Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 490658-2021

29/09/2021    S189

Magyarország-Nyíregyháza: Építési munkák

2021/S 189-490658

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 184-477629)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15731766215
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
E-mail: info@mkkozpont.hu
Telefon: +36 42999600
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.nyiregyhaza.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

NyMJV - Szélsőbokori út felújítása

Hivatkozási szám: EKR000909602021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási (kivitelezési) szerződés keretén belül a Nyíregyháza, Szélsőbokori út (3-5 méter között váltakozó szélességgel rendelkező 2x1 sávos belterületi gyűjtőút) tárgyi eljárás során 1547 méter hosszon 7,5 méter szélességűre történő átépítésére kerül sor.

Mindkét oldalon 0,50 méter burkolt padka építése szükséges a szegély előtt, valamint a szegély mögött földpadka kialakítással.

A teljes tervezési szakaszon a szelvényezés szerinti baloldalon „K” szegély, a jobboldalon kiemelt szegély kerül kiépítésre.

A beavatkozással érintett szakasz mindkét oldalán kerékpáros nyom kerül megvalósításra.

Létesítmények az építési engedély alapján:

- Szélsőbokori út szélesítése a 0+153,39 km szelvénytől a Rókabokori útig

- Gyalogos járda építése a Szélsőbokori út szelvényezés szerinti bal oldalán

- Kerékpáros nyom kijelölése a Szélsőbokori út két oldalán.

Vízépítés:

A beruházással érintett szakasz - tekintettel arra, hogy jelenleg nem biztosított a csapadékvíz elvezetés - teljes hosszában zárt csapadékvíz elvezető hálózat építése szükséges. Ennek megfelelően az érintett szakaszon 1487 fm zárt csatorna építésére kerül sor különböző átmérőjű vezetékekkel. A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséhez kapcsolódóan Ø200-as (305 fm) és Ø400-as (13 fm) kőagyag bekötővezetékek, 50x50 cm víznyelőaknák (48x48 cm öv. víznyelős fedlappal - D400 terhelésre), Ø1,0 m egy. beton tisztítóaknák (DN600 öv. víznyelőrácsos fedlappal) építésére kerül sor. Ezen felül 128 fm TB/20/30/30 mederelem építése szükséges 6 fm Ø30 beton áteresz kiépítésével.

Távközlés:

A szakasz 2 nagyelosztó kábelhálózatát érinti, Kőris u. sarok 1008000 és Legyező u. 1007000. Az Ív utcai csomóponttól a Szélsőbokori u. 27sz-ig 2db oszlop kiváltás szükséges légkábelekkel, leágazásokkal. A Szélsőbokori - Hajnal u-i csomópontban a meglévő oszlopelosztó útburkolatba kerülne, ezért a légkábel hálózat átrendezése elengedhetetlen. Új oszlopelosztó építése szükséges a 20sz. előtt, Ql 5x4/0,6 kábellel, leágazásokkal. Oszlopkihelyezés szükséges a Szélsőbokori u. 24sz. előtt. A Hajnal u. 4sz. előtti oszlopot elosztóvá kell alakítani, meglévő földkábelből történő felvezetéssel (lásd elvi rajz). Érpárkiosztás előtt az átmenő rendszerben üzemelő érpárakat pontosítani kell. A kiváltott hálózatot, átterhelés után el kell bontani. A Szélsőbokori u. 32sz. és 44sz. előtti oszlopok, leágazásokkal megvalósítandó burkolatba kerülnek, ezért kihelyezésük szükséges a csatlakozó légkábelekkel. A Legyező u-i csomóponttól, az 54sz-ig kiváltó Qv35x4/0,6 kábel épül a megvalósítandó új oszlopelosztóig (EOD-II). A további szakaszon újabb 12db oszlop épül, 2-ős betonlábra, LKB légkábel búrákkal, továbbá 1db tartóoszlop. A megvalósítandó oszlopok és leágazások, a meglévő állapotot képezik le, gyakorlatilag az út-, és járdaépítés miatti kihelyezés valósul meg. A megvalósítandó hálózatrendezés lehetőséget ad a 106sz. előtti PCM (vonaltöbbszöröző) kiváltására! Az előfizetői leágazásokat Ql1x4 kábelekkel kell kiépíteni, kizárólag a meglévő, üzemelő előfizetőkhöz.

A fentieken túl a szakági terveken jelzett KTV bálványok kihelyezése szükséges a leágazások befordításával.

