Marché de travaux - 49063-2021

01/02/2021    S21

Bulgarie-Sofia: Station de métro

2021/S 021-049063

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 008-013051)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: „Metropoliten“ EAD
Numéro national d'identification: 000632256
Adresse postale: ul. „Knyaz Boris I“ No. 121
Ville: Sofiya
Code NUTS: BG411 София (столица)
Code postal: 1000
Pays: Bulgarie
Point(s) de contact: Krasimira Georgieva
Courriel: kgeorgieva@metropolitan.bg
Téléphone: +359 29212034
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.metropolitan.bg/
Adresse du profil d’acheteur: https://app.eop.bg/buyer/18283

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул. „Шипка“, през квартал „Слатина“, до бул. „Цариградско шосе“ с 6 метростанции по обособени позиции

II.1.2)Code CPV principal
45234125 Station de métro
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Обществената поръчка е за изготвяне на работен проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък от трета метролиния. Общата дължина на участъка, включително метростанциите, е 5 666 м. По трасето се изграждат 6 подземни метростанции (от МС1 до МС6) и 3 междустанционни вентилационни уредби. Оборотът на подвижния състав се осъществява чрез „бретел“ след МС6 на бул. „Цариградско шосе“. На това място се предвижда изграждането на подземен двуетажен паркинг за автомобили. Предложените технологии на изграждане са: за тунелните участъци — използване на тунелно-пробивна машина (ТПМ) и нов австрийски тунелен метод (НАТМ), а за метростанциите и вентилационните уредби — открит котлован с вертикално укрепване. Предвижда се метростанциите да са със странични перони, които откъм коловозите да са преградени с преградни остъклени стени, отварящи се синхронно с вратите на подвижния състав. Обществената поръчка е разделена на 5 обособени позиции.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
27/01/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 008-013051

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.1)
Lot nº: 2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Наименование
Au lieu de:

Проектиране и строителство на метроучастък от км 1+904,00 до км 3+472,00 с две подземни метростанции (МС3 и МС4) и междустанционна вентилационна уредба

Lire:

Проектиране и строителство на метроучастък от км 1+904,00 до км 3+460,00 с 2 подземни метростанции (МС3 и МС4) и междустанционна вентилационна уредба

Numéro de section: II.2.1)
Lot nº: 3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Наименование
Au lieu de:

Проектиране и строителство на метроучастък от км 3+472,00 до км 5+666,00 с две подземни метростанции (МС5 и МС6) и оборотен участък

Lire:

Проектиране и строителство на метроучастък от км 3+460,00 до км 5+666,00 с 2 подземни метростанции (МС5 и МС6) и оборотен участък

Numéro de section: II.2.1)
Lot nº: 4
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Наименование
Au lieu de:

Проектиране и строителство на конструкциите на тунелен метроучастък, изпълняван с тун. пробивна машина от км 5+340,00 до км 0+000,00 (бул. „Е. и Хр. Георгиеви“) и междустанционна вентилационна уредба

Lire:

Проектиране и строителство на конструкциите на тунелен метроучастък, изпълняван с тун. пробивна машина от км 5+339,00 до км 0+000,00 (бул. „Е. и Хр. Георгиеви“), и междустанционна вентилационна уредба

Numéro de section: II.2.4)
Lot nº: 2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Описание на обществената поръчка
Au lieu de:

Метроучастъкът е с дължина 1568м. МС3 има дължина 142м и разгъната застроена площ /РЗП/ 7338.82м2. МС4 има дължина 118м и РЗП 4778м2. Вентилационната уредба е със светли размери в план 10,00м х 30,00м. МС3 се намира на кръстовишето на ул. Гео Милев и ул. Слатинска. МС4 е разположена северно от кръстовището на бул. Шипченски проход и бул. Асен Йорданов. Към МС4 е предвидено паркиране в рамките на проекта на терена. В МС3 е придвидена тягова подстанция, а в МС4 - подстанция. Работният проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по следните части: Геоложки и хидрогеоложки проучвания; Трасе, профил и трасировачен план; Геодезия; Архитектура; Конструкции; Релсов път; Контактна мрежа – механична и електрическа част; Електрически системи и инсталации; Водоснабдяване и канализация /ВиК/; Отопление, вентилация и климатизация /ОВиК/; Автоматика и телемеханика; Специализирани слаботокови и аудиовизуални системи; Система за контрол и таксуване на пътниците; Проект за безопасност и здраве /ПБЗ/ с временна организация на движението; Реконструкция на инфраструктурата в обхвата на строителството; Вертикална планировка и озеленяване; Пожарна безопасност.

