Diensten - 490492-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Lyon: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

2020/S 202-490492

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DRSID Lyon
Postadres: BP 97423
Plaats: Lyon Cedex 07
NUTS-code: FRK26 Rhône
Postcode: 69347
Land: Frankrijk
E-mail: Dominique.joanny@intradef.gouv.fr
Telefoon: +33 437272349
Fax: +33 437273515
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marches-publics.gouv.fr/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Daf_2019_001720

Referentienummer: DAF_2019_001720
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marseille (13) — quartier MDL Keck — 1er REC — adaptation de la ZT pour accueil Infra. Scorpion — étape 1 — MOP.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 622 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marseille (13) — quartier MDL Keck — 1er REC — adaptation de la ZT pour accueil Infra. Scorpion — étape 1 — MOP.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 022-048710
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20MS527
Perceel nr.: 1
Benaming:

Marseille (13) — quartier MDL Keck — 1er REC — adaptation de la ZT pour accueil Infra. Scorpion — étape 1 — MOP

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ferrand Sigal Architectes & Associés
Postadres: 15 place Louis Pradel
Plaats: Lyon Cedex 01
NUTS-code: FRK26 Rhône
Postcode: 69281
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.ferrandsigal.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Beterc Ig SAS
Postadres: 4 avenue Doyen Louis Weil — CS 10605
Plaats: Grenoble Cedex1
NUTS-code: FRK24 Isère
Postcode: 38024
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.betrecig.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Betrec IG Agence Sud SAS
Postadres: 140 avenue du 12 Juillet 1998 — Les Carrés de l'Enfant
Plaats: Aix-en-Provence
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13290
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.betrecig.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 622 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 622 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Marseille
Postadres: 22-24 rue Breteuil
Plaats: Marseille
Postcode: 13006
Land: Frankrijk
Internetadres: https://greffe.ta-marseille.fr
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Marseille
Postadres: 22-24 rue Breteuil
Plaats: Marseille
Postcode: 13006
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020