A jelen beszerzés tárgyát képező „Szélsőbokori út felújítása” fizikailag kapcsolódik a „Rókabokori út kiépítéséhez”. Tekintettel arra, hogy a Rókabokori út kiépítése időben hamarabb valósult meg mint a jelen beszerzés tárgyát képező Szélsőbokori út felújítása, a Szélsőbokori út azon része (1+775 km sz. bal oldalán található útcsatlakozás, 49.32m) amely a Rókabokori út építése során kivitelezéssel érintve volt, nem képezi a jelen beszerzés tárgyát és azon Nyertes Ajánlattevő munkát nem végezhet, részletesen ld. KD.

A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/09/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 184-477629

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:

I.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A szerződés egyösszegű átalányáras típusú, pénznem HUF. Tartalékkeret nincs. Fedezetet a TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007 azonosítószámú, "Szélsőbokori út fejlesztése" c. támogatási szerződés biztosít (utófinanszírozás, támogatás intenzitása 100,000000%).

Ajánlattevő 1 előlegszámla (5%), 3 részszámla (25-50-75%) és 1 végszámla (100%) benyújtására jogosult. A kifizetett előleg a végszámlából kerül levonásra. A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bek. alapján a szerződés tervezetben rögzítettek szerint történik.

Kifizetés az ajánlattevő által benyújtott rész/végszámla alapján átutalással a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek. szerint, fizetési határidő 30 nap. Irányadó a Kbt. 27/A. §. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.-től eltérően a Kbt. 135.§ (3) bek.-ben foglalt szabályok alapján, a 322/2015. (X. 30.) Korm.r. 32/A.§ szerint történik a kifizetés.

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155.§ (1) bek. irányadó.

Az ÁFA megfizetése szempontjából Ajánlatkérő közli, hogy a tárgyi kivitelezési tevékenység építési hatósági engedélyköteles, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik. A kifizetés részletes szabályait a KD tartalmazza.

II.) A szerződés biztosítékai:

Teljes körű jótállás: min. 36 hónap (értékelésre kerül, ld. felhívás II.2.5) pontja).

Késedelmi kötbér: a teljes nettó ellenérték 1%-a/nap, de max. a teljes nettó ellenérték 20%-a.

Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó ellenérték 20%-a.

Jólteljesítési (jótállási) biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bek. alapján a teljes nettó ellenérték 5%-a, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, legkésőbb a szerződés teljesítésének időpontjáig (a jótállási időszak kezdő időpontjáig) kell rendelkezésre bocsátani azzal, hogy az okirati formában benyújtott biztosítéknak a jótállási időszak lejártának napján túl +45 napig kell érvényesnek lennie.

Előleg visszafizetési biztosíték: AK az előleg fizetését nem köti előlegvisszafizetési biztosíték adásához.

A biztosíték nyújtása vonatkozásában a Kbt. 134. § (4) és (6) bekezdés a) pontja az irányadóak.

Ajánlatkérő az előírt biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján NEM kéri az ajánlatban sem nyilatkozatot, sem igazolás benyújtását.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok (KD) tartalmazzák.

III.) Az ajánlat összeállításánál, illetve a teljesítés során figyelembe kell venni az alábbi jogszabályokat különösen:

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

IV.) III.1.3) M2.a)-b) pontok szerinti valamennyi szakember a szerződéskötéskor és a szerződés teljes időszaka alatt köteles rendelkezni érvényes 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, személyére releváns megajánlott jogosultsággal/regisztrációval. Ennek hiánya esetén az Ajánlatkérő a szerződést nem köti meg, a jogosultság hiányát a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amely esetben - amennyiben az összegezésben kihirdetésre került - a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.

Helyesen:

I.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A szerződés egyösszegű átalányáras típusú, pénznem HUF. Tartalékkeret nincs.Fedezetet a TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007 azonosítószámú, "Szélsőbokori útfejlesztése" c. támogatási szerződés biztosít (utófinanszírozás, támogatás intenzitása 100,000000%).

Ajánlattevő 1 előlegszámla (5%), 4 részszámla (15-35-60-80%) és 1 végszámla (100%) benyújtására jogosult. A kifizetett előleg a végszámlából kerül levonásra. A teljesítésigazolása a Kbt. 135. § (1) bek. alapján a szerződés tervezetben rögzítettek szerint történik.

Kifizetés az ajánlattevő által benyújtott rész/végszámla alapján átutalással a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek. szerint, fizetési határidő 30 nap. Irányadó a Kbt. 27/A. §. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.-től eltérően a Kbt. 135.§ (3) bek.-ben foglalt szabályok alapján, a 322/2015. (X. 30.) Korm.r. 32/A.§ szerint történik a kifizetés.