Lire:

Метроучастъкът е с дължина 1 556 м. МС3 има дължина 166 м и разгъната застроена площ (РЗП) 8 378,27 м2. МС4 има дължина 102 м и РЗП 4 778 м2. Вентилационната уредба е със светли размери в план 10,00 м х 30,00 м. МС3 се намира на кръстовището на ул. „Гео Милев“ и ул. „Слатинска“. МС4 е разположена северно от кръстовището на бул. „Шипченски проход“ и бул. „Асен Йорданов“. Към МС4 е предвидено паркиране в рамките на проекта на терена. В МС3 е предвидена тягова подстанция, а в МС4 — подстанция. Работният проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по следните части: „Геоложки и хидрогеоложки проучвания“; „Трасе, профил и трасировачен план“; „Геодезия“; „Архитектура“; „Конструкции“; „Релсов път“; „Контактна мрежа — механична и електрическа част“; „Електрически системи и инсталации“; „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК); „Отопление, вентилация и климатизация“ (ОВиК); „Автоматика и телемеханика“; „Специализирани слаботокови и аудио-визуални системи“; „Система за контрол и таксуване на пътниците“; „Проект за безопасност и здраве (ПБЗ) с временна организация на движението“; „Реконструкция на инфраструктурата в обхвата на строителството“; „Вертикална планировка и озеленяване“; „Пожарна безопасност“.

Numéro de section: II.2.4)
Lot nº: 3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Описание на обществената поръчка
Au lieu de:

Метроучастъкът е с дължина 2194,00м. МС5 има дължина 119 метра и разгъната застроена площ /РЗП/ 5770,30м2. МС6 има дължина около 140м и РЗП 7964,80м2. Изграждат се още: при МС5 нов пешеходен подлез, а при МС6 - подлез и оборотен участък с буферен подземен паркинг. Буферният паркинг има ЗП на ниво 1 – 4246,60м2, а на ниво 2 – 4475,20м2. МС5 се намира на бул. Асен Йорданов срещу зала Арена Армеец. Пешеходният подлез е от ниво перон на МС5, под бул. Асен Йорданов, до зала Арена Армеец. МС6 се намира изцяло под локалното платно на бул. Цариградско шосе и стига до кръстовишето с бул. Йерусалим. Пешеходният подлез е под бул. Цариградско шосе, на ниво вестибюл на МС6. На същото ниво се предвижда и връзка със съществуващ подлез. В новата връзка се предвиждат и шест броя търговски обекти. Към МС6 е предвидено паркиране в рамките на проекта. Паркингът се намира изцяло под локалното платно на бул. Цариградско шосе и стига до кръстовишето с бул. Йерусалим. Той е с две подземни нива, общо 230 паркоместа, от които 28 за хора в неравностойно положение. На долното ниво на паркинга е предвидена връзка с ниво вестибюл на МС6. Автомобилните подходи са два, разположени от двете страни на локалното платно на бул. Цариградско шосе в близост до кръстовишето с бул. Йерусалим. Работният проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по следните части: Геоложки и хидрогеоложки проучвания; Трасе, профил и трасировачен план; Геодезия; Архитектура; Конструкции; Релсов път; Контактна мрежа – механична и електрическа част; Електрически системи и инсталации; Водоснабдяване и канализация /ВиК/; Отопление, вентилация и климатизация /ОВиК/; Автоматика и телемеханика; Специализирани слаботокови и аудиовизуални системи; Система за контрол и таксуване на пътниците; Проект за безопасност и здраве /ПБЗ/ с временна организация на движението; Реконструкция на инфраструктурата в обхвата на строителството, в т.ч. в района на Стартова шахта; Вертикална планировка и озеленяване; Пожарна безопасност

Lire:

