Diensten - 490473-2020

16/10/2020    S202

Finland-Lohja: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 202-490473

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rosk'n Roll Oy Ab
Nationaal identificatienummer: 2447281-1
Postadres: Munkkaanmäki 51
Plaats: Lohja
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-08500
Land: Finland
Contactpersoon: Lasse Vilen
E-mail: lasse.vilen@rosknroll.fi
Telefoon: +358 406612906
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rosknroll.fi/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sekajätteen siirtokuljetus vaihtolavoilla 2020–2022

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinta koskee tilaajan pieni- ja suurikokoisen sekajätteen siirtokuljetusta vaihtolavoilla kohdeluettelon (liite 2) mukaisiin kohteisiin:

I) Domargårdin jätekeskukselta Vantaan Energian jätevoimalaan sekä Kotkan Energian hyötyvoimalaitokseen

II) Munkkaan jätekeskukselta Vantaan Energian jätevoimalaan.

Palveluhankinnan kuvauksen (liite 3) sekä Kuljetusmäärä-, kalusto- ja henkilövaatimukset (liite 1) mukaisesti.

Tilaaja vastaa lastauksesta. Palveluntuottaja vastaa kaikista muista siirtokuljetuksen vaatimasta kalustosta ja välivaiheista.

Tilaajan tarve on löytää yksi (1) tai kaksi (2) palveluntuottajaa, jotka pystyvät luotettavasti, laadukkaasti sekä vastuullisesti (liite 4) siirtokuljettamaan tilaajan sekajätteet.

Tilaaja tukee ympäristöystävällisten polttoaineiden pärjäämistä tarjouskilpailun hintavertailussa (liite 5). Tilaajan motiivina on saada hintakilpailua ympäristöystävällisten polttoaineiden osalta, jotka pärjätessään pienentävät tilaajan kuljetuksien ympäristövaikutuksia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 875 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Idän palvelukokonaisuus

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Idän palvelukokonaisuus

– Noutopaikka: Domargårdin jätekeskus

– Toimituspaikat: Vantaan Energia jätevoimala ja Kotkan Energia hyötyvoimalaitos.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tarjoukseen sisältyy palveluntuottajaa sitova yhden (1) vuoden optio, jonka tilaaja voi

käyttää tarvitessaan. Optiovuoden käyttämisestä tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lännen palvelukokonaisuus

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lännenpalvelukokonaisuus

– Noutopaikka: Munkkaanjätekeskus

– Toimituspaikka: Vantaan Energia jätevoimala.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tarjoukseen sisältyy palveluntuottajaa sitova yhden (1) vuoden optio, jonka tilaaja voi käyttää tarvitessaan. Optiovuoden käyttämisestä tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 112-275226
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Idän palvelukokonaisuus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jemy Oy
Nationaal identificatienummer: FI09540281
Postadres: Tukkipolku 7–11 A
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-00760
Land: Finland
E-mail: jemy@saunalahti.fi
Telefoon: +358 405859554
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 760 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Lännen palvelukokonaisuus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 10
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Espoon KTK Oy
Nationaal identificatienummer: 0100455-6
Postadres: Palomiehentie
Plaats: Espoo
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-02750
Land: Finland
E-mail: esa.sedig@espoonktk.fi
Telefoon: +358 951231018
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 115 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020