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155.§ (1) bek. irányadó.

Az ÁFA megfizetése szempontjából Ajánlatkérő közli, hogy a tárgyi kivitelezési tevékenység építési hatósági engedélyköteles, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik. A kifizetés részletes szabályait a KD tartalmazza.

II.) A szerződés biztosítékai:

Teljes körű jótállás: min. 36 hónap (értékelésre kerül, ld. felhívás II.2.5) pontja).

Késedelmi kötbér: a teljes nettó ellenérték 1%-a/nap, de max. a teljes nettó ellenérték 20%-a.

Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó ellenérték 20%-a.

Jólteljesítési (jótállási) biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bek. alapján a teljes nettó ellenérték 5%-a, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, legkésőbb a szerződés teljesítésének időpontjáig (a jótállási időszak kezdő időpontjáig) kell rendelkezésre bocsátani azzal, hogy az okirati formában benyújtott biztosítéknak a jótállási időszak lejártának napján túl +45 napig kell érvényesnek lennie.

Előleg visszafizetési biztosíték: AK az előleg fizetését nem köti előlegvisszafizetési biztosíték adásához.

A biztosíték nyújtása vonatkozásában a Kbt. 134. § (4) és (6) bekezdés a) pontja az irányadóak.

Ajánlatkérő az előírt biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján NEM kéri az ajánlatban sem nyilatkozatot, sem igazolás benyújtását.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok (KD) tartalmazzák.

III.) Az ajánlat összeállításánál, illetve a teljesítés során figyelembe kell venni az alábbi jogszabályokat különösen:

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

IV.) III.1.3) M2.a)-b) pontok szerinti valamennyi szakember a szerződéskötéskor és a szerződés teljes időszaka alatt köteles rendelkezni érvényes 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, személyére releváns megajánlott jogosultsággal/regisztrációval. Ennek hiánya esetén az Ajánlatkérő a szerződést nem köti meg, a jogosultság hiányát a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amely esetben - amennyiben az összegezésben kihirdetésre került - a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.

Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

1. Az eljárás a Kbt. 3.§ 5a. pont szerinti Elektr. Közbesz. Rendszerben (EKR) kerül lefolytatásra az EKR r. szerint. Az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani (olvasható és nem szerkeszthető, cégszerűen aláírt pdf formátum, az árazott költségvetés xls szerkeszthető formátumban is), irányadó a Kbt. 41.§ (1) és az EKR r. 11.§ (9) bek.

2. Az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.]

3. Az ajánlat összeállítása során irányadó a Kbt. 41/A.§. Az EKR-ben biztosított űrlapok alkalmazása kötelező a Kbt. 57.§ (1) bek. b) pont alapján.

4. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35.§ (2a) pont és 41/A.§ (4) bek. alapján vizsgálja.

5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia [Kbt. 66.§ (5) bek.] az EKR r. 11.§ (1) bek. alapján.

6. A Kbt. 35.§ szerinti közös ajánlattétel esetén a közös AT-k közötti megállapodást csatolni kell.

7. Irányadó a Kbt. 47.§ (2) bek. A Kbt. 41/A.§ (2) bek. alapján előírás, hogy az olyan nyilatkozat, mely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

8. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek. alapján.

9. AT köteles nyilatkozni a Kbt. 65.§ (7) bek. vonatkozásában.

10. Csatolandó az ajánlatban:

- AT nyilatkozata, hogy a tárgyi munkákat a KD részét képező műszaki dokumentációban meghatározottak szerint elvégzi, továbbá amelyben AT adott esetben ismerteti az esetlegesen eltérő (de azzal egyenértékű) műszaki tartalmat (felhasználásra kerülő anyagok, illetve a beépítésre kerülő termékek típusát és részletes műszaki jellemzőit). Az egyenértékűséget az ajánlatban igazolni kell [Kr. 46.§ (6) bek.];

- a felhívás II.2.5) pontja szerinti 3. és 4. értékelési részszempontokra tett "0" értéktől nagyobb megajánlás esetén az érintett szakember saját kezűleg aláírt, szakmai önéletrajza /amelyből az értékelési szempontok szerinti teljesítés megállapítható (a II.2.14) 3.) pont (Értékelési módszerek) szerinti tartalommal)/ és rendelkezésre állási nyilatkozata;

Csatolandó a 322/2015.(X.30.) Korm. r. 24.§ (1) bek. alapján (SZAKMAI AJÁNLAT): árazatlan költségvetés hiánytalanul kitöltve (cégszerűen aláírt pdf és xls formátumban is).

