Diensten - 490470-2020

16/10/2020    S202

Hongarije-Szolnok: Archeologische diensten

2020/S 202-490470

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Damjanich János Múzeum
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_96498062
Postadres: Kossuth tér 4.
Plaats: Szolnok
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 5000
Land: Hongarije
Contactpersoon: Mészáros Klára
E-mail: mklara@djm.hu
Telefoon: +36 56421602
Fax: +36 56510151
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.djm.hu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Keretmegállapodás régészeti feladatokra

Referentienummer: EKR000861322019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351914 Archeologische diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Régészeti feladatellátás, kézi földmunka, régészeti bontómunka és egyéb járulékos régészeti feladatok elvégzése 1 000 000 m2

2. Régészeti terepi geodéziai feladatok ellátása, régészeti terepi dokumentációs kötelezettség ellátása, térinformatikai adatfeldolgozás és Régészeti terepi dokumentáció digitális utófeldolgozása 1 000 000 m2

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 29 538 790.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1 - Régészeti feladatellátás, kézi földmunka

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351914 Archeologische diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jász-Nagykun-Szolnok megye területe

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

36 hónap időtartam alatt keretszerződés keretében. Régészeti feltáráshoz kapcsolódó bontómunka: 1 000 000 m2 - a gépi földmunka után az ásatási felszín kézi nyesése, - a bizonytalan körvonalú objektumok kézi nyesése, - az objektumok kijelölése, bontása, részbontása, - az objektumokban metszetfal kialakítása, - speciális objektumok bontása, - a leletanyag gyűjtése, illetve speciális objektumok esetén helyszíni megőrzése, - rajzoláshoz, fotózáshoz a régészeti helyszín, illetve az egyes objektumok tisztítása, - Természettudományos célra mintavételezés, - közreműködés az ásatási tábor kialakításában, illetve bontásában, - objektumok védőtakarásának elkészítése,lebontása, - a leletanyag mozgatása az ásatási helyszínen, - helyszíni szivattyúzás segítése, - a régészeti tábor őrzése munkaidőn kívül, 1 fővel, - egyeztetett létszámból álló, régészeti bontómunkában jártas munkacsapat biztosítása és szállítás, - a munkavégzéshez szükséges felszerelés biztosítása, - a munkavédelmi előírások betartása, - helyszíni, kézi Építési napló vezetése.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Késedelmi kötbér napi mértéke / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Rendelkezésre állási idő / Weging: 15
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2 - Geodézia, terepi dokumentációs és térinformati

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351914 Archeologische diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jász Nagykun Szolnok megye területe

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

36 hónap időtartam alatt keretszerződés keretében. Régészeti terepi geodéziai feladatok ellátása, régészeti terepi dokumentációs kötelezettség ellátása, térinformatikai adatfeldolgozás és régészeti terepi dokumentáció digitális utófeldolgozás: 1 000 000 m2 I. Terepi geodéziai feladatok – A lelőhely előzetes felmérése – Ásatási területek határainak kitűzése – Koordináta-háló kitűzése – Mérőpont áthelyezése és létesítése – A feltárás területének (jelenségek illetve feltárási felület) részletes háromdimenziós felmérése – Metszetpontok felmérése – Egyéb szükség szerinti bemérések, illetve geodéziai adatszolgáltatás – A geodéziai munkák szöveges dokumentációjának elkészítése – Havi előrehaladási térkép készítés II. Régészeti terepi dokumentációs kötelezettség ellátása – A terepei geodéziai feladatok ellátása mellett, közreműködés a feltárási napló naprakész, a munkálatokkal egy időben történő vezetésben. – Közreműködés a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által javasolt és a Miniszterelnökség honlapján közzétett szakmai irányelveknek megfelelő dokumentáció készítésben. III Térinformatikai feldolgozás részletes műszaki követelményrendszer 1. Térképezés és rajzfeldolgozás – Archiválás és elsődleges digitális feldolgozás – Illesztések és transzformációk – Vektorizálás – Vektorizált rajzok – Térképszerkesztés – Ásatási összesítő térkép – Kiegészítő rajzi információk feldolgozása 2. adatbázis fejlesztés

