Diensten - 490298-2020

16/10/2020    S202

Polen-Lubasz: Bosbouwdiensten

2020/S 202-490298

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Krucz
Postadres: Krucz 28
Plaats: Lubasz
NUTS-code: PL411 Pilski
Postcode: 64-720
Land: Polen
Contactpersoon: Roman Augustyniak
E-mail: roman.augustyniak@pila.lasy.gov.pl
Telefoon: +48 672551825
Fax: +48 672551878
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.krucz.pila.lasy.gov.pl/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_krucz/zamowienia_publiczne
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: usługi gospodarki leśnej

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krucz w roku 2021

Referentienummer: SA.270.2.3.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77200000 Bosbouwdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1) Przedm. zam. są usługi z zakresu gosp. leśnej zgodnie z określ. w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach obejm. prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozysk. i zrywki drewna, ochrony ppoż, zagospod. turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, a także prac z zakresu zadrzewień, ubocznego użytk. lasu oraz utrzymania urządzeń wodno - melior., do wyk. na terenie Nadleśnictwa Krucz w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z zał. nr 3 do SIWZ.Przedmiot zam. został podzielony na części („Pakiet”)

Pakiet I – leśnictwa: Goraj, Kruczlas, Annogóra

Pakiet II – leśnictwa: Ciszkowo, Gniewomierz, Biała, Szkółka Leśna Gniewomierz

Pakiet III – leśnictwa: Smolary, Klempicz

Pakiet IV – leśnictwa: Garncarskibród, Tarnowiec

Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 799 321.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet I – leśnictwa: Goraj, Kruczlas, Annogóra

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
77210000 Houtwinning
77211000 Diensten in verband met houtwinning
77211100 Houtvestersdiensten
77211200 Vervoer van stukken boomstam in het bos
77211300 Rooien van bomen
77211400 Vellen van bomen
77211500 Onderhouden van bomen
77211600 Zaaien van bomen
77230000 Diensten in verband met bosbouw
77231000 Diensten voor bosbouwbeheer
77231200 Diensten voor ongediertebestrijding in bossen
77231600 Bebossingsdiensten
75251120 Bosbrandbestrijdingsdiensten
45233140 Wegwerkzaamheden
45233141 Wegenonderhoud
45233142 Herstellen van wegen
45232452 Afwateringswerkzaamheden
77100000 Diensten voor de landbouw
77110000 Diensten in verband met landbouwproductie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL411 Pilski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leśnictwa: Goraj, Kruczlas, Annogóra - na terenie Nadleśnictwa Krucz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, a także prac z zakresu zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz utrzymania urządzeń wodno - melioracyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krucz w roku 2021.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 656 273.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ (pakiet I, III, IV) oraz zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ (pakiet II). Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Całkowita szacunkowa wartość zamówienia dla pakietu nr I wynosi: 2.656.273,00 PLN netto, w tym wartość "opcji" 332.034,00 PLN netto, wartość zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP: 664.068,00 PLN netto.

Podstawowa wartość zamówienia: 1.660.171,00 PLN netto

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet II – leśnictwa: Ciszkowo, Gniewomierz, Biała, Szkółka Leśna Gniewomierz

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
77210000 Houtwinning
77211000 Diensten in verband met houtwinning
77211100 Houtvestersdiensten
77211200 Vervoer van stukken boomstam in het bos
77211300 Rooien van bomen
77211400 Vellen van bomen
77211500 Onderhouden van bomen
77211600 Zaaien van bomen
77230000 Diensten in verband met bosbouw
77231000 Diensten voor bosbouwbeheer
77231200 Diensten voor ongediertebestrijding in bossen
77231600 Bebossingsdiensten
75251120 Bosbrandbestrijdingsdiensten
45233140 Wegwerkzaamheden
45233141 Wegenonderhoud
45233142 Herstellen van wegen
45232452 Afwateringswerkzaamheden
77100000 Diensten voor de landbouw
77110000 Diensten in verband met landbouwproductie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL411 Pilski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leśnictwa: Ciszkowo, Gniewomierz, Biała, Szkółka Leśna Gniewomierz - na terenie Nadleśnictwa Krucz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, a także prac z zakresu zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz utrzymania urządzeń wodno - melioracyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krucz w roku 2021.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 013 810.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ (pakiet I, III, IV) oraz zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ (pakiet II). Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Całkowita szacunkowa wartość zamówienia dla pakietu nr II wynosi: 3.013.810,00 PLN netto, w tym wartość "opcji" 376.726,00 PLN netto, wartość zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP: 753.453,00 PLN netto.

