Diensten - 490431-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Aix-en-Provence: Diensten inzake onderwaterexploratie

2020/S 202-490431

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Société du canal de Provence et d'aménagement de la Région Provençale
Nationaal identificatienummer: 05781313100026
Postadres: CS 70064
Plaats: Aix-en-Provence
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13182
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 442667000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://canaldeprovence.com
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Aménagement hydraulique

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Interventions subaquatiques sur ouvrages en exploitation

Referentienummer: 2461-20s0035
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351924 Diensten inzake onderwaterexploratie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351924 Diensten inzake onderwaterexploratie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 072-171916

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Neptune Sub-Travaux
Postadres: 126 Camin-la-Caillole, chemin de Pedeguien
Plaats: Auriol
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13390
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020