Dienstleistungen - 490259-2020

16/10/2020    S202

Polen-Krzyż Wielkopolski: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2020/S 202-490259

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Krzyż
Nationale Identifikationsnummer: 570064429
Postanschrift: Łokacz Mały, ul. Adama Mickiewicza 1
Ort: Krzyż Wielkopolski
NUTS-Code: PL411 Pilski
Postleitzahl: 64-761
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paulina Pankowska-Niezborała
E-Mail: krzyz@pila.lasy.gov.pl
Telefon: +48 672564009
Fax: +48 672564561
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.krzyz.pila.lasy.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_krzyz/zamowienia_publiczne
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_krzyz/zamowienia_publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krzyż w roku 2021

Referenznummer der Bekanntmachung: S.270.135.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie

Z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki łąkowo – rolnej (gospodarka łąkowo – rolna nie dotyczy Nadleśnictwa Krzyż), gospodarki szkółkarskiej, gospodarki łowieckiej (gospodarka łowiecka nie dotyczy Nadleśnictwa Krzyż), nasiennictwa i selekcji, a także prac z zakresu zadrzewień (zadrzewienia nie dotyczą Nadleśnictwa Krzyż), ubocznego użytkowania lasu (uboczne użytkowanie lasu nie dotyczy Nadleśnictwa Krzyż) oraz utrzymania dróg i urządzeń wodno - melioracyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzyż w roku 2021.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 11 581 025.04 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 1 leśnictwa Dębina i Rzeczyn

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45233140 Straßenarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
77110000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Agrarproduktion
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL411 Pilski
Hauptort der Ausführung:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Krzyż leśnictwa Dębina i Rzeczyn.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego oraz utrzymania dróg, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzyż leśnictw Dębina i Rzeczyn w roku 2021.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 040 373.97 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szacunkowa wartość zamówienia w Pakiecie 1:

Zamówienie podstawowe: 1.275.233,73 PLN (bez VAT);

Opcja (20 %): 255.046,75 PLN (bez VAT);

Art. 67ust. 1 pkt 6 (40 %): 510.093,49 PLN (bez VAT).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 2 leśnictwa Żelichowo i Zacisze

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45233140 Straßenarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
77110000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Agrarproduktion
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL411 Pilski
Hauptort der Ausführung:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Krzyż leśnictwa Żelichowo i Zacisze.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego oraz utrzymania dróg, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzyż leśnictw Żelichowo i Zacisze w roku 2021.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 832 037.67 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szacunkowa wartość zamówienia w Pakiecie 2:

Zamówienie podstawowe: 1.145.023,54 PLN (bez VAT);

Opcja (20 %): 229.004,71 PLN (bez VAT);

Art. 67ust. 1 pkt 6 (40 %): 458.009,42 PLN (bez VAT).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 3 leśnictwa Radzyń, Wizany i Szkółka

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45233140 Straßenarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
77110000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Agrarproduktion
45232452 Entwässerungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL411 Pilski
Hauptort der Ausführung:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Krzyż leśnictwa Radzyń i Wizany oraz Szkółka Leśna.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji oraz utrzymania dróg i urządzeń wodno-melioracyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzyż leśnictw Radzyń i Wizany oraz na terenie Szkółki Leśnej w roku 2021.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 366 369.19 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ dla Pakietu 3. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szacunkowa wartość zamówienia w Pakiecie 3:

Zamówienie podstawowe: 1.478.980,74 PLN (bez VAT);

Opcja (20 %): 295.796,15 PLN (bez VAT);

Art. 67ust. 1 pkt 6 (40 %): 591.592,30 PLN (bez VAT).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 4 leśnictwa Dzierżązno Małe i Gieczynek

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45233140 Straßenarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
77110000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Agrarproduktion
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL411 Pilski
Hauptort der Ausführung:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Krzyż leśnictwa Dzierżązno Małe i Gieczynek.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymania dróg, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzyż leśnictw Dzierżązno Małe i Gieczynek w roku 2021.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 769 021.44 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szacunkowa wartość zamówienia w Pakiecie 4:

