380.58 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12.2. do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego, wartość opcji oraz wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – „PZP”). Szacowana wartość zamówienia podstawowego wynosi 1 320 766,99 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej – zagospodarowanie lasu i pozyskanie drewna na terenie obrębu Wilkanowo (leśnictwa: Leśniów, Wilkanowo, Buchałów, Ochla, Świdnica).

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77211100 Holzfällung
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211400 Fällen von Bäumen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
34928200 Zäune
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
45342000 Errichtung von Zäunen
77231600 Aufforstung
77211300 Rodung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Nadleśnictwo Zielona Góra, obręb Wilkanowo.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra (obręb Wilkanowo) w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna,

Załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,

Załącznik nr 3.4 – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego,

Załącznik nr 3.5 - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5 mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 947 574.82 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12.2. do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego, wartość opcji oraz wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – „PZP”). Szacowana wartość zamówienia podstawowego wynosi 1 081 986,01 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi z zakresu gospodarki szkółkarskiej na terenie szkółki leśnej w Ochli.

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77211500 Baumpflege
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Nadleśnictwo Zielona Góra, teren szkółki leśnej w Ochli.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki szkółkarskiej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki szkółkarskiej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności.

Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3.1. mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 662 623.11 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12.3. do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego, wartość opcji oraz wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – „PZP”). Szacowana wartość zamówienia podstawowego wynosi 368 123,95 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra – monitoring przeciwpożarowy obszarów leśnych z dostrzegalni oraz wybrane elementy p.poż.

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
75251120 Waldbrandbekämpfung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Nadleśnictwo Zielona Góra.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu ochrony ppoż. terenów leśnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu ochrony ppoż. terenów leśnych wynikające z załącznika do SIWZ nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności.

Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3.1. mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 310 707.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15/03/2021
Ende: 15/10/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12.4. do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego, wartość opcji oraz wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – „PZP”). Szacowana wartość zamówienia podstawowego wynosi 172 615,00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

Dla Pakietu I 175.000,00 zł,

Dla Pakietu II 175.000,00 zł,

Dla Pakietu III 100.000,00 zł,

Dla Pakietu IV 230.000,00 zł,

Dla Pakietu V 185.000,00 zł,

Dla Pakietu VI 63.000,00 zł,

Dla Pakietu VII 28.000,00 zł.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej Wykonawca składa informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potw. braku podst do wykluczenia z postęp., o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potw. spełniania warunków udziału w post., o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu nast. oświadczenia i dokumenty:

Aktualne na dz. składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potw. spełnienia warunków udz. w post. określonych w SIWZ i braku podst. do wykluczenia, złożone na formularzu „JEDZ”, JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

Dowody, że wskazane przez wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia war. udziału w post dot. zdolności techn. lub zawodowej w zakresie dośw. zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zam. publ., w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawod., posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru) niezbędnych do wykonania zam. publ., a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania,

Wykaz urządzeń techn. dostępnych wykonawcy w celu wykonania zam. publ. wraz z inf. o podstawie do dysp. tymi zasobami,

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inf. o działalności gospod., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,

Zaświadczenie właśc. naczelnika urzędu skarb. potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdz., że wykonawca zawarł porozumienie z właśc. organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania dec. właśc. organu,

Zaświadczenie właściwej terenowej jedn. organiz. ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społ. lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej dec. adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrow. albo –w przyp. wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ew. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

Ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

Ośw. wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny,

Ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej dec. adm. o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochr. środ. lub przepisów o zabezp. społ.,

Ośw. wykonawcy o niezaleg. podat. lokalnych

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okr. ost. 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedm. umowy):

Dla Pakietu I i Pakietu II: min. 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy), w ramach której wykonywane były prace z zakresu pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na kwotę nie mniejszą niż: Pakiet I: 260.000,00 zł brutto (bez wartości zrywki) Pakiet II: 265.000,00 zł brutto (bez wartości zrywki), przy czym w przypadku usługi obejmującej swoim zakresem rzeczowym pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi oraz inne prace z zakresu gospodarki leśnej, dla spełnienia przedmiotowego warunku uwzględniana będzie wyłącznie wartość zrealizowanych prac z zakresu pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi (bez zrywki);

Dla Pakietu III: min. 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu pozyskania drewna (bez zrywki), na łączną kwotę nie mniejszą niż 225.000,00 zł brutto;

Dla Pakietu IV i V: min. 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na łączną kwotę nie mniejszą niż: Pakiet IV 730.000,00 zł brutto, Pakiet V 595.000,00 zł brutto;

Dla Pakietu VI: min. 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu leśnej gospodarki szkółkarskiej, na łączną kwotę nie mniejszą niż 195.000,00 zł brutto;

Dla Pakietu VII: min. 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu monitoringu przeciwpożarowym obszarów leśnych z dostrzegalni tj. bezpośredniej obserwacji przez osoby obszarów leśnych w okresie 1 sezonu trwania akcji bezpośredniej w ochronie ppoż. lasów, na łączną kwotę nie mniejszą niż 90.000,00 zł brutto.

Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

Pakiet I i II: min. po 1 os., która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozp. Min. Środowiska z 24.08.2006 r. w spr. bezp. i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakr. gosp. leśnej lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podst. poprzednio obowiąz. przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich UE i po 1 os. posiadającej aktualne zaśw. kwalifikacyjne do obsługi urządzeń techn. wydane przez UDT zgodnie z ust. z 21.12.2000 r. o doz. techn. i rozporz. Min. Przedsiębiorcz. i Technologii z 21.05.2019 r. w spr. sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserw. urządzeń techn. oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaśw. kwalifik

Pakiet III: min. 1 os., która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką j.w;

Pakiet IV i V: po min. 2 os, które ukończyły z wyn. pozyt. szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką j.w., po min.1 os. nadzoru z wykszt. leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawod. świadczenia usług na rzecz leśnictwa; po min. 1 os., która ukończyła szkolenie w zakr. pracy ze śr. chem. zgodnie z rozp. Min. Rolnictwa i Rozw. Wsi z dnia 8.05.2013 r. w spr. szkoleń w zakr. śr. ochr. roślin lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów uprawniających do pracy w kontakcie ze śr. ochr. roślin.

