Diensten - 490657-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Ivry-sur-Seine: Reinigingsdiensten

2020/S 202-490657

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Établissement Français du Sang
Nationaal identificatienummer: 42 88 22 852 01811
Postadres: 122-130 rue Marcel Hartmann Leapark — bat B
Plaats: Ivry-sur-Seine
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Postcode: 94200
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Service des achats et des affaires juridiques
E-mail: Marches-publics.idf@efs.sante.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efs.sante.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de nettoyage des locaux des différents sites de l'EFS IDF

Referentienummer: 2018EFSIDF476
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché de nettoyage courant et de nettoyage nécessitant des exigences techniques et habilitations spécifiques pour les différents sites de l'EFS Île-de-France.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations de nettoyage courant des locaux

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché de nettoyage courant pour les différents sites de l'EFS Île-de-France.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens humains dédiés / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Évaluation de la qualité / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Formation hygiène, sécurité et développement durable / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Politique de développement durable dédiée / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Politique de suivi de la qualité dédiée / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Mise à disposition d'une plateforme numérique / Weging: 3
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Deux reconductions tacites par période de douze mois des marchés de prestations similaires pourront être conclus selon les modalités prévues par le code de la commande publique.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Marché de nettoyage nécessitant des exigences techniques et habilitations spécifiques pour les différents sites de l'EFS IDF

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché de nettoyage nécessitant des exigences techniques et habilitations spécifiques notamment pour les zones à empoussièrement contrôlées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens humains dédiés / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Descriptif des procédures et des modes opératoires dédiés / Weging: 9
Kwaliteitscriterium - Naam: Formations liées aux règles d'hygiène, sécurité, développement durable / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Politique de développement durable, mise en place par le candidat / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Politique de suivi de la qualité dédiée au marché / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Mise à disposition d'une plate-forme numérique / Weging: 3
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Deux reconductions de douze mois à l'issue de la période de 24 mois des marchés de prestations similaires pourront être conclus selon les modalités du code de la commande publique.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 015-031245
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19A20028
Perceel nr.: 1
Benaming:

Prestations de nettoyage courant des locaux de la consultation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Atalian propreté Île-de-France
Postadres: 21 rue Emile Zola
Plaats: Bezons
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
Postcode: 95870
Land: Frankrijk
Internetadres: http://Atalian.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Nettoyage de zones nécessitant des exigences techniques et habilitations spécifiques

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Melun
Postadres: 43 rue du Général de Gaulle, case postale nº 8630
Plaats: Melun Cedex
Postcode: 77008
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-melun@juradm.fr
Internetadres: http://Melun.tribunal-administratif.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Sans objet
Postadres: Sans objet
Plaats: Ivry
Postcode: 94200
Land: Frankrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Établissement Français du Sang Île-de-France
Postadres: 122 rue Marcel Hartmann
Plaats: Ivry-sur-Seine
Postcode: 94200
Land: Frankrijk
E-mail: Marches-publics.idf@efs.sante.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020