Zamówienie podstawowe: 1.105.638,40 PLN (bez VAT);

Opcja (20 %): 221.127,68 PLN (bez VAT);

Art. 67ust. 1 pkt 6 (40 %): 442.255,36 PLN (bez VAT).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 5 leśnictwa Dębowa Góra i Zwierzyniec

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45233140 Straßenarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
77110000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Agrarproduktion
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL411 Pilski
Hauptort der Ausführung:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Krzyż leśnictwa Dębowa Góra i Zwierzyniec.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego oraz utrzymania dróg, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzyż leśnictw Dębowa Góra i Zwierzyniec w roku 2021.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 699 702.41 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szacunkowa wartość zamówienia w Pakiecie 5:

Zamówienie podstawowe: 1.062.314,01 PLN (bez VAT);

Opcja (20 %): 212.462,80 PLN (bez VAT);

Art. 67ust. 1 pkt 6 (40 %): 424.925,60 PLN (bez VAT).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 6 leśnictwa Dolina i Zielonowo

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45233140 Straßenarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
77110000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Agrarproduktion
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL411 Pilski
Hauptort der Ausführung:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Krzyż leśnictwa Dolina i Zielonowo.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymania dróg, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzyż leśnictw Dolina i Zielonowo w roku 2021.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 873 520.37 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szacunkowa wartość zamówienia w Pakiecie 6:

Zamówienie podstawowe: 1.170.950,23 PLN (bez VAT);

Opcja (20 %): 234.190,05 PLN (bez VAT);

Art. 67ust. 1 pkt 6 (40 %): 468.380,09 PLN (bez VAT).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

Dla Pakietu 1: 191 285,00 zł

Dla Pakietu 2: 171 754,00 zł

Dla Pakietu 3: 221 847,00 zł

Dla Pakietu 4: 165 846,00 zł

Dla Pakietu 5: 159 347,00 zł

Dla Pakietu 6: 175 643,00 zł

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach Wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone powyżej powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów, nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednym Pakiecie tego samego potencjału finansowego.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

