Usluge - 490421-2021

29/09/2021    S189

Portugal-Lisabon: Pružanje usluga unaprjeđenja i održavanja Europske informacijske platforme za pomorske nesreće (EMCIP)

2021/S 189-490421

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Poštanska adresa: Praça Europa 4
Mjesto: Lisbon
NUTS kod: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Poštanski broj: 1249-206
Država: Portugal
E-pošta: OPEN142021@emsa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://emsa.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9203
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga unaprjeđenja i održavanja Europske informacijske platforme za pomorske nesreće (EMCIP)

Referentni broj: EMSA/OP/14/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72260000 Usluge povezane s programskom podrškom
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ovog ugovora pružanje EMSA-i usluga IKT-a za poboljšanje, provedbu, konfiguraciju, integraciju i održavanje Europske informacijske platforme za pomorske nesreće (EMCIP).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 100 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Opis nabave:

Usluge će se provoditi s pomoću zahtjeva za usluge nakon potpisivanja okvirnog ugovora (IT) s jednim ugovarateljem:

• posebnim ugovorom s fiksnom cijenom, koja odgovara narudžbi definiranog projekta s nizom određenih predmeta isporuke, ili:

• posebnim ugovorom s vremenskim okvirom i sredstvima, koji odgovara narudžbi određenog broja radnih dana po osobi koji će se provoditi po profilu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Obnovljivo dvaput, svaki put za razdoblje od 12 mjeseci za usluge održavanja.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 03/11/2021
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 30/06/2022
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/11/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Prostori EMSA-e, Lisabon, Portugal.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ako želite prisustvovati otvaranju ponuda, molimo da o tome podnesete zahtjev (najmanje pet kalendarskih dana prije datuma otvaranja ponuda) na sljedeću odredišnu adresu e-pošte: OPEN142021@EMSA.EUROPA.EU s naznakom imena osobe koja će prisustvovati otvaranju ponuda i naziva ponuditelja kojeg zastupa.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 433031
Internetska adresa: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Opći sud
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg
Internetska adresa: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/09/2021