Diensten - 490563-2020

16/10/2020    S202

Litouwen-Alytus: Technische ontwerpdiensten

2020/S 202-490563

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Nationaal identificatienummer: 188706935
Postadres: Rotušės a. 4
Plaats: Alytus
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-62504
Land: Litouwen
Contactpersoon: Vida Šerkšnienė
E-mail: vida.serksniene@alytus.lt
Telefoon: +370 31555127
Fax: +370 31555191
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.alytus.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6763
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Medžiotojų gatvės kapitalinio remonto Alytuje techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Referentienummer: 508637
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 11 164.21 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71248000 Toezicht op plannen en documentatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 026-059768

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SR-1706
Benaming:

Medžiotojų gatvės kapitalinio remonto Alytuje techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Transporto infrastruktūros projektai“
Nationaal identificatienummer: 304886970
Postadres: Savanorių pr. 187-314
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-50177
Land: Litouwen
E-mail: nerijus@tipprojektai.lt
Telefoon: +370 67045006
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Bendrieji statybų projektai“
Nationaal identificatienummer: 300510892
Postadres: Savanorių pr. 187
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-50177
Land: Litouwen
E-mail: info@bsprojektai.lt
Telefoon: +370 37712433
Fax: +370 37712433
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 164.21 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020