Zrealizował lub realizuje(przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy)co najmniej 1 usługę(przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy)polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna,ochrony przeciwpożarowej lasu na kwotę nie mniejszą niż: dla Pakietu 1: 900.000,00 zł brutto; dla Pakietu 2: 800.000,00 zł brutto; dla Pakietu 4: 780 000,00 zł brutto; dla Pakietu 5: 750 000,00 zł brutto; dla Pakietu 6: 820 000,00 zł brutto oraz prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, gospodarki szkółkarskiej, ochrony przeciwpożarowej lasu, na kwotę nie mniejszą niż: dla Pakietu 3: 1.040.000,00 zł brutto.Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego,zostanie uznany za spełniony,jeśli Wykonawca wykaże,że dysponuje lub będzie dysponować: dla Pakietu 1 - co najmniej 1 szt.ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, co najmniej 1 szt.ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna z napędem na cztery koła, o mocy minimalnej 120 KM,co najmniej 1 szt.rozdrabniaczy pozostałości pozrębowych; dla Pakietu 2 - co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, co najmniej 1 szt.ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna z napędem na cztery koła, o mocy minimalnej 120 KM, co najmniej 1 szt.rozdrabniaczy pozostałości pozrębowych; dla Pakietu 3 - co najmniej 1 szt.ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, co najmniej 1 szt.ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna z napędem na cztery koła, o mocy minimalnej 120 KM, co najmniej 1 szt. ciągnika rolniczego o napędzie na dwie osie; o mocy nie mniejszej niż 60 KM, prześwicie co najmniej 50 cm; co najmniej po 1 szt. każdej z wymienionych poniżej maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia: Kultywator do uprawy międzyrzędowej zagregatowany z rozsiewaczem nawozów mineralnych w międzyrzędy;Podcinacz systemów korzeniowych; Wyorywacz klamrowy; Wyorywacz z aktywnym rusztem; Opryskiwacz polowy zawieszany; Siewnik do nasion ciężkich (Bk, DB); Siewnik do nasion drobnych (So, Św), Maszyna do formowania grzędy siewnej; Kultywator grzędowy z wałem; Kultywator uprawowy ciężki do uprawy bezorkowej; Głębosz; Brona Talerzowa; Brona zrębowa lekka; Opryskiwacz plecakowy. Zamawiający podaje jednocześnie wykaz sprzętu (każdy niżej wymieniony po 1 szt.), który zostanie nieodpłatnie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonywania przez niego prac z działu zagospodarowania lasu, objętych niniejszym zamówieniem (tzw. umowa toolingowa). Informację o chęci korzystania z sprzętu nieodpłatnie udostępnionemu Wykonawcy należy umieścić w części IV lit. C wiersz dziewiąty (pkt 9) JEDZ):Maszyna do formowania i wywyższania grzędy siewnej (nr inw. 957/590); Kultywator z wałem strunowym (nr inw. 1086/590); Siewnik do nasion drobnych typ 83 (nr inw. 602/591); Siewnik do nasion ciężkich typ COMBI (nr inw. 1148/591);Wyciskacz szkółkarski typ C4 (nr inw. 894/599);Kultywator do uprawy międzyrzędowej GS (nr inw. 681/590);Przystawka do kultywatora typ GS – rozsiewacz nawozu (nr inw. 681/590);Podcinacz korzeni z nożem poziomym typ BRS (nr inw. 955/590);Wyorywacz z rusztem aktywnym typ SR 2 (nr inw. 685/590);Aktywny podcinacz korzeni typ PRUNE MASTER (nr inw. 1087/594);Przystawka do kultywatora typ GS – opryskiwacz (nr inw. 682/590);Brona lekka trójpolowa (nr inw. 1633/590);Kultywator grzędowy z wałem (nr inw. 958/590); Kultywator ciężki typ KC (nr inw. 1418/590);Wyorywacz (nr inw. 1088/590);Brona talerzowa 2m PILZNO (nr inw. 728/590);Opryskiwacz polowy PERKOZ 400 (nr inw. 1123/593);Walec grzędowy (nr inw. 598/590);

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Podcinacz (nr inw. 680/591);Pług 3-skibowy (nr inw. B1-6299);Pług głębosz (nr inw. B3/1/592/19).Zamawiający podaje jednocześnie wykaz pomieszczeń socjalnych na terenie Gospodarstwa Szkółk.,które może udostępnić Wykonawcy odpłatnie według zasad, warunków i kosztów ich udostępnienia określonych wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 15 do SIWZ.Informację o chęci najmu pomieszczenia socjalnego należy umieścić w części IV lit. C wiersz dziewiąty (pkt 9) JEDZ):Pomieszczenie socjalne w budynku gospodarstwa szkółkarskiego o pow. 25,30 m2.Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,że dysponuje lub będzie dysponować: Pakiet 1: 7 osobami, Pakiet 2: 7 osobami, Pakiet 3: 7 osobami, Pakiet 4: 7 osobami, Pakiet 5: 7 osobami, Pakiet 6: 8 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z §21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej; W przypadku, gdy Wykonawca deklaruje w każdym z Pakietów posiadanie 1 szt. maszyny typu harwester (informację o posiadaniu należy podać w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ) powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, przy dysponowaniu co najmniej 1 osobą w każdym Pakiecie, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką i 1 osobą operatorem harwestera, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego; co najmniej: Pakiet 1: 1 osobą, Pakiet 2: 1 osobą, Pakiet 3: 1 osobą, Pakiet 4: 1 osobą, Pakiet 5: 1 osobą, Pakiet 6: 1 osobą - nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa; co najmniej: Pakiet 1: 1 osobą, Pakiet 2: 1 osobą, Pakiet 3: 1 osobą, Pakiet 4: 1 osobą, Pakiet 5: 1 osobą, Pakiet 6: 1 osobą - która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin; oraz Pakiet 1: co najmniej 2 osobami – kierowcami ciągnika; Pakiet 2 co najmniej 2 osobami – kierowcami ciągnika; Pakiet 3 co najmniej 2 osobami – kierowcami ciągnika; Pakiet 4 co najmniej 2 osobami – kierowcami ciągnika; Pakiet 5 co najmniej 2 osobami – kierowcami ciągnika; Pakiet 6 co najmniej 2 osobami – kierowcami ciągnika; dodatkowo dla Pakietu 3: 1 osobą – kierowcą ciągnika który ukończył szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z roz.Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi(Dz. U. z 2013 r. poz. 554 z późn. zm.)lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin; oraz dla Pakietu 3: co najmniej 2 osobami – pracownikami fizycznymi przewidzianymi do wykonywania prac ręcznych w szkółkarstwie.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach Wykonawcy.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone powyżej powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy z zastrzeżeniem,iż warunek w zakresie doświadczenia winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. Cd.Sekcja III.2.2.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