11. Csatolandó minden nyilatkozat, igazolás és más dokumentum, melyet a Kbt. vagy a KD kötelezően előír.

12. Projekttársaság: Nem lehetséges és nem követelmény a nyertes ajánlattevők általi gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása a szerződés teljesítése érdekében. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

13. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap alatt 60 nap értendő.

14. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § szerinti kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítás mértéke: min. 20 000 000,- HUF/kár és min. 30 000 000,- HUF/év. Ha a szerződéskötés időpontjáig nem áll rendelkezésre a felelősségbiztosítás, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül (Kbt. 131. § (4) bek).

15. A hiánypótlás (HP) lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított. HP-ra lehetőség nincsen, ha a HP-val az AT korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP.

16. A III.1.3) M1.-M2. pontja szerinti alkalmassági követelmények és igazolási módok a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

17. FAKSZ: dr. Bagaméry-Szalay Róbert (00255)

18. A Kbt. 75.§ (2) bek. e) pont alkalmazásra kerül.

19. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46.§ (3) bek. irányadó („vagy azzal egyenértékű”)! Az egyenértékűség igazolása AT kötelezettsége.

20. Helyszíni bejárás nem kerül megtartásra.

21. AK a részajánlattétel lehetőségét a következő indokokra tekintettel nem biztosítja: A beszerzés tárgyát képező munkák azonos jellege és az azokhoz kapcsolódó egységes szerződéses feltételek miatt a beszerzés részekre bontása gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, továbbá műszaki és organizációs szempontból sem lehetséges. A munkák egy kivitelezővel történő végeztetése biztosítja az esetleges szavatossági és garanciális hibák felelősének egyértelmű meghatározását, egységes garanciális feltételek biztosítását, és a kapcsolódó felvonulás költségek duplikálásának elmaradását.

22. Alkalmazásra kerül a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek.

23. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött az alábbiak szerint:

- Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000,- HUF;

- AK fizetési számlaszáma: 11744003-15402006;

- Kamatot AK nem fizet.

- Az ajánlati bizt. teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módok bármelyikén. Igazolás (csatolandó):

- fizetési számlára történő befizetés/átutalás esetén a banki terhelési értesítő (befizetési/átutalási igazolás, bankszámlakiv.) egyszerű másolati példánya (közlemény: "ajánlati biztosíték"; "NYMJV - Szélsőbokori út")

- pénzügyi int. vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség útján történő teljesítés esetén a garancia szerződés vagy a kötelezvény elektronikus okirati példánya

- biztosítási szerz. alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény útján történő teljesítés esetén a kötelezvény elektronikus okirati példánya.

A garanciáról szóló elektronikus okiratnak meg kell felelnie a Pp. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek, és szövegezésének a Kbt. 54.§ (4) bek. szerinti felhasználás valamennyi esetét tartalmaznia kell. Irányadó a Kbt. 73.§ (6) bek. b) bek.-ben foglaltak.

24. További részlet. ld. KD.

Helyesen:

1. Az eljárás a Kbt. 3.§ 5a. pont szerinti Elektr. Közbesz. Rendszerben (EKR) kerül lefolytatásra az EKR r. szerint. Az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani (olvasható és nem szerkeszthető, cégszerűen aláírt pdf formátum, az árazott költségvetés xls szerkeszthető formátumban is), irányadó a Kbt. 41.§ (1) és az EKR r. 11.§ (9) bek.

2. Az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.]

3. Az ajánlat összeállítása során irányadó a Kbt. 41/A.§. Az EKR-ben biztosított űrlapok alkalmazása kötelező a Kbt. 57.§ (1) bek. b) pont alapján.

4. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35.§ (2a) pont és 41/A.§ (4) bek. alapján vizsgálja.

5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia [Kbt. 66.§ (5) bek.] az EKR r. 11.§ (1) bek. alapján.

6. A Kbt. 35.§ szerinti közös ajánlattétel esetén a közös AT-k közötti megállapodást csatolni kell.

7. Irányadó a Kbt. 47.§ (2) bek. A Kbt. 41/A.§ (2) bek. alapján előírás, hogy az olyan nyilatkozat, mely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

8. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek. alapján.

