Diensten - 490419-2020

16/10/2020    S202

Finland-Lohja: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 202-490419

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rosk'n Roll Oy Ab
Nationaal identificatienummer: 2447281-1
Postadres: Munkkaanmäki 51
Plaats: Lohja
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-08500
Land: Finland
Contactpersoon: Lasse Vilen
E-mail: lasse.vilen@rosknroll.fi
Telefoon: +358 406612906
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rosknroll.fi/
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vaihtolavojen ja puristinsäiliöiden kuljetus ja tyhjennys 2021–2024

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 391 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

A) Sipoo, Pornainen, Askola

Perceel nr.: A)
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

E) Tammisaaren jäteasema [pienikokoisen sekajätteen siirtokuljetus]

Perceel nr.: E)
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

C) Karjalohja, Pusula, Karkkila, Vihti, Lohja

Perceel nr.: C)
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

D) Tammisaari, Karjaa, Inkoo

Perceel nr.: D)
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

B) Loviisa, Ruotsinpyhtää, Porvoo

Perceel nr.: B)
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 125-306332

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A)
Perceel nr.: A)
Benaming:

A) Sipoo, Pornainen, Askola

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jemy Oy
Nationaal identificatienummer: FI09540281
Postadres: Tukkipolku 7–11 A
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-00760
Land: Finland
E-mail: jemy@saunalahti.fi
Telefoon: +358 405859554
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 195 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 220 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: E)
Benaming:

E) Tammisaaren jäteasema [pienikokoisen sekajätteen siirtokuljetus]

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lassila Tikanoja Oyj
Nationaal identificatienummer: 16801400
Postadres: Insinöörintie 6
Plaats: Raasepori
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-10600
Land: Finland
E-mail: mika.stenberg@lassila-tikanoja.fi
Telefoon: +358 500470563
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 310 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 198 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: C)
Benaming:

C) Karjalohja, Pusula, Karkkila, Vihti, Lohja

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lassila Tikanoja Oyj
Nationaal identificatienummer: 16801400
Postadres: Insinöörintie 6
Plaats: Raasepori
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-10600
Land: Finland
E-mail: mika.stenberg@lassila-tikanoja.fi
Telefoon: +358 500470563
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 680 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 587 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: D)
Benaming:

D) Tammisaari, Karjaa, Inkoo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lassila Tikanoja Oyj
Nationaal identificatienummer: 16801400
Postadres: Insinöörintie 6
Plaats: Raasepori
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-10600
Land: Finland
E-mail: mika.stenberg@lassila-tikanoja.fi
Telefoon: +358 500470563
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 215 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 239 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: B)
Benaming:

B) Loviisa, Ruotsinpyhtää, Porvoo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jemy Oy
Nationaal identificatienummer: FI09540281
Postadres: Tukkipolku 7–11 A
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-00760
Land: Finland
E-mail: jemy@saunalahti.fi
Telefoon: +358 405859554
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 125 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 147 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/10/2020