Diensten - 490289-2020

16/10/2020    S202

Italië-Sassari: Onderhouden van sier- en recreatietuinen

2020/S 202-490289

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comune di Sassari
Postadres: piazza del Comune 1
Plaats: Sassari
NUTS-code: ITG25 Sassari
Postcode: 07100
Land: Italië
E-mail: appalti@comune.sassari.it
Telefoon: +39 079279915
Fax: +39 0792118014
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.comune.sassari.it
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.comune.sassari.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.sardegnacat.it
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizio di custodia e manutenzione del parco di via montello e di aree verdi della città — biennio 2020-2022 — determinazione a contrattare mediante procedura aperta e prenotazione somme quadro economico

Referentienummer: 7774859
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77311000 Onderhouden van sier- en recreatietuinen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio di custodia e manutenzione del parco di via montello e di aree verdi della città — biennio 2020-2022. Determinazione a contrattare mediante procedura aperta e prenotazione somme quadro economico. Codice CIG: 8312688724 — gara n. 7774859.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 769.30 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG25 Sassari
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sassari.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di custodia e manutenzione del parco di via montello e di aree verdi della città — biennio 2020-2022. Determinazione a contrattare mediante procedura aperta e prenotazione somme quadro economico. Codice CIG: 8312688724 — gara n. 7774859.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 769.30 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

via Coppino 18 -20, Sassari.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale (TAR) Sardegna
Plaats: Cagliari
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020