9. AT köteles nyilatkozni a Kbt. 65.§ (7) bek. vonatkozásában.

10. Csatolandó az ajánlatban:

- AT nyilatkozata, hogy a tárgyi munkákat a KD részét képező műszaki dokumentációban meghatározottak szerint elvégzi, továbbá amelyben AT adott esetben ismerteti az esetlegesen eltérő (de azzal egyenértékű) műszaki tartalmat (felhasználásra kerülő anyagok, illetve a beépítésre kerülő termékek típusát és részletes műszaki jellemzőit). Az egyenértékűséget az ajánlatban igazolni kell [Kr. 46.§ (6) bek.];

- a felhívás II.2.5) pontja szerinti 3. és 4. értékelési részszempontokra tett "0" értéktől nagyobb megajánlás esetén az érintett szakember saját kezűleg aláírt, szakmai önéletrajza /amelyből az értékelési szempontok szerinti teljesítés megállapítható (a II.2.14) 3.) pont (Értékelési módszerek) szerinti tartalommal)/ és rendelkezésre állási nyilatkozata;

Csatolandó a 322/2015.(X.30.) Korm. r. 24.§ (1) bek. alapján (SZAKMAI AJÁNLAT): árazatlan költségvetés hiánytalanul kitöltve (cégszerűen aláírt pdf és xls formátumban is).

11. Csatolandó minden nyilatkozat, igazolás és más dokumentum, melyet a Kbt. vagy a KD kötelezően előír.

12. Projekttársaság: Nem lehetséges és nem követelmény a nyertes ajánlattevők általi gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása a szerződés teljesítése érdekében. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

13. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap alatt 60 nap értendő.

14. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § szerinti kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítás mértéke: min. 20 000 000,- HUF/kár és min. 30 000 000,- HUF/év a szerződés tervezetben meghatározottak szerint.

15. A hiánypótlás (HP) lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított. HP-ra lehetőség nincsen, ha a HP-val az AT korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP.

16. A III.1.3) M1.-M2. pontja szerinti alkalmassági követelmények és igazolási módok a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

17. FAKSZ: dr. Bagaméry-Szalay Róbert (00255)

18. A Kbt. 75.§ (2) bek. e) pont alkalmazásra kerül.

19. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46.§ (3) bek. irányadó („vagy azzal egyenértékű”)! Az egyenértékűség igazolása AT kötelezettsége.

20. Helyszíni bejárás nem kerül megtartásra.

21. AK a részajánlattétel lehetőségét a következő indokokra tekintettel nem biztosítja: A beszerzés tárgyát képező munkák azonos jellege és az azokhoz kapcsolódó egységes szerződéses feltételek miatt a beszerzés részekre bontása gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, továbbá műszaki és organizációs szempontból sem lehetséges. A munkák egy kivitelezővel történő végeztetése biztosítja az esetleges szavatossági és garanciális hibák felelősének egyértelmű meghatározását, egységes garanciális feltételek biztosítását, és a kapcsolódó felvonulás költségek duplikálásának elmaradását.

22. Alkalmazásra kerül a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek.

23. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött az alábbiak szerint:

- Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000,- HUF;

- AK fizetési számlaszáma: 11744003-15402006;

- Kamatot AK nem fizet.

- Az ajánlati bizt. teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módok bármelyikén. Igazolás (csatolandó):

- fizetési számlára történő befizetés/átutalás esetén a banki terhelési értesítő (befizetési/átutalási igazolás, bankszámlakiv.) egyszerű másolati példánya (közlemény: "ajánlati biztosíték"; "NYMJV - Szélsőbokori út")

- pénzügyi int. vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség útján történő teljesítés esetén a garancia szerződés vagy a kötelezvény elektronikus okirati példánya

- biztosítási szerz. alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény útján történő teljesítés esetén a kötelezvény elektronikus okirati példánya.

A garanciáról szóló elektronikus okiratnak meg kell felelnie a Pp. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek, és szövegezésének a Kbt. 54.§ (4) bek. szerinti felhasználás valamennyi esetét tartalmaznia kell. Irányadó a Kbt. 73.§ (6) bek. b) bek.-ben foglaltak.

24. További részlet. ld. KD.

VII.2)További információk:

1.) Jelen hirdetmény közzétételének célja a TED 2021/S 184-477629 számon megjelent eredeti ajánlati felhívásban meghatározottak módosítása.

2.) Jelen módosítás az alábbi dokumentumokat érinti:

- ajánlati felhívás III.2.2) és VI.3) pont 14. pontja;

- szerződéstervezet 3.3. és 6.5. pontja.

Egyéb módosítás nem történt.

A módosítások a szerződéstervezetben korrektúrával kerültek jelölésre.

A módosított közbeszerzési dokumentumok elérhetőek az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül, elektronikus úton.

3.) Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket arról, hogy az ajánlattételi határidő a Kbt. 52. § (5) bekezdése alapján nem kerül meghosszabbításra.