C.d. z Sekcji III.1.3:Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam.nie może podlegać wykluczeniu.Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamów.na kilka Pakietów,nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednym Pakiecie:wartości tego samego doświadczenia;tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia do pełnienia takich samych funkcji,przy czym Zamawiający dopuszcza, aby osoba nadzoru była wskazywana w max.dwóch Pakietach...Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący zał.nr 12 do SIWZ dla Pakietu 1-2 oraz 4-6, zał.nr 13 do SIWZ dla Pakietu 3.Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/01/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w Nadleśnictwie Krzyż, na Sali konferencyjnej, Łokacz Mały, ul. Adama Mickiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art.24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP.Na podstawie:

Art.24 ust.5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.:Dz.U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn.:Dz.U. z 2020 r. poz. 1228);art.24 ust.5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP; art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę,który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,z wyjątkiem przypadku,o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP,chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:dla Pakietu 1 w wysokości 38.000,00 zł;dla Pakietu 2 w wysokości 34.000,00 zł;dla Pakietu 3 w wysokości 44.000,00 zł;dla Pakietu 4 w wysokości 33.000,00 zł;dla Pakietu 5 w wysokości 31.000,00 zł;dla Pakietu 6 w wysokości 35.000,00 zł.Formy i zasady wpłacania wadium zostały określone w Rozdziale 9 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy,a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamaw.przepisów PZP,przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamaw.podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności,do której Zamaw.jest zobowiązany na podstawie PZP.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamaw.stanowiącej podstawę jego wniesienia,jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180ust.5zd.drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ,wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH LUB SYTUACJI FINANSOWEJ: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.2. ppkt 3 SIWZ) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt 6.2. ppkt 2 SIWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Według zasad określonych w Rozdziale 7 punkt 7.3 SIWZ. Jeżeli Wykonawca MA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RP, zamiast dokumentów: 1)o których mowa w pkt 7.1. lit. g) - i) SIWZ: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,2)o których mowa w pkt 7.1. lit. j) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP. Wymogi składania powyższych dokumentów zostały opisane w SIWZ Rozdział 7 punkt 7.5 do 7.9.

OFERTY WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJUM), zostały opisane w SIWZ Rozdział 7 punkt 7.10.

OFERTY WYKONAWCÓW SPÓŁEK CYWILNYCH, zostały opisane w SIWZ Rozdział 7 punkt 7.11.

WYKAZ OŚW.LUB DOK.POTW.SPEŁN.WARUNKÓW UDZ.W POST.ORAZ BRAK PODST.WYKL.,został zawarty w Rozdz.7 SIWZ.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) ZOSTAŁA ZAWARTA W ROZDZIALE 18 SIWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020