Diensten - 490473-2020

16/10/2020    S202

Finland-Lohja: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 202-490473

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rosk'n Roll Oy Ab
Nationaal identificatienummer: 2447281-1
Postadres: Munkkaanmäki 51
Plaats: Lohja
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-08500
Land: Finland
Contactpersoon: Lasse Vilen
E-mail: lasse.vilen@rosknroll.fi
Telefoon: +358 406612906
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rosknroll.fi/
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sekajätteen siirtokuljetus vaihtolavoilla 2020–2022

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 875 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Idän palvelukokonaisuus

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lännen palvelukokonaisuus

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 112-275226

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Idän palvelukokonaisuus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jemy Oy
Nationaal identificatienummer: FI09540281
Postadres: Tukkipolku 7–11 A
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-00760
Land: Finland
E-mail: jemy@saunalahti.fi
Telefoon: +358 405859554
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 760 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Lännen palvelukokonaisuus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Espoon KTK Oy
Nationaal identificatienummer: 0100455-6
Postadres: Palomiehentie
Plaats: Espoo
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-02750
Land: Finland
E-mail: esa.sedig@espoonktk.fi
Telefoon: +358 951231018
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 115 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020