Diensten - 490387-2020

16/10/2020    S202

Finland-Lahti: Reinigingsdiensten

2020/S 202-490387

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lahden kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0149669-3
Postadres: PL 202
Plaats: Lahti
NUTS-code: FI1C3 Päijät-Häme
Postcode: FI-15101
Land: Finland
Contactpersoon: Kaisa Veltheim
E-mail: kaisa.veltheim@lahti.fi
Telefoon: +358 505594039
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lahti.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 0993644-6
Plaats: Lahti
NUTS-code: FI1C3 Päijät-Häme
Postcode: FI-15110
Land: Finland
E-mail: salpaus@salpaus.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.salpaus.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: LABIO Oy
Nationaal identificatienummer: 1860042-6
Plaats: Lahti
NUTS-code: FI1C3 Päijät-Häme
Postcode: FI-15160
Land: Finland
E-mail: valvomo@labio.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.labio.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lahden Talot Oy
Nationaal identificatienummer: 1108275-0
Plaats: Lahti
NUTS-code: FI1C3 Päijät-Häme
Postcode: FI-15110
Land: Finland
E-mail: etunimi.sukunimi@lahdentalot.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.lahdentalot.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lahden Työn Paikka Oy
Nationaal identificatienummer: 2484096-0
Plaats: Lahti
NUTS-code: FI1C3 Päijät-Häme
Postcode: FI-15200
Land: Finland
E-mail: postit@lahdenpaikka.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.lahdenpaikka.fi/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy
Nationaal identificatienummer: 2828895-8
Plaats: Lahti
NUTS-code: FI1C3 Päijät-Häme
Postcode: FI-15140
Land: Finland
E-mail: info@paijatateria.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.lahti.fi/tietoa-lahdesta/kaupungin-organisaatio/paijat-hameen-ateriapalvelut
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
Nationaal identificatienummer: 0937458-6
Plaats: Lahti
NUTS-code: FI1C3 Päijät-Häme
Postcode: FI-15160
Land: Finland
E-mail: etunimi.sukunimi@phj.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.phj.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy
Nationaal identificatienummer: 2828893-1
Plaats: Lahti
NUTS-code: FI1C3 Päijät-Häme
Postcode: FI-15140
Land: Finland
E-mail: phpalvelut@phpalvelut.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.phpalvelut.fi/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Työterveys Wellamo Oy
Nationaal identificatienummer: 2306525-3
Plaats: Lahti
NUTS-code: FI1C3 Päijät-Häme
Postcode: FI-15140
Land: Finland
E-mail: etunimi.sukunimi@tyoterveyswellamo.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.tyoterveyswellamo.fi
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vaihtomattopalvelut

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Pyydämme tarjoustanne eri kohteissa käytettävistä vaihtomattopalveluista.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 73 837.00 EUR / Hoogste offerte: 161 330.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98310000 Wasserij- en stomerijdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C3 Päijät-Häme
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vaihtomattopalvelua tarvitaan mm. toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa, museoissa ja uimahalleissa. Palveluun sisältyy vuokraus, huolto ja kuljetukset sekä asiantuntija-apu uusissa mattopalvelukohteissa.

Uusia vaihtomattopalvelusopimuksia tehdään, kun vanhat sopimukset umpeutuvat tai kun niiden irtisanomisaika päättyy. Kukin mukana oleva taho tekee oman sopimuksensa ja samassa yhteydessä tarkentuvat myös tarvittavien mattojen lukumäärät, materiaalit, koot, vaihtovälit sekä ajankohdat, jolloin mattoja ei tarvitse vaihtaa (suurimmat tauot ovat kouluilla).

Hinnoittelulomakkeella (liite 1) ilmoitetut mattomäärät ja niiden vaihtovälit ovat arvioita yhden (1) vuoden ajanjaksolta, eikä tilaaja sitoudu tilaamaan vaihtomattopalveluja ko. laajuudessa.

Puitejärjestelyyn valitaan kolme kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanutta toimittajaa ja hankinnat pyritään suorittamaan kilpailutuksessa muodostuvan järjestyksen mukaisesti ensimmäiseksi tulleesta aloittaen.

Puitejärjestelyssä voidaan tehdä suorahankintoja miltä tahansa järjestelyssä mukana olevalta toimittajalta erityistarpeiden tai käyttäjäasiakkaan muun toiveen/tarpeen mukaan.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Tilauskäytäntö ja tilausjärjestelmä / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Palveluntuottaja tarjoaa sopimuskauden aikana (2 vuotta) kokopäiväisen työpaikan yhdelle (1) työttömälle työnhakijalle vähintään kahdeksan (8) kuukauden ajaksi. / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Palvelussa käytetty jakelukalusto / Weging: 5
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankintaan sisältyy mahdollisuus kahden (2) vuoden optiosta.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 039-088317
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Vaihtomattopalvelut

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Berendsen Textile Service Oy
Nationaal identificatienummer: 1956117-4
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lindström Oy
Nationaal identificatienummer: 1712792-1
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nykypesu Oy
Nationaal identificatienummer: 0977031-9
Plaats: Akaa
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 73 837.00 EUR / Hoogste offerte: 161 330.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020