Usługi - 490421-2021

29/09/2021    S189

Portugalia-Lizbona: Udoskonalenie i utrzymywanie Europejskiej Platformy Informacyjnej w sprawie Wypadków Morskich (EMCIP)

2021/S 189-490421

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Adres pocztowy: Praça Europa 4
Miejscowość: Lisbon
Kod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Kod pocztowy: 1249-206
Państwo: Portugalia
E-mail: OPEN142021@emsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://emsa.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9203
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udoskonalenie i utrzymywanie Europejskiej Platformy Informacyjnej w sprawie Wypadków Morskich (EMCIP)

Numer referencyjny: EMSA/OP/14/2021
II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz EMSA usług ICT w celu ulepszenia, wdrożenia, konfiguracji, integracji i utrzymania Europejskiej Platformy Informacyjnej w sprawie Wypadków Morskich (EMCIP).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 100 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi zostaną wdrożone za pośrednictwem zamówień na usługi po podpisaniu z jednym wykonawcą umowy ramowej dotyczącej IT, poprzez:

• umowy szczegółowe z ceną ryczałtową, odpowiadające zamówieniu określonego projektu z pewną liczbą określonych rezultatów, albo

• umowy szczegółowe, odpowiadające zamówieniu określonej liczby osobodni, które należy wykonać dla danego profilu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Dwukrotne wznowienie, każdorazowo na okres 12 miesięcy, usług utrzymywania.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Jak określono w dokumentacji zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/06/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Siedziba EMSA w Lizbonie, Portugalia.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Podmioty wyrażające chęć uczestnictwa proszone są o przesłanie wniosku (co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem otwarcia ofert) na następujący adres poczty elektronicznej: OPEN142021@EMSA.EUROPA.EU, podając nazwisko osoby wyznaczonej do uczestnictwa oraz nazwę/nazwisko oferenta, którego dana osoba reprezentuje.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Faks: +352 433031
Adres internetowy: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd
Miejscowość: Luxembourg
Państwo: Luksemburg
Adres internetowy: www.curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2021