Servicii - 490421-2021

29/09/2021    S189

Portugalia-Lisabona: Furnizarea îmbunătățirii și întreținerii Platformei europene de informare cu privire la accidentele maritime (EMCIP)

2021/S 189-490421

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)
Adresă: Praça Europa 4
Localitate: Lisbon
Cod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Cod poștal: 1249-206
Țară: Portugalia
E-mail: OPEN142021@emsa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://emsa.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9203
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea îmbunătățirii și întreținerii Platformei europene de informare cu privire la accidentele maritime (EMCIP)

Număr de referinţă: EMSA/OP/14/2021
II.1.2)Cod CPV principal
72260000 Servicii de software
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului este furnizarea în favoarea EMSA de servicii TIC pentru îmbunătățirea, implementarea, configurarea, integrarea și întreținerea Platformei europene de informare cu privire la accidentele maritime (EMCIP).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 100 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciile vor fi puse în aplicare prin cereri de servicii după semnarea contractului-cadru (TI) cu un contractant, prin:

• contract specific de tip preț fix, care corespunde ordinii unui proiect definit cu o serie de livrabile specificate; sau:

• contract specific de tip timp și mijloace, care corespund ordinii numărului de om-zile care urmează să fie executate pentru fiecare profil.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Poate fi reînnoit de două ori pentru o perioadă de 12 luni fiecare pentru servicii de întreținere.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se indică în dosarul achiziției.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/11/2021
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 30/06/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/11/2021
Ora locală: 10:00
Locul:

Sediul EMSA, Lisabona, Portugalia.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Persoanele care doresc să participe trebuie să trimită o cerere (cu cel puțin cinci zile calendaristice înainte de data deschiderii), la următoarea adresă de e-mail: OPEN142021@EMSA.EUROPA.EU indicând numele persoanei care participă și al ofertantului pe care îl reprezintă.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 433031
Adresă internet: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Tribunalul
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
Adresă internet: www.curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/09/2021