Diensten - 490572-2020

16/10/2020    S202

Spanje-Bilbao: Reiniging van gebouwen

2020/S 202-490572

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Subdelegación del Gobierno en Bizkaia
Nationaal identificatienummer: S4816001D
Postadres: Plaza Federico Moyúa, 5
Plaats: Bilbao
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Postcode: 48009
Land: Spanje
Contactpersoon: Subdelegación del Gobierno en Bizkaia
E-mail: habilitacion-general.bizkaia@correo.gob.es
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ttBgZxkJi7UQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de limpieza de la subdelegación del gobierno en Bizkaia y de los inmuebles y locales adscritos a la misma

Referentienummer: 1/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de limpieza de la subdelegación del gobierno en Bizkaia y de los inmuebles y locales adscritos a la misma.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 164 048.08 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
90914000 Reinigingsdiensten van parkeerplaatsen
90919200 Schoonmaken van kantoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213 Bizkaia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de limpieza de la subdelegación del gobierno en Bizkaia y de los inmuebles y locales adscritos a la misma.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Bolsa de horas / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Calidad en el plan de trabajo / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Contratación personas con discapacidad / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Código de buenas prácticas / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Recogida selectiva de residuos / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Criterio económico / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Prorrogable por un año más.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 134-329926
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1/2020
Benaming:

Servicio de limpieza de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia y de los inmuebles y locales adscritos a la misma

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OHL Servicios Ingesan, S. A.
Nationaal identificatienummer: A27178789
Postadres: Gran Vía López de Haro, 33
Plaats: Bilbao
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Postcode: 48009
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 191 739.47 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 164 048.08 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020