Метроучастъкът е с дължина 2 206,00 м. МС5 има дължина 119 метра и разгъната застроена площ (РЗП) 5 770,30 м2. МС6 има дължина около 140 м и РЗП 7 964,80 м2. Изграждат се още: при МС5 нов пешеходен подлез, а при МС6 — подлез и оборотен участък с буферен подземен паркинг. Буферният паркинг има ЗП на ниво 1 — 4 246,60 м2, а на ниво 2 — 4 475,20 м2. МС5 се намира на бул. „Асен Йорданов“ срещу зала „Арена Армеец“. Пешеходният подлез е от ниво перон на МС5, под бул. „Асен Йорданов“, до зала „Арена Армеец“. МС6 се намира изцяло под локалното платно на бул. „Цариградско шосе“ и стига до кръстовището с бул. „Йерусалим“. Пешеходният подлез е под бул. „Цариградско шосе“, на ниво вестибюл на МС6. На същото ниво се предвижда и връзка със съществуващ подлез. В новата връзка се предвиждат и 6 броя търговски обекти. Към МС6 е предвидено паркиране в рамките на проекта. Паркингът се намира изцяло под локалното платно на бул. „Цариградско шосе“ и стига до кръстовището с бул. „Йерусалим“. Той е с 2 подземни нива, общо 230 паркоместа, от които 28 за хора в неравностойно положение. На долното ниво на паркинга е предвидена връзка с ниво вестибюл на МС6. Автомобилните подходи са два, разположени от двете страни на локалното платно на бул. „Цариградско шосе“ в близост до кръстовището с бул. „Йерусалим“. Работният проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по следните части: „Геоложки и хидрогеоложки проучвания“; „Трасе, профил и трасировачен план“; „Геодезия“; „Архитектура“; „Конструкции“; „Релсов път“; „Контактна мрежа — механична и електрическа част“; „Електрически системи и инсталации“; „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК); „Отопление, вентилация и климатизация“ (ОВиК); „Автоматика и телемеханика“; „Специализирани слаботокови и аудио-визуални системи“; „Система за контрол и таксуване на пътниците“; „Проект за безопасност и здраве (ПБЗ) с временна организация на движението“; „Реконструкция на инфраструктурата в обхвата на строителството, в т.ч. в района на стартова шахта“; „Вертикална планировка и озеленяване“; „Пожарна безопасност“.

Numéro de section: II.2.4)
Lot nº: 4
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Описание на обществената поръчка
Au lieu de:

Метротунелът е с дължина 5340м. Изпълнява се с тунелно-пробивна машина /ТПМ/ с противоналягане. Тунелът е двупътен, със светъл диаметър 8430мм. Стартовата шахта е със светли размери в план 16м х 48м, а изходната – 16м х 26м. Вентилационната уредба е с дължина около 27м. В обема на поръчката се включва и конструкцията на междинна работна шахта, ситуирана така че да осигури достъп до тунела на изпълнителите на останалите обособени позиции, съгласно предварително зададен график, позволяващ завършването на целия участък в определения срок. Изпълнението на тунела ще започне от Стартова шахта при МС6, където ще бъде извършен монтажът на машината. От стартовата шахта ще бъде обслужвано строителството на тунела и извозването на изкопаните земни маси до достигането на междинна шахта. При прокопаването на тунела ТПМ ще премине през строителните изкопи (котловани) на пет бъдещи метростанции и 2 бр. МВУ. Изпълнението на тунела завършва в изходна шахта, ситуирана пред шахта за отклонение, изградена на предходен етап /разположена при ул. Шипка в зоната на Военна академия/. В изходната шахта ще бъде демонтирана и извадена машината.

Работният проект и строителството на метротунела, стартовата шахта, междинната работна шахта, изходната шахта и междустанционната ВУ трябва да бъдат изпълнени по следните части: Геоложки и хидрогеоложки проучвания; Трасе, профил и трасировачен план; Геодезия; Конструкции; Проект за укрепителни мероприятия; Проект за безопасност и здраве /ПБЗ/ с временна организация на движението; Реконструкция на инфраструктурата в обхвата на строителството, в т.ч. в района на Изходна шахта; Паркоустройство.

