Доставки - 490672-2019

18/10/2019    S202

България-София: Електрическа енергия

2019/S 202-490672

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: район „Слатина“, ул. „Елисавета Багряна“ № 20
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1111
Държава: България
Лице за контакт: Зорина Бояджиева
Електронна поща: zorina.boyadjieva@registryagency.bg
Телефон: +359 29486-104
Факс: +359 29486-194
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.registryagency.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/dostavka-na-elektricheska-energiya-nisko-naprezhe/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията

Референтен номер: 92-06-23/2019
II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на електрическа енергия — ниско напрежение, по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на електрическа енергия — ниско напрежение, по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенцията по вписванията. Прогнозен обем — 1 349 078 kWh.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът да има валидна лицензия, издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ издаден от КЕВР в съответствие с чл. 39, ал. 1 и ал. 5 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 58 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) регулиране, а за чуждестранни лица — в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

2. Участникът да е регистриран в регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи на интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) със статус „активен“, а за чуждестранни лица — в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Удостоверяване на обстоятелствата:

При подаване на оферта съответствието с изискванията участникът декларира в ЕЕДОП в част ІV „Критерии за подбор“, б. А „Годност “ на ЕЕДОП, като посочват вида и номера на документа/ите, удостоверяващ/и правото им да извършват дейността.

Обстоятелството по т. 1 се доказва по чл. 67, ал. 5 и/или чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП със заверено от участника копие на лиценз.

Обстоятелството по т. 2 се доказва по чл. 67, ал. 5 и/или чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП със заверено копие на удостоверение за вписване като координатор на стандартна балансираща група в регистъра по чл. 65 от ПТЕЕ с посочване на идентификационен номер/ЕІС код и статус „активен“, издадено от ЕСО ЕАД.

В случай че участникът е чуждестранно лице или обединение, в което участва чуждестранно лице, в случая на чл. 67, ал. 5 и/или чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП се допуска представянето на еквивалентен документ, издаден от съответния компетентен орган в държавата, където чуждестранното лице е установено. В този случай участникът следва да приложи извадка от съответния нормативен акт по националното му законодателство, който урежда посоченото обстоятелство. Документите се представят в превод на български език. В случай че чуждестранното лице или обединението, в което участва чуждестранното лице, бъде определено за изпълнител, преди сключване на договора и започване на изпълнение на дейностите от предмета на настоящата обществена поръчка той следва да притежава и представи валиден лиценз за „търговия с електрическа енергия“, включващо дейността „координатор на балансираща група“, в съответствие със Закона за енергетиката и други относими нормативни актове.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят критерии.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците в процедурата следва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, съответстващ на предмета на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да притежава система за управление на качеството съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката.

При подаване на оферта съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП в част ІV „Критерии за подбор“, б. Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на ЕЕДОП.

Обстоятелството се доказва по чл. 67, ал. 5 и/или чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП със заверено копие на валиден към датата на подаване на офертата сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област, или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Обхватът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток. В качеството си на дружество, притежаващо лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, изменена и допълнена с дейността „координатор на стандартна балансираща група“, изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране на обектите на възложителя, както и да сключи комбинирани договори за доставка съгласно чл. 11, т. 10 от Правилника за търговия с електрическа енергия. Да включи възложителя като участник (непряк член) в стандартна балансираща група с координатор изпълнителя, без възложителят да заплаща такса за участие.

Начин на плащане: към VІ.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/11/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 22/03/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/11/2019
Местно време: 14:00
Място:

гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, сградата на Агенция по вписванията

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

От участие в процедурата се отстранява:

1. участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5 от ЗОП;

2. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие;

3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

5. участници, които са свързани лица,;

6. участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС;

7. участник, който след покана от страна на възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си;

8. участник, който при проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, при която е изискано да предостави разяснения или допълнителни доказателства за данните, посочени в офертата, извърши промени в техническото и/или ценовото си предложение.

Поръчката се провежда по реда в чл. 104, ал. 2 от ЗОП и комисията ще извърши оценката на ценовите предложения на участниците преди провеждането на предварителен подбор.

Най-късно при подписване на договора изпълнителят представя документ за гаранция за изпълнение, представляваща 5 % от максимално допустима стойност на договора. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение — парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора, при условие че не са налице основния за нейното задържане и/или усвояване.

Начин на плащане:

1. Възложителят заплаща веднъж месечно действителното изразходваната активна електрическа енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните точки за измерване, по цена предложена от изпълнителя, която трябва да бъде крайна и да включва както цената на електроенергията, така и разходите за балансиране и разходите на участника за осигуряване на посочената услуга, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите.

2. Към фактурата се включват и нормативно определените цени за мрежови услуги, такси и добавки съгласно законодателството, дължим акциз и ДДС с подробна разбивка за всеки обект.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/10/2019