Diensten - 490457-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Agen: Reparatie en onderhoud van boilers

2020/S 202-490457

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département de Lot-et-Garonne
Postadres: 1633 avenue Maréchal Leclerc
Plaats: Agen Cedex 9
NUTS-code: FRI14 Lot-et-Garonne
Postcode: 47922
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Mme Danielle Gentillet
E-mail: danielle.gentillet@lotetgaronne.fr
Telefoon: +33 553693908
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://demat-ampa.fr
Adres van het kopersprofiel: http://demat-ampa.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de fourniture d'énergie d'exploitation et de maintenance des installations de chauffage et climatisation des bâtiments du Département de Lot-et-Garonne

Referentienummer: 2020S017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50531100 Reparatie en onderhoud van boilers
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché de fourniture d'énergie d'exploitation et de maintenance des installations de chauffage et climatisation des bâtiments du Département de Lot-et-Garonne.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 135 937.96 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50531100 Reparatie en onderhoud van boilers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI14 Lot-et-Garonne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché de fourniture d'énergie d'exploitation et de maintenance des installations de chauffage et climatisation des bâtiments du Département de Lot-et-Garonne.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de protection de l'environnement / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 105-254192
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020S017
Perceel nr.: 1
Benaming:

Marché de fourniture d'énergie, d'exploitation et de maintenance des installations de chauffage et climatisation des bâtiments du Département de Lot-et-Garonne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ENGIE Énergie Services
Postadres: 4 route de Bassens — CS 99003
Plaats: Lormont Cedex
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33306
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 557771630
Internetadres: https://www.engie.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 135 937.96 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Bordeaux
Postadres: 9 rue Tastet, CS 21490
Plaats: Bordeaux
Postcode: 33063
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Telefoon: +33 556993800
Fax: +33 556243903
Internetadres: http://ta-bordeaux.fr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat;

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA;

— recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat);

— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020