Podstawowa wartość zamówienia: 1.883.631,00 PLN netto

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet III – leśnictwa: Smolary, Klempicz

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
77210000 Houtwinning
77211000 Diensten in verband met houtwinning
77211100 Houtvestersdiensten
77211200 Vervoer van stukken boomstam in het bos
77211300 Rooien van bomen
77211400 Vellen van bomen
77211500 Onderhouden van bomen
77211600 Zaaien van bomen
77230000 Diensten in verband met bosbouw
77231000 Diensten voor bosbouwbeheer
77231200 Diensten voor ongediertebestrijding in bossen
77231600 Bebossingsdiensten
75251120 Bosbrandbestrijdingsdiensten
45233140 Wegwerkzaamheden
45233141 Wegenonderhoud
45233142 Herstellen van wegen
45232452 Afwateringswerkzaamheden
77100000 Diensten voor de landbouw
77110000 Diensten in verband met landbouwproductie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL411 Pilski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leśnictwa: Smolary, Klempicz - na terenie Nadleśnictwa Krucz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, a także prac z zakresu zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz utrzymania urządzeń wodno - melioracyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krucz w roku 2021.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 926 050.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ (pakiet I, III, IV) oraz zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ (pakiet II). Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Całkowita szacunkowa wartość zamówienia dla pakietu nr III wynosi: 1.926.050,00 PLN netto, w tym wartość "opcji" 240.756,00 PLN netto, wartość zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP: 481.513,00 PLN netto.

Podstawowa wartość zamówienia: 1.203.782,00 PLN netto

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet IV – leśnictwa: Garncarskibród, Tarnowiec

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000 Bosbouwdiensten
77210000 Houtwinning
77211000 Diensten in verband met houtwinning
77211100 Houtvestersdiensten
77211200 Vervoer van stukken boomstam in het bos
77211300 Rooien van bomen
77211400 Vellen van bomen
77211500 Onderhouden van bomen
77211600 Zaaien van bomen
77230000 Diensten in verband met bosbouw
77231000 Diensten voor bosbouwbeheer
77231200 Diensten voor ongediertebestrijding in bossen
77231600 Bebossingsdiensten
75251120 Bosbrandbestrijdingsdiensten
45233140 Wegwerkzaamheden
45233141 Wegenonderhoud
45233142 Herstellen van wegen
45232452 Afwateringswerkzaamheden
77100000 Diensten voor de landbouw
77110000 Diensten in verband met landbouwproductie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL411 Pilski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leśnictwa: Garncarskibród, Tarnowiec - na terenie Nadleśnictwa Krucz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, a także prac z zakresu zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz utrzymania urządzeń wodno - melioracyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krucz w roku 2021.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 203 187.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ (pakiet I, III, IV) oraz zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ (pakiet II). Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Całkowita szacunkowa wartość zamówienia dla pakietu nr IV wynosi: 2.203.187,00 PLN netto, w tym wartość "opcji" 275.398,00 PLN netto, wartość zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP: 550.797,00 PLN netto.