Pakiet VI: min. 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakr. pracy ze śr. chemicznymi jw.

Pakiet VII: min.3 osobami, które będą pełniły funkcję „Obserwatora” na dostrzeg. pożar., i które będą posiad. aktualne zaśw. lek. dopuszcz. do pracy na wys.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

Dla Pakietu I:

Co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester,

Co najmniej 3 szt. ciągników zrywkowych, w tym co najmniej 2 szt. typu forwarder;

Dla Pakietu II:

Co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester,

Co najmniej 3 szt. ciągników zrywkowych, w tym co najmniej 2 szt. typu forwarder;

Dla Pakietu III:

Co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester,

Co najmniej 1 szt. pilarek spalinowych,

Co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych nasiębiernych, w tym co najmniej 1 szt. typu forwarder,

Dla Pakietu IV

Co najmniej 2 szt. pilarek spalinowych,

Co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych typu forwarder lub co najmniej 1 szt. ciągników przystosowanych do zrywki nasiębiernej,

Co najmniej 1 szt. ciągników rolniczych lub co najmniej 1 szt. ciągników specjalistycznych typu SKIDER,

Co najmniej 1 szt. pługów aktywnych z pogłębiaczem,

Co najmniej 1 szt. pługów typu LPŻ (lub równorzędny)

Co najmniej 1 szt. opryskiwaczy plecakowych z napędem spalinowym spełniającym wymogi ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 08.03.2013r,

Co najmniej 1 szt. opryskiwacza plecakowego przeznaczonego do precyzyjnych oprysków herbicydami z osłoną gwarantującą bezpieczeństwo wykonywania zabiegu w uprawach leśnych,

Co najmniej 1 szt. opryskiwacza ciągnikowego przeznaczonego do precyzyjnych oprysków herbicydami w uprawach leśnych,

Co najmniej 3 szt. wykaszarek do zabiegów pielęgnacyjnych (koszenie chwastów i nalotów),

Co najmniej 1 szt. urządzeń mechanicznych do rozdrabniania pozostałości pozrębowych.

Dla Pakietu V:

Co najmniej 2 szt. pilarek spalinowych,

Co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych typu forwarder lub co najmniej 1 szt. ciągników przystosowanych do zrywki nasiębiernej,

Co najmniej 1 szt. ciągników rolniczych lub co najmniej 1 szt. ciągników specjalistycznych typu SKIDER,

Co najmniej 1 szt. pługów aktywnych z pogłębiaczem,

Co najmniej 1 szt. pługów typu LPŻ (lub równorzędny)

Co najmniej 1 szt. opryskiwaczy plecakowych z napędem spalinowym spełniającym wymogi ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 08.03.2013r (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1900 z późn. zm.),

Co najmniej 1 szt. opryskiwacza plecakowego przeznaczonego do precyzyjnych oprysków herbicydami z osłoną gwarantującą bezpieczeństwo wykonywania zabiegu w uprawach leśnych,

Co najmniej 4 szt. wykaszarek do zabiegów pielęgnacyjnych (koszenie chwastów i nalotów),

Co najmniej 1 szt. urządzeń mechanicznych do rozdrabniania pozostałości pozrębowych.

Uwaga: Dotyczy pakietów od I do V – harwestery i forwardery używane do realizacji zamówienia muszą spełniać wymagania określone w Zarządzeniu nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019)

Dla Pakietu VI

Co najmniej 2 ciągnikami rolniczymi, w tym min. 1 ciągnikiem z możliwością zmiany opon standardowych na opony wąskie o szerokości do 30 cm,

Co najmniej 1 pługiem rolniczym,

Co najmniej 1 broną rolniczą,

Co najmniej 1 kultywatorem rolniczym,

Co najmniej 1 rozrzutnikiem do obornika,

Co najmniej 1 ładowaczem do materiałów sypkich,

Co najmniej 2 przyczepami rolniczymi,

Co najmniej 1 agregatem uprawowym z wałem strunowym o szerokości min. 1,5 m.

Dla Pakietu VII:

Co najmniej 1 beczkowozem na wodę do dogaszania pożarów (np. MEPROZET) o pojemności min. 2000 litrów z możliwością podania prądu wodnego,

Co najmniej 1 pługiem LPŻ,

Co najmniej 1 ciągnikiem rolniczym.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Określone w treści umowy (załączniki 12.1. - 12.4. do SIWZ)

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/01/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Siedziba Nadleśnictwa Zielona Góra Wilkanowo Przysiółek Rybno 31 - Sala narad.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

Dla Pakietu I w wysokości 30.400,00 zł

Dla Pakietu II w wysokości 30.400,00 zł

Dla Pakietu III w wysokości 17.400,00 zł

Dla Pakietu IV w wysokości 39.700,00 zł

Dla Pakietu V w wysokości 32.400,00 zł

Dla Pakietu VI w wysokości 11.000,00 zł

Dla Pakietu VII w wysokości 5.000,00 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

Pieniądzu,

Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

Gwarancjach bankowych,

Gwarancjach ubezpieczeniowych,

Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).

Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO Bank Polski nr rachunku: 47 1020 5402 0000 0502 0115 2784 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2020, Pakiet _______.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.

Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia

Kwotę gwarancji/poręczenia,

Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020