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Késedelmi kötbér napi mértéke / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Rendelkezésre állási idő / Weging: 15
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1 - Régészeti feladatellátás, kézi földmunka

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351914 Archeologische diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jász Nagykun Szolnok megye területe

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

36 hónap időtartam alatt keretszerződés keretében. Régészeti feltáráshoz kapcsolódó bontómunka: 1 000 000 m2 – a gépi földmunka után az ásatási felszín kézi nyesése, – a bizonytalan körvonalú objektumok kézi nyesése, – az objektumok kijelölése, bontása, részbontása, – az objektumokban metszetfal kialakítása, – speciális objektumok bontása, – a leletanyag gyűjtése, illetve speciális objektumok esetén helyszíni megőrzése, – rajzoláshoz, fotózáshoz a régészeti helyszín, illetve az egyes objektumok tisztítása, - természettudományos célra mintavételezés, – közreműködés az ásatási tábor kialakításában, illetve bontásában, – objektumok védőtakarásának elkészítése,lebontása, – a leletanyag mozgatása az ásatási helyszínen, – helyszíni szivattyúzás segítése, – a régészeti tábor őrzése munkaidőn kívül, 1 fővel, – egyeztetett létszámból álló, régészeti bontómunkában jártas munkacsapat biztosítása és szállítás, – a munkavégzéshez szükséges felszerelés biztosítása, – a munkavédelmi előírások betartása, – helyszíni, kézi Építési napló vezetése.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Késedelmi kötbér napi mértéke / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Rendelkezésre állási idő / Weging: 15
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2 - Geodézia, terepi dokumentációs és térinformati

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351914 Archeologische diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jász Nagykun Szolnok megye területe

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

36 hónap időtartam alatt keretszerződés keretében. Régészeti terepi geodéziai feladatok ellátása, régészeti terepi dokumentációs kötelezettség ellátása, térinformatikai adatfeldolgozás és régészeti terepi dokumentáció digitális utófeldolgozás: 1 000 000 m2

I. Terepi geodéziai feladatok – A lelőhely előzetes felmérése – Ásatási területek határainak kitűzése – Koordináta-háló kitűzése – Mérőpont áthelyezése és létesítése – A feltárás területének (jelenségek illetve feltárási felület) részletes háromdimenziós felmérése – Metszetpontok felmérése – Egyéb szükség szerinti bemérések, illetve geodéziai adatszolgáltatás – A geodéziai munkák szöveges dokumentációjának elkészítése – Havi előrehaladási térkép készítés

II. Régészeti terepi dokumentációs kötelezettség ellátása – A terepei geodéziai feladatok ellátása mellett, közreműködés a feltárási napló naprakész, a munkálatokkal egy időben történő vezetésben. – Közreműködés a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által javasolt és a Miniszterelnökség honlapján közzétett szakmai irányelveknek megfelelő dokumentáció készítésben.

III. Térinformatikai feldolgozás részletes műszaki követelményrendszer

1. Térképezés és rajzfeldolgozás – Archiválás és elsődleges digitális feldolgozás – Illesztések és transzformációk – Vektorizálás – Vektorizált rajzok – Térképszerkesztés – Ásatási összesítő térkép – Kiegészítő rajzi információk feldolgozása

2. Adatbázis fejlesztés

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Késedelmi kötbér napi mértéke / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Rendelkezésre állási idő / Weging: 15
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1 - Régészeti feladatellátás, kézi földmunka

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351914 Archeologische diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jász Nagykun Szolnok megye területe

