Diensten - 490549-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Nice: Exploitatie van elektrische installaties

2020/S 202-490549

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Métropole Nice Côte d'Azur
Postadres: Direction des contrats publics, 5 rue de l'Hôtel de Ville
Plaats: Nice Cedex 4
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Postcode: 06364
Land: Frankrijk
E-mail: dao@nicecotedazur.org
Telefoon: +33 497132000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.e-marches06.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.e-marches06.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

19n0703 — exploitation des stations de relèvement sur le réseau d'eaux pluviales métropolitain

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65320000 Exploitatie van elektrische installaties
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 695 080.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Exploitation des stations de relèvement sur le réseau d'eaux pluviales des communes de Cagnes-sur-Mer, Carros et Saint-Laurent-du-Var

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65320000 Exploitatie van elektrische installaties
31720000 Elektromechanische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Exploitation des stations de relèvement sur le réseau d'eaux pluviales des communes de Colomars et Saint-André-de-La-Roche

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65320000 Exploitatie van elektrische installaties
31720000 Elektromechanische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Exploitation des stations de relèvement sur le réseau d'eaux pluviales des communes de Nice et La Trinité

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65320000 Exploitatie van elektrische installaties
31720000 Elektromechanische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 030-070208

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Exploitation des stations de relèvement sur le réseau d'eaux pluviales des exploitations des stations d'eaux pluviales des communes de Cagnes-sur-Mer, Carros et Saint-Laurent-du-Var

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Suez Eau France
Postadres: Agence Côte d'Azur, 836 avenue de la Plaine
Plaats: Mougins
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Postcode: 06250
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 282 400.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Exploitation des stations de relèvement sur le réseau d'eaux pluviales des communes de Colomars et Saint-André-de-la-Roche

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SNA Prosperi
Postadres: 366 boulevard du Mercantour
Plaats: Nice
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Postcode: 06200
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 200.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Exploitation des stations de relèvement sur le réseau d'eaux pluviales des communes de Nice et de la Trinité

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SNA Prosperi
Postadres: 366 boulevard du Mercantour
Plaats: Nice
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Postcode: 06200
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 336 480.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020