Podstawowa wartość zamówienia: 1.376.992,00 PLN netto

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

I) dla Pakietu I 249 100,00 zł

II) dla Pakietu II 282 600,00 zł

III) dla Pakietu III 180 600,00 zł

IV) dla Pakietu IV 206 600,00 zł

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

I) dla Pakietu I 249 100,00 zł

II) dla Pakietu II 282 600,00 zł

III) dla Pakietu III 180 600,00 zł

IV) dla Pakietu IV 206 600,00 zł

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a)War w zak dośw,zos uzn za speł jeśli Wyk wyk,że w okr ost 3 lat przed upł term.skład ofert(a jeżeli okr.prow.dział.jest krót.– w tym okr.)Dla PI zreal.lub real. co naj.1 usł.(usł.roz się wyk.prac na pods.1 um.)pol.na wyk.prac z zakr.zagosp.lasu,zryw i pozysk.drew.,na kw.nie mn.niż 903.100zł brutto Dla PII zreal.lub real co najm.1 usł.(usł.roz się wyk.prac na pods.1 um.)pol.na wyk.prac z zakr.zagosp.lasu,zryw i pozysk.dr.,na kw.nie mn.niż 1.018.100zł brutto Dla P III zreal.lub real.(co najm.1 usł.(usł.roz się wyk.prac na podst. 1 um.)pol.na wyk.prac z zak.zagosp.lasu,zryw i pozysk.dr.,na kw.nie mn.niż 650.500zł brutto Dla PIV zreal.lub real. co najm.1 usł.(usł.roz.się wyk.prac na pods 1 um.)pol.na wyk.prac z zak.zag.lasu,zryw i pozysk.drew.,na kw.nie mn.niż 749.300zł brutto

b)War.w zakr.poten.tech.,zost.uzn.za speł.,jeśli wyk.wyk.,że dysp.: 1)dlaPI co najm.2 szt.ciągn.zryw.lub ciągn.przyst.do zryw.dr.o m.min.120KM,2)dlaPII co najm.1 szt.ciągn.zryw.lub ciąg.przys.do zr.dr., co najm.1 szt.ciągn.zryw.lub ciągn.przyst.do zryw.dr.o m.min.120KM 3) dlaPII co najm.1 szt.ciągn.zryw.lub ciąg.przys.do zr.dr., co najm.1 szt.ciągn.zryw.lub ciągn.przyst.do zryw.dr.o m.min.120KM 4) dlaPI co najm.2 szt.ciągn.zryw.lub ciągn.przyst.do zryw.dr.o m.min.120KM, co najm.1 szt.sadzarka

c)War.,w zakr.os.skier.przez wyk.do realiz.zam.,zost.uzn.za spełn.,jeśli Wyk.wyk.,że dysp.: Dla PIa)co najm.11 os.,które ukoń.z wyn.pozyt.szk.dop.do pracy z pilar W przyp.,gdy wyk.deklar.pos.1 masz.typu harwest(inf.o pos.należy pod w Cz.IV lit.C pkt9 JEDZ ww.war.zost.uzn.za speł.,przy dysp.co najm.5 os.,które ukoń.z wyn.pozyt.szk.dop.do pracy z pilar i 1 os.–operat.harwest,która posiad.zaśw.kwal.UDT.b)co najm.1 os.nadz.z wyksz.leś wyż.,śred lub posiad.dyp.uk.stud.zaw.świad.usł.na rzecz leś; c)co najm.1 os.które ukoń.szk.w zakr.pracy ze środ.Chem.lub posiad.odp.im uprawn.d)co najm.2 os.– kierow.ciąg zrywk lub ciągn przystos do zr.drewna,Dla PII a)co najm 13 os,które ukoń z wynik poz szk. dop do pracy z pilar lub posiad odp im upraw wyd na podst poprz obow przepis albo odp upr wyd w in Pań Człon UE; W przyp,gdy Wyk deklar posiad 1 masz typu harwest(info o posiad należy pod w Cz.IV lit.Cpkt9 JEDZ ww war zost uzn za speł,przy dysp co naj 5 os,które ukoń.z wynik poz.szkol dop do pr z pilar i 1 os - oper harwest,która pos zaśw kw.UDT b)co naj 1 os nadz.z wyk leś wyż,śred lub pos dyp ukoń stud zaw świad usł na rzecz leś; c)co najm 1 os,które ukoń szkol w zakr pracy ze środ chem lub posiad odpow im uprawn.d)co najm 2 os–kier ciągn zryw lub ciągn przystos do zryw dr.,Dla PIIIa)co najm 10 os,które ukoń z wyn pozyt szkol dopu do pr z pilar lub posiad odp.im upr wyd na podst pop obow przep albo odp im upr wyd w in.Pań Czł UE; W przyp,gdy Wyk dekr posiad 1 masz typu harwest(inf o posiad należy pod w CzIV lit.C pkt9 JEDZ ww war zost uz za speł,przy dysp co naj 5os,która ukoń z wynik pozytyw szkol dop do pr z pilar i 1 os–oper harwest,która posiad zaśw kwal UDT b)co najm 1 os nadz z wyks leś wyż.,śred lub posiad dypl ukończ stud zaśw usług na rzecz leśn.c)co najm 1 os,które ukoń szkol w zakr pr ze środ chem lub posiad odp im uprawn..d)co najm 2 os – kier ciągn zr lub ciągn przyst do zryw dr.Dla PIVa)co najm 11 os,które ukoń z wyn pozyt szkol dopuszcz do pr z pilarką lub posiad odp.im upr wyd na podst pop obowiąz przep albo odp im upr wyd w in.Pań Czł UE; W przyp,gdy Wyk dekr posiad 1 masz typu harwest(inf o pos należy podać w Cz IV lit.C pkt9 JEDZ ww war zost uz za speł,przy dysp co naj 5 os,która ukoń z wynik pozyt szkol dop do pr z pilar i 1 os–oper harwest,która posiad zaśw kwal UDT b)co najm 1 os nadz z wyks leś wyż,śred lub posiad dypl ukończ stud zaśw usług na rzecz leśn, c)co najm 1 os,które ukoń szkol w zakr pr ze środ chem lub pos odp im uprawn. d)co najm 2 os – kier ciągn zr lub ciągn przyst do zryw dr.