Lire:

Метротунелът е с дължина 5 339 м. Изпълнява се с тунелно-пробивна машина (ТПМ) с противоналягане. Тунелът е двупътен, със светъл диаметър 8 430 мм. Стартовата шахта е със светли размери в план 16 м х 48 м, а изходната — 16 м х 26 м. Вентилационната уредба е с дължина около 27 м. В обема на поръчката се включва и конструкцията на междинна работна шахта, ситуирана така, че да осигури достъп до тунела на изпълнителите на останалите обособени позиции съгласно предварително зададен график, позволяващ завършването на целия участък в определения срок. Изпълнението на тунела ще започне от стартова шахта при МС6, където ще бъде извършен монтажът на машината. От стартовата шахта ще бъде обслужвано строителството на тунела и извозването на изкопаните земни маси до достигането на междинна шахта. При прокопаването на тунела ТПМ ще премине през строителните изкопи (котловани) на 5 бъдещи метростанции и 2 бр. МВУ. Изпълнението на тунела завършва в изходна шахта, ситуирана пред шахта за отклонение, изградена на предходен етап (разположена при ул. „Шипка“ в зоната на Военна академия). В изходната шахта ще бъде демонтирана и извадена машината.

Работният проект и строителството на метротунела, стартовата шахта, междинната работна шахта, изходната шахта и междустанционната ВУ трябва да бъдат изпълнени по следните части: „Геоложки и хидрогеоложки проучвания“; „Трасе, профил и трасировачен план“; „Геодезия“; „Конструкции“; „Проект за укрепителни мероприятия“; „Проект за безопасност и здраве (ПБЗ) с временна организация на движението“; „Реконструкция на инфраструктурата в обхвата на строителството, в т.ч. в района на изходна шахта“; „Паркоустройство“.

Numéro de section: III.1.3)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи)
Au lieu de:

1. Участникът да е изпълнил през последните 5 год. от датата на подаване на офертата дейности по строителство/строителство или инженеринг с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:

За ОП1 - ново строителство на:

а) мин. една подземна метростанция и

б) мин. 0,5 км релсов път /на метролиния или жп линия/;

За ОП2 - ново строителство на:

а) мин. 1 подземна метростанция и

б) мин. 0,5 км релсов път /на метролиния или жп линия/;

За ОП3 - ново строителство на:

а) мин. 1 подземна метростанция и

б) мин. 0,5 км релсов път /на метролиния или жп линия/.

За ОП4 - ново строителство на конструкцията на минимум 5 км тунел (на метро или жп тунел, или пътен тунел), изпълнен по щитов (с тунелно - пробивна машина) метод.

За „изпълнени дейности по строителство“ ще се считат обектите, посочени в т.1, за които е съставен документ за установяване годността за приемане на строежа - за български лица; за чуждестранни лица - еквивалентен документ.

За ОП5 - продължава в II.2.4 за ОП5.

2. Участникът да е изпълнил през последните 3 год. от датата на подаване на офертата дейности по проектиране с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:

За ОП1 - одобрен проект във фаза технически или работен проект за:

а) мин. 1 подземна метростанция и

б) мин. 0,5 км релсов път (на метролиния или жп линия)

За ОП2 - одобрен проект във фаза технически или работен проект за:

а) мин. 1 подземна метростанция и

б) мин. 0,5 км релсов път (на метролиния или жп линия)

За ОП3 - одобрен проект във фаза технически или работен проект за:

а) мин. 1 подземна метростанция и

б) мин. 0,5 км релсов път (на метролиния или жп линия)

За ОП4 - одобрен проект във фаза технически или работен проект на конструкцията на мин. 5 км тунел (на метро или жп тунел, или пътен тунел), изпълнен по щитов (с тунелно-пробивна машина) метод

Ако дейностите по проектиране са изпълнени в рамките на инженеринг, същите представляват строителство по смисъла на приложимото законодателство, т.е. относимият период на опита за проектиране в случая е 5 год.

3. Участникът да разполага с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнението на поръчката:

3.1.За ОП1, ОП2 и ОП3:

1) Ръководител на проекта - висше техническо строително образование или еквивалентно, опит като ръководител (мениджър или зам.мениджър) на изпълнено цялостно строителство на мин. 1 метростанция или мин. 4 год. при строителство на сходен/ни обект/и;

2) Ръководител проектиране - с висше техническо строително образование или еквивалентно, опит като ръководител проектиране: на одобрен цялостен проект на мин. 1 метростанция или мин. 3 години при проектиране на сходен/ни обект/и;

3) Ръководител строителство - с висше техническо строително образование или еквивалентно;

Опит като ръководител строителство: на изпълнено цялостно строителство на мин. 1 метростанция или мин. 3 год. при строителство на сходен/ни обект/и;

4) Специалист по контрол на качеството - с висше техническо образование или еквивалентно, опит на длъжност или позиция, свързана с контрол на качеството, при строителството на минимум един обект.