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

36 hónap időtartam alatt keretszerződés keretében. Régészeti feltáráshoz kapcsolódó bontómunka: 1 000 000 m2 – a gépi földmunka után az ásatási felszín kézi nyesése, – a bizonytalan körvonalú objektumok kézi nyesése, – az objektumok kijelölése, bontása, részbontása, – az objektumokban metszetfal kialakítása, – speciális objektumok bontása, – a leletanyag gyűjtése, illetve speciális objektumok esetén helyszíni megőrzése, – rajzoláshoz, fotózáshoz a régészeti helyszín, illetve az egyes objektumok tisztítása, - Természettudományos célra mintavételezés, – közreműködés az ásatási tábor kialakításában, illetve bontásában, – objektumok védőtakarásának elkészítése, lebontása, – a leletanyag mozgatása az ásatási helyszínen, – helyszíni szivattyúzás segítése, – a régészeti tábor őrzése munkaidőn kívül, 1 fővel, – egyeztetett létszámból álló, régészeti bontómunkában jártas munkacsapat biztosítása és szállítás, – a munkavégzéshez szükséges felszerelés biztosítása, – a munkavédelmi előírások betartása, – helyszíni, kézi Építési napló vezetése.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Késedelmi kötbér napi mértéke / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Rendelkezésre állási idő / Weging: 15
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2 - Geodézia, terepi dokumentációs és térinformati

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351914 Archeologische diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jász Nagykun Szolnok megye területe

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

36 hónap időtartam alatt keretszerződés keretében. Régészeti terepi geodéziai feladatok ellátása, régészeti terepi dokumentációs kötelezettség ellátása, térinformatikai adatfeldolgozás és régészeti terepi dokumentáció digitális utófeldolgozás: 1 000 000 m2

I. Terepi geodéziai feladatok – A lelőhely előzetes felmérése – Ásatási területek határainak kitűzése – Koordináta-háló kitűzése - Mérőpont áthelyezése és létesítése – A feltárás területének (jelenségek illetve feltárási felület) részletes háromdimenziós felmérése - Metszetpontok felmérése – Egyéb szükség szerinti bemérések, illetve geodéziai adatszolgáltatás – A geodéziai munkák szöveges dokumentációjának elkészítése – Havi előrehaladási térkép készítés

II. Régészeti terepi dokumentációs kötelezettség ellátása – A terepei geodéziai feladatok ellátása mellett, közreműködés a feltárási napló naprakész, a munkálatokkal egy időben történő vezetésben. – Közreműködés a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által javasolt és a Miniszterelnökség honlapján közzétett szakmai irányelveknek megfelelő dokumentáció készítésben.

III. Térinformatikai feldolgozás részletes műszaki követelményrendszer

1. Térképezés és rajzfeldolgozás – Archiválás és elsődleges digitális feldolgozás – Illesztések és transzformációk – Vektorizálás – Vektorizált rajzok - Térképszerkesztés – Ásatási összesítő térkép – Kiegészítő rajzi információk feldolgozása

2. Adatbázis fejlesztés

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Késedelmi kötbér napi mértéke / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Rendelkezésre állási idő / Weging: 15
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 163-400763
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

1 - Régészeti feladatellátás, kézi földmunka, 2 - Geodézia, terepi dokumentációs és térinformati

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_83318540
Postadres: Víg utca 57.
Plaats: Budaörs
NUTS-code: HU120 Pest
Postcode: 2040
Land: Hongarije
E-mail: salisbury.kft@salisburykft.hu
Telefoon: +36 304117002
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 538 790.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 538 790.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1-6. rész:

Nyertes: Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Víg utca 57. Adószám:11718873-2-13

Ez a tájékoztató az

Eljárásról hirdetmény keretmegállapodás alapján megkötött szerződésekre vonatkozóan készült. Az EKR elektronikus felülete bizonyos

Elemeket beemel a keretmegállapodás eredményéről szóló tájékoztatóból és az jelen dokumentumban nem szerkeszthető. Erre

Tekintettel a V.2.2 pont nem módosítható.

Részek értékei ÁFA nélkül HUF

Rész érték Szerz köt dátum

1 -3622500 -2020.8.11

2 -845250 -2020.8.11

3 -21907200 -2020.8.17

4 -511680 -2020.8.17

5 -2150400 -2020.9.10

6 -501760 -2020.9.10

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § - 155. §-a szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020