Eventuele minimumeisen:

a)War w zak dośw,zos uzn za speł jeśli Wyk wyk,że w okr ost 3 lat przed upł term.skład ofert(a jeżeli okr.prow.dział.jest krót.– w tym okr.)Dla PI zreal.lub real. co naj.1 usł.(usł.roz się wyk.prac na pods.1 um.)pol.na wyk.prac z zakr.zagosp.lasu,zryw i pozysk.drew.,na kw.nie mn.niż 903.100zł brutto Dla PII zreal.lub real co najm.1 usł.(usł.roz się wyk.prac na pods.1 um.)pol.na wyk.prac z zakr.zagosp.lasu,zryw i pozysk.dr.,na kw.nie mn.niż 1.018.100zł brutto Dla P III zreal.lub real.(co najm.1 usł.(usł.roz się wyk.prac na podst. 1 um.)pol.na wyk.prac z zak.zagosp.lasu,zryw i pozysk.dr.,na kw.nie mn.niż 650.500zł brutto Dla PIV zreal.lub real. co najm.1 usł.(usł.roz.się wyk.prac na pods 1 um.)pol.na wyk.prac z zak.zag.lasu,zryw i pozysk.drew.,na kw.nie mn.niż 749.300zł brutto

b)War.w zakr.poten.tech.,zost.uzn.za speł.,jeśli wyk.wyk.,że dysp.: 1)dlaPI co najm.2 szt.ciągn.zryw.lub ciągn.przyst.do zryw.dr.o m.min.120KM,2)dlaPII co najm.1 szt.ciągn.zryw.lub ciąg.przys.do zr.dr., co najm.1 szt.ciągn.zryw.lub ciągn.przyst.do zryw.dr.o m.min.120KM 3) dlaPII co najm.1 szt.ciągn.zryw.lub ciąg.przys.do zr.dr., co najm.1 szt.ciągn.zryw.lub ciągn.przyst.do zryw.dr.o m.min.120KM 4) dlaPI co najm.2 szt.ciągn.zryw.lub ciągn.przyst.do zryw.dr.o m.min.120KM, co najm.1 szt.sadzarka