За „сходен обект“ ще се счита сграда за задоволяване на обществени нужди с разгъната застроена площ мин. 6000м2, включително две подземни нива.

3.2 За ОП4 - Продължава в раздел VI.3...

Lire:

1. Участникът да е изпълнил през последните 5 год. от датата на подаване на офертата дейности по строителство/строителство или инженеринг с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:

За ОП1, ОП2 и ОП3 — ново строителство на:

а) минимум 1 подземна метростанция или двупътен метротунел, изграден по: милански („топ даун“) метод или открит способ в укрепен изкоп с вертикални стени — промяната е отразена и в том 1 (променен) към документацията;

б) мин. 0,5 км релсов път (на метролиния или жп линия).

За ОП4 — ново строителство (строителство или инженеринг) на конструкцията на минимум 5 км двупътен тунел (на метро или жп тунел или пътен тунел), изпълнен в градска среда по щитов (с тунелно-пробивна машина) метод — промяната е отразена и в том 1 (променен) към документацията.

За „изпълнени дейности по строителство“ ще се считат обектите, посочени в т. 1, за които е съставен документ за установяване годността за приемане на строежа — за български лица; за чуждестранни лица — еквивалентен документ.

За ОП5 — продължава в II.2.4) за ОП5.

2. Участникът да е изпълнил през последните 3 год. от датата на подаване на офертата дейности по проектиране с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:

За ОП1, ОП2 и ОП3 — одобрен проект във фаза технически или работен проект за:

а) минимум 1 подземна метростанция или двупътен метротунел, предвиден за изграждане по: милански („топ даун“) метод или открит способ в укрепен изкоп с вертикални стени — промяната е отразена и в том 1 (променен) към документацията;

б) мин. 0,5 км релсов път (на метролиния или жп линия).

За ОП4 — одобрен проект във фаза технически или работен проект на конструкцията на минимум 5 км двупътен тунел (на метро или жп тунел или пътен тунел), предвиден за изпълнение в градска среда по щитов (с тунелно-пробивна машина) метод — промяната е отразена и в том 1 (променен) към документацията.

Ако дейностите по проектиране са изпълнени в рамките на инженеринг, същите представляват строителство по смисъла на приложимото законодателство, т.е. относимият период на опита за проектиране в случая е 5 год.

3. Участникът да разполага с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнението на поръчката:

3.1. За ОП1, ОП2 и ОП3:

1) Ръководител на проекта — висше техническо строително образование или еквивалентно, опит като ръководител (мениджър или зам.-мениджър) на изпълнено цялостно строителство на мин. 1 метростанция или мин. 4 год. при строителство на сходен/ни обект/и.

2) Ръководител проектиране — с висше техническо строително образование или еквивалентно, опит като ръководител проектиране: на одобрен цялостен проект на мин. 1 метростанция или мин. 3 години при проектиране на сходен/ни обект/и.

3) Ръководител строителство — с висше техническо строително образование или еквивалентно, опит като ръководител строителство: на изпълнено цялостно строителство на мин. 1 метростанция или мин. 3 год. при строителство на сходен/ни обект/и.

4) Специалист по контрол на качеството — с висше техническо образование или еквивалентно, опит на длъжност или позиция, свързана с контрол на качеството, при строителството на минимум 1 обект.

За „сходен обект“ ще се счита сграда за задоволяване на обществени нужди с разгъната застроена площ мин. 6 000 м2, включително 2 подземни нива.

3.2. За ОП4 — продължава в раздел VI.3).

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Au lieu de:
Date: 14/04/2021
Heure locale: 23:59
Lire:
Date: 10/05/2021
Heure locale: 23:59
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Условия за отваряне на офертите
Au lieu de:
Date: 15/04/2021
Heure locale: 14:00
Lire:
Date: 11/05/2021
Heure locale: 14:00
VII.2)Autres informations complémentaires:

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.