Diensten - 490453-2020

16/10/2020    S202

Zweden-Gotenburg: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

2020/S 202-490453

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Göteborgs Universitet
Nationaal identificatienummer: 202100-3153
Postadres: Box 100
Plaats: Göteborg
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Postcode: 405 30
Land: Zweden
Contactpersoon: Allem Tensaye
E-mail: allem.tensaye@gu.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gu.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Surveys in Malawi Related to Covid-19

Referentienummer: EUI 20 029
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Surveys in Malawi related to Covid-19 virus. Please see procurement documents for complete information.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Göteborg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Surveys in Malawi relating to Covid-19. The survey data will be used in research at the University of Gothenburg. Please see procurement documents for complete information.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 125-306393
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Motivation for cancelling

A decision to cancel the procurement has been published to all tenderers through Visma Tendsign's system function ‘information messages’.

Visma notice: https://opic.com/id/afmqmgdlop

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten Sverige
Plaats: Göteborg
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020