c)War.,w zakr.os.skier.przez wyk.do realiz.zam.,zost.uzn.za spełn.,jeśli Wyk.wyk.,że dysp.: Dla PIa)co najm.11 os.,które ukoń.z wyn.pozyt.szk.dop.do pracy z pilar W przyp.,gdy wyk.deklar.pos.1 masz.typu harwest(inf.o pos.należy pod w Cz.IV lit.C pkt9 JEDZ ww.war.zost.uzn.za speł.,przy dysp.co najm.5 os.,które ukoń.z wyn.pozyt.szk.dop.do pracy z pilar i 1 os.–operat.harwest,która posiad.zaśw.kwal.UDT.b)co najm.1 os.nadz.z wyksz.leś wyż.,śred lub posiad.dyp.uk.stud.zaw.świad.usł.na rzecz leś; c)co najm.1 os.które ukoń.szk.w zakr.pracy ze środ.Chem.lub posiad.odp.im uprawn.d)co najm.2 os.– kierow.ciąg zrywk lub ciągn przystos do zr.drewna,Dla PII a)co najm 13 os,które ukoń z wynik poz szk. dop do pracy z pilar lub posiad odp im upraw wyd na podst poprz obow przepis albo odp upr wyd w in Pań Człon UE; W przyp,gdy Wyk deklar posiad 1 masz typu harwest(info o posiad należy pod w Cz.IV lit.Cpkt9 JEDZ ww war zost uzn za speł,przy dysp co naj 5 os,które ukoń.z wynik poz.szkol dop do pr z pilar i 1 os - oper harwest,która pos zaśw kw.UDT b)co naj 1 os nadz.z wyk leś wyż,śred lub pos dyp ukoń stud zaw świad usł na rzecz leś; c)co najm 1 os,które ukoń szkol w zakr pracy ze środ chem lub posiad odpow im uprawn.d)co najm 2 os–kier ciągn zryw lub ciągn przystos do zryw dr.,Dla PIIIa)co najm 10 os,które ukoń z wyn pozyt szkol dopu do pr z pilar lub posiad odp.im upr wyd na podst pop obow przep albo odp im upr wyd w in.Pań Czł UE; W przyp,gdy Wyk dekr posiad 1 masz typu harwest(inf o posiad należy pod w CzIV lit.C pkt9 JEDZ ww war zost uz za speł,przy dysp co naj 5os,która ukoń z wynik pozytyw szkol dop do pr z pilar i 1 os–oper harwest,która posiad zaśw kwal UDT b)co najm 1 os nadz z wyks leś wyż.,śred lub posiad dypl ukończ stud zaśw usług na rzecz leśn.c)co najm 1 os,które ukoń szkol w zakr pr ze środ chem lub posiad odp im uprawn..d)co najm 2 os – kier ciągn zr lub ciągn przyst do zryw dr.Dla PIVa)co najm 11 os,które ukoń z wyn pozyt szkol dopuszcz do pr z pilarką lub posiad odp.im upr wyd na podst pop obowiąz przep albo odp im upr wyd w in.Pań Czł UE; W przyp,gdy Wyk dekr posiad 1 masz typu harwest(inf o pos należy podać w Cz IV lit.C pkt9 JEDZ ww war zost uz za speł,przy dysp co naj 5 os,która ukoń z wynik pozyt szkol dop do pr z pilar i 1 os–oper harwest,która posiad zaśw kwal UDT b)co najm 1 os nadz z wyks leś wyż,śred lub posiad dypl ukończ stud zaśw usług na rzecz leśn, c)co najm 1 os,które ukoń szkol w zakr pr ze środ chem lub pos odp im uprawn. d)co najm 2 os – kier ciągn zr lub ciągn przyst do zryw dr.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1)Przed. zam. są usł. z zakr. gosp. leś. zg. z okr.w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ust. o lasach obejm. prace z zakr. hod. i ochr. lasu, pozysk. i zryw. drewna, ochr. ppoż., zagosp. turyst., gosp. szkółk., nasienn. i selek., prace z zak. zadrz., ubocz. użytk. lasu oraz utrzym. urz. wod.-meliorac. do wyk.na ter. Nadl. Krucz w roku 2021.2)Zakr rzecz. przedm. zam. obejm. sumar. ilości prac z zakr. hod. i ochr. lasu, pozysk. i zryw. drew., ochr.ppoż., zagosp. turyst., gosp.szkółk., nasienn.i sel., zadrz., ubocz. użytk. lasu oraz utrz. urz. wod.– melior. wynik. z zał. nr 3 do SIWZ.3)Stand. jakośc. odnosz. się do wsz.ist.cech przedm.zam. określa dec.nr 67 DGLP z dn.06.08.2020 r. w spr. ud. jedn. wz. dok. oraz stos. stand. jakośc. odn. się do wsz.ist.cech przedm. zam. dotycz. zam. usł. leś. z zakr.gosp.leś. w jed. LP.4) Op. kod. czynn. opis. posz.prace leś.(czynn.) wchodz. w skład przedm. zam. oraz szceg opis tech. wyk. prac lesnych (czynn) zost.opis.w zał. nr 4 do SIWZ. 5)Wzór um. stan. zał.do SIWZ

