Diensten - 490450-2020

16/10/2020    S202

Zweden-Uddevalla: Wasserij- en stomerijdiensten

2020/S 202-490450

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uddevalla kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-1397
Postadres: Varvsvägen 1
Plaats: Uddevalla
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Postcode: 451 81
Land: Zweden
Contactpersoon: Linda Skarin
E-mail: linda.skarin@uddevalla.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.uddevalla.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hyra samt tvätt av entrémattor

Referentienummer: KS 2020/233
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98310000 Wasserij- en stomerijdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen omfattar leverans och byta av entrémattor för upphandlande myndigheters löpande behov enligt upphandlingsdokument.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39530000 Tapijten, matten en vloerkleden
39531000 Tapijten
39532000 Matten
98300000 Diverse diensten
98311100 Diensten voor beheer van wasgoed
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uddevalla

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen omfattar leverans och byta av entrémattor för upphandlande myndigheters löpande behov enligt upphandlingsdokument.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 167-404012
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Motivering för avbrytande

Upphandlingen avbryts pga brister i upphandlingsdokumentet. Dessa brister leder till att en rättvis utvärdering ej är möjlig.

Visma annons: https://opic.com/id/afuejyfpaj

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Göteborg
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020