Diensten - 490544-2020

16/10/2020    S202

Spanje-Madrid: Reiniging van gebouwen

2020/S 202-490544

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección General de Tráfico
Nationaal identificatienummer: Q2816003D
Postadres: C/ Josefa Valcárcel, 28
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28071
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección General de Tráfico
E-mail: administracion.economica@dgt.es
Telefoon: +34 913018254
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dgt.es/
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ss3OJLUcIoQ%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de limpieza en las dependencias oficiales de las jefaturas provinciales y oficinas locales de tráfico en las comunidades autónomas de Galicia y Asturias

Referentienummer: 2DGT00000363
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de limpieza en las dependencias oficiales de las jefaturas provinciales y oficinas locales de tráfico en las comunidades autónomas de Galicia y Asturias.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 244 638.54 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de limpieza en las dependencias oficiales de las jefaturas provinciales y oficinas locales de tráfico en la comunidad autónoma de Galicia

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200 Reiniging van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de limpieza en las dependencias oficiales de las jefaturas provinciales y oficinas locales de tráfico en la comunidad autónoma de Galicia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Bolsa de horas L1 / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Oferta económica L1 / Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de limpieza en las dependencias oficiales de las jefaturas provinciales y oficinas locales de tráfico en la comunidad autónoma de Asturias

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200 Reiniging van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de limpieza en las dependencias oficiales de las jefaturas provinciales y oficinas locales de tráfico en la comunidad autónoma de Asturias.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Bolsa de horas L2 / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Oferta económica L2 / Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 039-092442
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Servicio de limpieza en las dependencias oficiales de las jefaturas provinciales y oficinas locales de tráfico en la comunidad autónoma de Galicia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alago Madrid, S. L.
Nationaal identificatienummer: B86051422
Postadres: Paseo Polígono Vilar do Colo, c/ Mariñasol, T8, s/n, Cabanas
Plaats: A Coruña
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 15621
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 310 445.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 244 638.54 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Dirección General de Tráfico
Postadres: C/ Josefa Valcárcel, 28
Plaats: Madrid
Postcode: 28071
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020