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Sala Narad na terenie siedziby Nadleśnictwa Krucz, Krucz 28, 64-720 Lubasz

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia

19 listopada 2020 r. do godz. 10:00.

2.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający wym. wnies. wadium w wys. określonej poniż. dla Pakietów: dla Pak.I w wys.49.800,00 zł, dla Pak.II w wys.56.500,00 zł, dla Pak.III w wys.36.100,00 zł, dla Pak.IV w wys.41.300,00 zł. Szcz. war. dot. wadium zaw. SIWZ.

2. Z uw.na fakt. syt.przyr.-pog.która może zaist.w tr. reali. przedm. zam. a także nieprzew.w tej chwili syt. gosp.- ekon.Zama. zastrz.sobie pr. do dokon.korekt zmniejsz.korekt zwiększ., ustaleń now. lokal. jak rów. wstrzym. dok. czynn. wskaz. w poszcz. wiersz. tabel opis. przedmi.zam.. Korekty zwiększ. nie oznacz. wprow. now. prac, nie obj.zakr. zam. podst., a korekty zmniejsz. nie oznacz.całk. rezygn.z części prac. Należy je rozum. jako zwiększ. ilości prac w jednej lokal. na Obszarze Real.Pakietu (w tym rów.w lokal.na Obsz.Reali.Pakietu niewskaz.wstępnie w SIWZ), przy jednocz. zmniejsz. il. prac w innej lokali. na Obsz. Realiz.Pak. w ramach sumar. il. poszcz. prac wchodz.w zakres Przedm.Umowy określ. w SIWZ.

3. N-Krucz dysp.sprzętem.niezb.do realiz. zam.(dla prac zlec.na Szk.leś.Gniewomierz w pak.II zam.), z możli. jego nieodpł. udost.

4. Zamaw. przewid.możli.udziel. zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okr. 3 lat od dnia udziel. zam. odstaw. Zam. te polegać będą na powtórz. usług podob.do usł. stanow. przedm. nin. zamów. Zakres rzecz. ww. usług nie przekroczy wart: 40 % wart. niniej. zam.

5. Postępow.jest prowadz.zg. z zasad. przewidz.dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosow.do ww.przepisów Zamaw. najpierw dokona oceny ofert, a nast. zbada, czy Wykon., którego oferta zost. ocen. jako najkorzyst. nie podl.wyklucz. oraz speł. war. udziału w postępow.

6.Wszel. ist. dla stron postan. zawiera wzór umowy stan. zał.nr 12 do SIWZ. Umowa zost. zaw. na podst. złoż. oferty Wykon. Zamawia.przewid.możli. zm. posta.zaw.umowy w stos.do treści oferty, na podst. której dokon. wyboru Wykon., w przy.wystąp. co najmn. 1 z okolicz. w niej wymien. z uwzględ. podan.we wzorze umowy war. ich wprowadz.

7. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporz. Parl. Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w spr. ochr. osób fizycz.w związku Z przetwarz. danych osob.i w spr. swobodn.przepł.takich danych oraz uchyl. dyrekt. 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 – „RODO”) Zama.informuj. iż admin.danych osob. jest N-Krucz, Krucz 28, 64-720 Lubasz, tel. (67) 255 18 25, e-mail krucz@pila.lasy.gov.pl; Inspekt.ochrony danych osob. w N-Krucz jest Joanna Stachowiak, adres e-mail iodkrucz@pila.lasy.gov.pl, tel. (67)2551825w.40.

8. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie.

9.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 1,5 % ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia (dany Pakiet).

10.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https:// miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie Oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

11. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania Oferty oraz do formularza do komunikacji.

12.Ofertę oraz JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020